Konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016

Har du aftalt en konkurrenceklausul, må du ikke tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed i et nærmere bestemt tidsrum.

Forskellig fra en kundeklausul 

En konkurrenceklausul forbyder dig ikke at tage ansættelse eller at udføre arbejde for din nuværende arbejdsgivers kunde, som en kundeklausul gør.

En undtagelse kan dog være, at dine kunder er konkurrenter, som er omfattet af klausulen.

Særligt betroet stilling

Funktionærloven kræver at du har en "særligt betroet stilling", for at du kan forpligtes af en konkurrenceklausul. Hvis du arbejder som fx ingeniør, vil du næsten altid have en "særligt betroet stilling" i virksomheden.

Klausuler fra før 1999

Hvis du har indgået en konkurrenceklausul før 15. juni 1999 gælder der nogle særlige regler, som du kan høre mere om ved at kontakte IDA.

Du er kun bundet af en konkurrenceklausul, hvis du bliver opsagt, og du har givet "rimelig anledning" til opsigelsen, hvilket er tilfældet, hvis du selv siger din stilling op eller du bliver opsagt på grund af misligholdelse.

Tidsgrænse for klausulen

En konkurrenceklausul gælder i det aftalte tidsrum. Det vil stå i din ansættelseskontrakt. Der er ingen øvre grænser for, hvor lang tid du kan være bundet af en kundeklausul. En kundeklausul forpligter sædvanligvis i 1 år. IDA ser også klausuler der forpligter i 6 måneder og også klausuler der løber i 2 år.

Klausulen sal være skriftlig 

En konkurrenceklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Skriftlighedskravet er opfyldt, hvis konkurrenceklausulen er skrevet ind i din ansættelseskontrakt, eller konkurrenceklausulen er udleveret som et tillæg til din ansættelseskontrakt.

Klausulen kan bortfalde

Hvis du ikke har givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, bortfalder konkurrenceklausulen og du har hverken ret til engangsbeløbet eller den løbende kompensation. Hvis du for eksempel bliver opsagt som led i en sparerunde, bortfalder konkurrenceklausulen altså, og du får ingen kompensation.

Hvis du er bundet af en konkurrenceklausul, skal arbejdsgiveren i de måneder, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen, betale dig en månedlig kompensation, der som minimum svarer til 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.

Beregning af kompensation

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. din grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v.

Kompensationens størrelse

I konkurrenceklausulen, skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres.

Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter funktionærlovens regler". Hvis du har ret til mere end halv løn i kompensation, skal det stå i konkurrenceklausulen. Hvis der intet er nævnt om kompensation, er klausulen ugyldig.

De første 3 måneder

Kompensationen for de første 3 måneder af klausulperioden (kaldet engangsbeløbet) skal arbejdsgiveren betale sammen med den sidste månedsløn du får udbetalt fra virksomheden.

Modregning i kompensationen

I resten af den periode (efter de første 3 måneder), hvor du er bundet af konkurrenceklausulen, kan din tidligere arbejdsgiver modregne kompensationen i den løn, du tjener i dit nye arbejde. Det er dog kun løn fra andet "passende arbejde" der kan foretages modregning i.

Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være passende arbejde.

Eksempel på kompensationsberegning 

Ingeniøren Anders tjener 40.000 kr. pr. måned. Han har fundet et nyt arbejde og har sagt sit job op. Han er bundet af en konkurrenceklausul i 9 måneder efter sin fratræden og der er aftalt en kompensation på halv løn.

Dagen efter Anders er fratrådt sin stilling, begynder han som salgsingeniør i en virksomhed, der ikke er konkurrent til den tidligere arbejdsgiver, hvor han får 38.000 kr. pr. måned.

Anders vil ikke få kompensation fra sin tidligere arbejdsgiver, ud over engangsbeløbet, idet hans nye månedsløn på 38.000 kr. overstiger den månedlige kompensation på 20.000 kr.

Tabsbegrænsningspligt

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen. For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt. Du kan altså ikke tage et sabbatår og samtidig få kompensation fra din tidligere arbejdsgiver.

I praksis vil du ikke få kompensation ud over de første 3 måneder, medmindre du er arbejdsløs eller ikke benytter din ingeniøruddannelse i dit nye job.

Selvom du har både en konkurrence- og en kundeklausul i din kontrakt, har du kun ret til kompensation for konkurrenceklausulen.

Der er forskel på kompensationen for konkurrence- og kundeklausuler. Kompensationen er bedst for konkurrenceklausuler, og det er disse regler der følges, når du har begge former for klausuler.

Dagpenge og kompensation

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for konkurrenceklausulen. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Ansat i mindre end 3 måneder

Hvis du selv siger din stilling op, er du bundet af klausulen. Det gælder dog ikke, hvis du har været ansat i mindre end 3 måneder. De 3 måneder regnes til og med den dag, du holder op i virksomheden, det vil sige opsigelsesperioden skal regnes med.

Ansat i op til 6 måneder

Hvis du har været ansat i højest 6 måneder, kan du højest være bundet af konkurrenceklausulen i 6 måneder efter, at du er holdt op – også selvom du har aftalt, at klausulen skal forpligte i en længere periode.

Ansættelsestiden på højest 6 måneder regnes til og med den dag, hvor du holder op i virksomheden, det vil sige, at opsigelsesperioden skal regnes med.

Hvis din egen opsigelse skyldes, at din arbejdsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser, typisk at du ikke har fået din løn udbetalt, er du ikke bundet af konkurrenceklausulen, og du har ikke ret til kompensation.

Opsagt af arbejdsgiveren 

Hvis du bliver opsagt af arbejdsgiveren, er du ikke bundet af klausulen, og har således heller ikke ret til kompensation. Du er dog bundet af konkurrenceklausulen, hvis du selv har givet rimelig anledning til, at din arbejdsgiver har opsagt dig.

Din arbejdsgiver opsiger konkurrenceklausulen

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige konkurrenceklausulen. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.
Hvis din arbejdsgiver opsiger konkurrenceklausulen, mens du stadig er ansat, har du krav på et engangsbeløb for de første 3 måneder, hvis du fratræder din stilling inden 6 måneder efter klausulen blev opsagt.

Dette kræver dog, at du under normale omstændigheder ville være bundet af klausulen - typisk at du selv siger din stilling op. Du har ikke ret til kompensation ud over engangsbeløbet.

Efter du er fratrådt, kan arbejdsgiveren også opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du efter en måned ikke er bundet af konkurrenceklausulen og dermed ikke har ret til kompensation.

Konkurrenceklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, er reguleret af de gamle regler i funktionærloven § 18 og aftaleloven § 36 og § 38. Reglerne i funktionærloven § 18 omfatter kun funktionærer. Hvis du er direktør, er du kun omfattet af funktionærloven, hvis det er aftalt i kontrakten.

Kontakt IDA

Kontakt IDA, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er funktionær.