Kombinerede ansættelsesklausuler indgået efter 1. januar 2016

En kombineret ansættelsesklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du inden for et bestemt tidsrum - efter du har fratrådt din stilling - hverken må tage ansættelse hos en konkurrent eller have erhvervsmæssig kontakt til kunder.

Flere betingelser gælder

En kombineret ansættelsesklausul indeholder både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, og en kombineret ansættelsesklausul skal derfor opfylde betingelserne for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler.

Herudover gælder den yderligere gyldighedsbetingelse, at en kombineret ansættelsesklausul ikke kan forpligte dig i mere end 6 måneder efter din fratræden.

Alle betingelser skal overholdes

Gyldighedsbetingelserne er kumulative, dvs. hvis blot én af gyldighedsbetingelserne ikke opfyldes, er den kombinerede ansættelsesklausul ugyldig.

Kontakt IDA

Er du i tvivl om, hvorvidt konkurrenceklausuldelen eller kundeklausuldelen i den kombinerede ansættelsesklausul kan opretholdes, bør du kontakte IDA for en vurdering.

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen til alle ansættelsesklausuler.

 

 

Hvis du er bundet af en gyldig kombineret ansættelsesklausul, skal arbejdsgiveren i de måneder, hvor du er bundet af klausulen, betale dig en månedlig kompensation.

Størrelsen af kompensation afhænger af, om du finder nyt passende arbejde i klausulperioden.

Har medarbejderen fundet nyt passende arbejde?

Kompensationsgrad 

                           nej                                

60 %

                          ja                               

24 %

Grundlaget for beregningen

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v. I den kombinerede ansættelsesklausul skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres.

Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter ansættelsesklausullovens regler".

Udbetaling af de første 2 måneder

Kompensationen for de første 2 måneder af klausulperioden skal arbejdsgiveren betale som et engangsbeløb sammen med den sidste månedsløn du får udbetalt fra virksomheden.

Modregning i kompensationen

I den resterende del af klausulperioden (efter de første 2 måneder), kan din tidligere arbejdsgiver reducere kompensationen, hvis du finder et nyt passende arbejde. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være passende arbejde.

Tabsbegrænsningspligt

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af den kombinerede ansættelsesklausul.

For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt. Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet, som du derfor vil få, selvom du ikke aktivt søger andet passende arbejde.

Du kan starte selvstændig virksomhed

Etablering af selvstændig virksomhed kan også vurderes som passende arbejde, såfremt den selvstændige virksomhed er etableret inden for lønmodtagerens uddannelsesmæssige baggrund eller ligger inden for områder, som lønmodtageren tidligere har været beskæftiget inden for.

Dagpenge og kompensation

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for den kombinerede ansættelsesklausul. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Hvis ansættelsesforholdet ophører uden at du har givet rimelig anledning hertil, vil konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul bortfalde, mens kundeklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul vil bestå.

Hvis du selv siger din stilling op, har du givet rimelig anledning til ansættelsesholdets ophør, og du vil være bundet af hele den kombinerede ansættelsesklausul. Hvis din egen opsigelse skyldes, at din arbejdsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser, typisk at du ikke har fået din løn udbetalt, vil du derimod blive frigjort af konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul.


Hvis du bliver opsagt af arbejdsgiveren, og du ikke har givet rimelig anledning til opsigelsen, fx fordi opsigelsen skyldes en omstrukturering eller en sparerunde, bortfalder konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har misligholdt ansættelsesforholdet, anses du for at have givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, og du vil derfor være bundet af hele den kombinerede ansættelsesklausul.

Selv om konkurrenceklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul er bortfaldet, fordi du ikke har givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, vil du være berettiget til engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, da du fortsat er bundet af kundeklausuldelen af den kombinerede ansættelsesklausul, og du vil ligeledes i den resterende del af klausulperioden være berettiget til kompensation.

Den kombinerede ansættelsesklausul opsiges af arbejdsgiver

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige den kombinerede ansættelsesklausul. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Ansat i mindst 3 måneder

Hvis din arbejdsgiver opsiger den kombinerede ansættelsesklausul, mens du stadig er ansat, har du krav på engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, hvis du har været ansat i mindst 3 måneder på fratrædelsestidspunktet, og du fratræder din stilling inden 6 måneder efter den kombinerede ansættelsesklausul blev opsagt.

Efter du er fratrådt, kan arbejdsgiveren også opsige den kombinerede ansættelsesklausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du efter en måned ikke er bundet af den kombinerede ansættelsesklausul og dermed ikke har ret til yderligere kompensation.