Konkurrenceklausuler indgået efter 1. januar 2016

En konkurrenceklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed indenfor et bestemt tidsrum efter du er fratrådt din stilling.

Betydning af en konkurrenceklausul 

Hvis du har aftalt en konkurrenceklausul, må du ikke tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.

Du må heller ikke starte egen virksomhed, hvis den kommer til at konkurrere med din gamle arbejdsgiver, og du må ikke på anden måde udføre arbejde for en konkurrent, eksempelvis i form af konsulentbistand.

Forskel fra en kundeklausul 

En konkurrenceklausul er derimod ikke en aftale om, at du efter din fratræden ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for din nuværende arbejdsgivers kunder (medmindre kunderne samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulen).

Helt særligt betroet medarbejder

En konkurrenceklausul kan kun gøres gældende overfor dig, hvis du er en særligt betroet medarbejder.

Det er man, hvis man i kraft af sin stilling skal besidde viden eller erhverve en viden, som kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren af en konkurrent, hvis man var ansat hos denne, eller hvis man selv påtager sig konkurrerende virksomhed.

Man skal altså kunne komme i besiddelse af oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af arbejdsgivers forretning.

Det kan eksempelvis være fortrolige oplysninger såsom regnskaber, leverandøraftaler, kunderegister, prisaftaler, rabatordninger m.v.

Typisk for teknisk og naturvidenskabelige opgaver

Hvis du arbejder teknisk og/eller naturvidenskabelige arbejdsopgaver, vil du næsten altid betragtes som en helt særligt betroet medarbejder i lovens forstand.

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen over ansættelsesklausuler

Ifølge ansættelsesklausulloven skal en række betingelser være opfyldt, før en konkurrenceklausul kan anses for at være gyldig:

Klausulen skal være skriftlig

En konkurrenceklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Skriftlighedskravet er opfyldt, hvis konkurrenceklausulen er skrevet ind i din ansættelseskontrakt, eller konkurrenceklausulen er udleveret som et tillæg til din ansættelseskontrakt.

Klausulen skal være begrundet

Det skal fremgå af konkurrenceklausulen, hvilke forhold i ansættelsen, der gør det påkrævet at pålægge medarbejderen en konkurrenceklausul.

En begrundelse for at pålægge en lønmodtager en konkurrenceklausul kan fx være, at vedkommende via sin arbejdsfunktion har adgang til virksomhedens forretningshemmeligheder, som fx i en konkurrents hænder kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren.

Du skal have en vis anciennitet

Det skal fremgå af konkurrenceklausulen, at den først finder anvendelse, når medarbejderen har været ansat i virksomheden i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder.

Dvs. hvis du underskriver en ansættelseskontrakt med en konkurrenceklausul, har du mulighed for at blive fritaget for konkurrenceklausulen, hvis du fratræder stillingen, inden du har været ansat i mindst 6 måneder.

Du skal kompenseres

Det skal fremgå af konkurrenceklausulen, at medarbejderen får kompensation for den periode, som konkurrenceklausulen gælder (se nedenfor).

Klausulen skal være tidsbegrænset

En konkurrenceklausul må maksimalt vare i 12 måneder. Dvs. hvis det fremgår af konkurrenceklausulen, at du forpligtes af konkurrenceklausulen i mere end 12 måneder efter du har fratrådt din stilling, så er konkurrenceklausulen ugyldig.

Alle betingelserne skal være med

Gyldighedsbetingelserne er kumulative, dvs. hvis blot én af betingelserne ikke fremgår af konkurrenceklausulen, er den ugyldig, og du må derfor gerne tage ansættelse hos en konkurrent eller starte egen selvstændig konkurrerende virksomhed.

Hvis konkurrenceklausulen er ugyldig får du ikke kompensation for den.

Hvis du er bundet af en gyldig konkurrenceklausul, skal arbejdsgiveren i de måneder, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen, betale dig en månedlig kompensation, der skal som minimum skal udgøre en bestemt procentdel af din løn på fratrædelsestidspunktet.

Størrelsen af denne kompensation afhænger af, hvor lang tid konkurrenceklausulen varer, og om du finder nyt passende arbejde.

Tabel

Grundlag for beregning

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v. I konkurrenceklausulen skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres.

Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter ansættelsesklausullovens regler".

De første 2 måneder

Kompensationen for de første 2 måneder af klausulperioden skal arbejdsgiveren betale som et engangsbeløb sammen med den sidste månedsløn du får udbetalt fra virksomheden.

I den resterende del af klausulperioden (efter de første 2 måneder), kan din tidligere arbejdsgiver reducere kompensationen, hvis du finder et nyt passende arbejde.

Fagligt relevant arbejde

Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være passende arbejde.

Du skal søge arbejde

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen. For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt. Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet, som du derfor vil få, selvom du ikke aktivt søger andet passende arbejde.

Du kan starte egen virksomhed

Etablering af selvstændig virksomhed kan også vurderes som passende arbejde, såfremt den selvstændige virksomhed er etableret inden for lønmodtagerens uddannelsesmæssige baggrund eller ligger inden for områder, som lønmodtageren tidligere har været beskæftiget inden for.

Hvis du er arbejdsløs

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for konkurrenceklausulen. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Selv om du i forbindelse med din ansættelse har påtaget dig en gyldig konkurrenceklausul, kan du i forbindelse med opsigelse af ansættelsesforholdet blive frigjort af den. En konkurrenceklausul gælder nemlig kun, hvis du har givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør.

Hvornår er klausulen bindende?

Hvis du selv siger din stilling op, er du bundet af konkurrenceklausulen. Hvis din egen opsigelse skyldes, at din arbejdsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser, typisk at du ikke har fået din løn udbetalt, vil du derimod ikke være bundet af konkurrenceklausulen.

Rimelig anledning til opsigelsen 

Hvis du bliver opsagt af arbejdsgiveren, og du ikke har givet rimelig anledning til opsigelsen, fx fordi opsigelsen skyldes en omstrukturering eller en sparerunde, bortfalder konkurrenceklausulen.

Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har misligholdt ansættelsesforholdet, anses du for at have givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, og du vil derfor være bundet af konkurrenceklausulen.

Ret til engangsbeløb

Selv om konkurrenceklausulen er bortfaldet, fordi du ikke har givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, vil du være berettiget til engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, men herudover har du ikke ret til kompensation.

Konkurrenceklausulen opsiges af arbejdsgiver

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige konkurrenceklausulen. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Fortsat krav på engangsbeløbet, selvom konkurrenceklausulen opsiges af arbejdsgiver 

Hvis din arbejdsgiver opsiger konkurrenceklausulen, mens du stadig er ansat, har du krav på engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, hvis du har været ansat i mindst 3 måneder på fratrædelsestidspunktet. Retten til engangsvederlaget er endvidere betinget af, at du fratræder din stilling inden 6 måneder efter klausulen blev opsagt, og at opsigelsen af ansættelsesforholdet er sket under omstændigheder, der ville have berettiget din arbejdsgiver til at håndhæve konkurrenceklausulen, hvis din arbejdsgiver ikke havde opsagt konkurrenceklausulen, eksempelvis at du selv har sagt ansættelsesforholdet op.

Efter du er fratrådt, kan arbejdsgiveren også opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du efter en måned ikke er bundet af konkurrenceklausulen og dermed ikke har ret til yderligere kompensation.