Kundeklausuler indgået før 1. januar

En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse til din arbejdsgivers kunder, efter at du er fratrådt din stilling.

Til forskel fra konkurrenceklausulen forhindrer en kundeklausul dig ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

Den afskærer dig til gengæld fra at arbejde med en bestemt kundekreds og/eller en bestemt kreds af andre forretningsforbindelser.

Formuleringen er afgørende

Om klausulen omhandler kunder og/eller andre forretningsforbindelser som for eksempel leverandører eller agenturgivere, afhænger helt af formuleringen af klausulen.

Klausuler fra før 1999

Hvis du har indgået en kundeklausul før 15. juni 1999 gælder der nogle særlige regler, som du kan høre mere om ved at kontakte IDA.

Hvor omfattende må en kundeklausul være?

En kundeklausul omfatter som udgangspunkt kun de kunder som du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet.

Ved forretningsmæssig forbindelse kan forstås, at der skal være foretaget et køb, et salg eller en levering af varer eller tjenesteydelser indenfor de seneste maksimalt 18 måneder, men også andre kontakter kan være omfattet. Kontakt IDA for konkret rådgivning.

Hvis virksomheden imidlertid ønsker, at kundeklausulen skal omfatte flere kunder, end dem du har haft en forretningsmæssig forbindelse med, skal virksomheden give dig en liste, hvor de øvrige af virksomhedens kunder skal stå.

Du skal have modtaget listen, inden du eller arbejdsgiveren opsiger ansættelsen. Hvis alle virksomhedens øvrige kunder står på listen, omfatter din kundeklausul alle virksomhedens kunder.

Klausulen skal være skriftlig 

En kundeklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Skriftlighedskravet er opfyldt, hvis kundeklausulen er skrevet ind i din ansættelseskontrakt, eller kundeklausulen er udleveret som et tillæg til din ansættelseskontrakt.

Klausulen er tidsbegrænset

En kundeklausul gælder i det aftalte tidsrum. Det vil stå i din ansættelseskontrakt. Der er ingen øvre grænser for, hvor lang tid du kan være bundet af en kundeklausul.

En kundeklausul forpligter sædvanligvis i 1 år. IDA ser også klausuler der forpligter i 6 måneder og også klausuler der løber i 2 år.

Kompensationen skal specificeres

Arbejdsgiveren skal betale en kompensation, der som minimum svarer til halv løn i de måneder, hvor du er bundet af kundeklausulen. I kundeklausulen skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres.

Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt at arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter funktionærlovens regler". Hvis du har ret til mere end halv løn i kompensation skal dette stå i kundeklausulen.

Grundlaget for beregningen

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. din grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v.

Modregning i kompensationen

I den periode hvor du er bundet af kundeklausulen, kan din tidligere arbejdsgiver modregne kompensationen i den løn, du tjener i dit nye arbejde.

Fagligt relevant arbejde

Det er dog kun løn fra andet "passende arbejde" der kan modregnes i. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være "passende arbejde".

Tabsbegrænsningspligt

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen.

For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt

Kompensation i praksis 

I praksis vil du ikke få kompensation, medmindre du bliver arbejdsløs eller ikke benytter din ingeniøruddannelse i dit nye job.

Eksempel på kompensationsberegning

Ingeniøren Dorthe tjener 40.000 kr. pr. måned. Hun har fundet et nyt arbejde og har sagt sit job op. Hun er bundet af en kundeklausul i 9 måneder, efter hun er fratrådt sin stilling og der er aftalt en kompensation på halv løn.

Dagen efter at Dorthe er fratrådt sin stilling, begynder hun som salgsingeniør i en anden virksomhed, og hun skal ikke have kontakt med kunder der strider mod kundeklausulen.

Hun får 38.000 kr. pr. måned. Dorthe vil ikke få kompensation fra sin tidligere arbejdsgiver, idet hendes nye månedsløn på 38.000 kr. overstiger den månedlige kompensation på 20.000 kr.

Dagpenge og kompensation

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for kundeklausulen.

Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Hvis du udover en kundeklausul også er bundet af en konkurrenceklausul, vil du kun få kompensation for konkurrenceklausulen.

Konkurrenceklausuler kompenseres bedst 

Der er forskel på kompensationen for konkurrence- og kundeklausuler. Kompensationen er bedst for konkurrenceklausuler, og det er disse regler der følges, når du har begge former for klausuler.

Hvornår er klausulen bindende?

Du er bundet af kundeklausulen - uanset om du selv siger op, eller det er arbejdsgiveren, som siger dig op.

Misligholdelse af ansættelsen 

Hvis du har hævet ansættelsen på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsen, typisk fordi du ikke har fået din løn, kan kundeklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper.

Hvis klausulen bortfalder, har du ikke ret til kompensation. Kontakt IDA hvis du kommer i den situation.

Ansat i mindre end 3 måneder

Du er ikke bundet af kundeklausulen, hvis du fratræder, inden du har været ansat i mere end tre måneder. De tre måneder regnes til og med den dag, hvor du holder op i virksomheden, det vil sige opsigelsesperioden skal regnes med.

Ansat i højst 6 måneder

Hvis du har været ansat i højst seks måneder, kan du højst være bundet af kundeklausulen i seks måneder efter, at du er holdt op - også selvom det er aftalt, at klausulen skal forpligte i en længere periode.

Ansættelsestiden på højst seks måneder regnes til og med den sag, du holder op i virksomheden, det vil sige, at opsigelsesperioden skal regnes med.

Kundeklausulen opsiges af arbejdsgiver

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige kundeklausulen.

Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du derefter ikke er bundet af kundeklausulen og ikke har ret til kompensationen.

Kundeklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, er reguleret af de gamle regler i funktionærloven og gælder kun for funktioner.

Da direktører ikke er funktionærer, medmindre det er aftalt i kontrakten, kan der gælde andre regler for dig. Kontakt IDA, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er funktionær.