Kundeklausuler indgået efter 1. januar 2016

En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med din arbejdsgiverens kunder, efter at du er fratrådt din stilling.

Forskellig fra konkurrenceklausul

Til forskel fra konkurrenceklausulen forhindrer en kundeklausul dig ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed, medmindre virksomheden ligeledes er en kunde.

Men den afskærer dig fra at arbejde med en bestemt kundekreds og/eller en bestemt kreds af andre forretningsforbindelser.

Formuleringen er afgørende

Ordet "kundeklausul" dækker alle klausuler af den type, som lægger begrænsninger i forholdet til virksomhedens forretningsforbindelser.

Om klausulen omhandler kunder og/eller andre forretningsforbindelser som fx leverandører eller agenturgivere, afhænger helt af formuleringen af klausulen.

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen over ansættelsesklausuler

Ifølge ansættelsesklausulloven skal en række betingelser være opfyldt, før en kundeklausul kan anses for at være gyldig:

Klausulen skal være skriftlig

En kundeklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Skriftlighedskravet er opfyldt, hvis kundeklausulen er skrevet ind i din ansættelseskontrakt, eller kundeklausulen er udleveret som et tillæg til din ansættelseskontrakt.

Kundegruppen skal være defineret

Det skal fremgå af kundeklausulen, at den angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet.

Du skal have en vis anciennitet

Det skal fremgå af kundeklausulen, at den først finder anvendelse, når medarbejderen har været ansat i virksomheden i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder.

Det vil sige, at hvis du underskriver en ansættelseskontrakt med en kundeklausul, har du mulighed for at blive fritaget for kundeklausulen, hvis du fratræder stillingen, inden du har været ansat i 6 måneder.

Du skal kompenseres

Det skal fremgå af kundeklausulen, at medarbejderen får kompensation for den periode, som kundeklausulen gælder.

Klausulen kan max gælde 1 år

En kundeklausul må maksimalt vare i 12 måneder. Dvs. hvis det fremgår af kundeklausulen, at du forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder efter du har fratrådt din stilling, så er kundeklausulen ugyldig.

Omfattede kunder skal specificeres

Medarbejderen skal i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over de kunder, som er omfattet af kundeklausulen.

I praksis vil det dog ofte være dig selv, der laver et udkast til en sådan liste, idet du oftest vil være nærmest til at have et overblik over de kunder, som du har haft erhvervsmæssig kontakt med indenfor de seneste 12 måneder.

Arbejdsgiverens ansvar

I sidste ende vil det være arbejdsgiverens ansvar, at kundelisten afspejler de kunder, som kundeklausulen omfatter. Du vil i kraft af den almindelige loyalitetsforpligtelse i et ansættelsesforhold være forpligtet til loyalt at medvirke til, at listen over de omfattede kunder afspejler virkeligheden.

Alle betingelserne skal være med

Gyldighedsbetingelserne er kumulative, dvs. hvis blot én af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er den ugyldig, og du må derfor gerne have erhvervsmæssig kontakt til din gamle arbejdsgivers kunder og/eller andre forretningsmæssige forbindelser, herunder tage ansættelse hos kunderne.

Ingen kompensation

Hvis kundeklausulen er ugyldig får du ikke kompensation for den.

Beregning af kompensationen

Hvis du er bundet af en gyldig kundeklausul, skal arbejdsgiveren i de måneder, hvor du er bundet, betale dig en månedlig kompensation, der som minimum skal udgøre en bestemt procentdel af din løn på fratrædelsestidspunktet.

Størrelsen af denne kompensation afhænger af, hvor lang tid kundeklausulen varer, og om du finder nyt passende arbejde.

Klausulens varighed

Har medarbejderen fundet passende arbejde?

Kompensationsgrad

Op til 6 måneder

Ja

16%

Op til 12 måneder

Ja

24%

Op til 6 måneder

Nej

40%

Op til 12 måneder

Nej

60 %

Beregningsgrundlaget

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v. I kundeklausulen skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres.

Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter ansættelsesklausullovens regler".

De første 2 måneder

Kompensationen for de første 2 måneder af klausulperioden skal arbejdsgiveren betale som et engangsbeløb sammen med den sidste månedsløn, du får udbetalt fra virksomheden.

Modregning i kompensationen

I den resterende del af klausulperioden (efter de første 2 måneder), kan din tidligere arbejdsgiver reducere kompensationen, hvis du finder et nyt passende arbejde.

Fagligt relevant arbejde

Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for.

Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være passende arbejde.

Tabsbegrænsningspligt

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af kundeklausulen.

For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt.

Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet, som du derfor vil få, selvom du ikke aktivt søger andet passende arbejde.

Du kan starte selvstændig virksomhed

Etablering af selvstændig virksomhed kan også vurderes som passende arbejde, såfremt den selvstændige virksomhed er etableret inden for lønmodtagerens uddannelsesmæssige baggrund eller ligger inden for områder, som lønmodtageren tidligere har været beskæftiget inden for.

Dagpenge og kompensation

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for kundeklausulen. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Hvornår er klausulen bindende?

Du er bundet af kundeklausulen - uanset om du selv siger op, eller det er arbejdsgiveren, som siger dig op.

Misligholdelse af ansættelsen 

Hvis du har hævet ansættelsen på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsen, typisk fordi du ikke har fået din løn, kan kundeklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper.

Ingen kompensation

Hvis klausulen bortfalder, har du ikke ret til kompensation. Kontakt IDA hvis du kommer i den situation.

Kundeklausulen opsiges af arbejdsgiver

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold, og efter du har fratrådt din stilling, vælge at opsige kundeklausulen. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Hvis din arbejdsgiver opsiger kundeklausulen, mens du stadig er ansat, har du krav på engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, hvis du har været ansat i mindst 3 måneder på fratrædelsestidspunktet, og du fratræder din stilling inden 6 måneder efter kundeklausulen blev opsagt

Opsigelse af kundeklausulen

Efter du er fratrådt, kan arbejdsgiveren også opsige kundeklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du efter en måned ikke er bundet af kundeklausulen og dermed ikke har ret til yderligere kompensation.