Mobning, sexchikane og andre krænkende handlinger

Krænkende og grænseoverskridende handlinger kan være alt fra en forholdsvis uskyldig bemærkning sagt i et øjebliks ubetænksomhed over systematisk mobning, chikane til trusler og overgreb.

Det er svært at tale om krænkende handlinger – måske er du bange for at det kan få negative konsekvenser for din karriere. Eller du er bange for at ”ødelægge den gode stemning” ved at påpege, at den såkaldte morsomme bemærkning eller uønskede berøring faktisk var både upassende og uønsket, og at du ikke vil have, at det sker igen.

Men hvis du enten oplever det på egen krop, eller overværer det, så er det vigtigt at sige fra. Det er ikke kun et personligt anliggende, det er faktisk hele arbejdspladsens arbejdsmiljø, det handler om. Men det er voldsomt at opleve, og det kræver både mod og styrke at sige fra. 

Læs her vores guide med 8 gode råd, hvis du eller din kollega oplever krænkende handlinger som fx sexchikane.

Du er altid velkommen til at kontakte IDA. Vi kan ikke bare hjælpe dig juridisk, men også sparre med dig om hvad du skal gøre.

Hvad er mobning og sexchikane?

Mobning er karakteriseret ved, at en person over længere tid udsættes for gentagne, krænkende handlinger, der opfattes som sårende eller nedværdigende, og som den pågældende ikke kan forsvare sig imod.

Artiklen fortsætter efter kontaktboksen.

Mobning og sexchikane

Hvis du oplever krænkende handlinger på din arbejdsplads, skal du aldrig tøve med at kontakte IDA for at få hjælp.

Kontakt IDA

Se også vores 8 gode råd til, hvordan du kan reagere, hvis du eller dine kollegaer oplever sexchikane.

 De mest hyppige former for mobning er:

 • Tilbageholdelse eller fordrejning af information 
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab 
 • Latterliggørelse og skæld ud i det offentlige rum 
 • Fjendtlighed eller tavshed 
 • Sårende personlige bemærkninger 
 • Usynliggørelse 
 • Nedvurdering 
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver. 

(listen er ikke udtømmende) 

Sexchikane 

Sexchikane er en særlig form for mobning, der dækker over grænseoverskridende eller krænkende seksuel opmærksomhed fra andre. 

Vi kan have forskellige grænser og tærskler for, hvornår seksuel opmærksomhed opleves som ubehagelig og krænkende. Det kan både afhænge af, hvem der giver dig opmærksomheden, magtrelationen imellem jer og af den konkrete situation.  

Ligebehandlingsloven indeholder et forbud mod seksuel chikane på arbejdspladserne og defineres i loven som:    

“…enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Er du blevet udsat for seksuel chikane, har du ifølge loven krav på en godtgørelse.

I den forbindelse skal du være opmærksom på, at en ”fri omgangstone”, ”værkstedshumor” og en løssluppen stemning ved julefrokosten, ikke må spille ind ved vurderingen af om du har været udsat for seksuel chikane.

Mener du, at du er, eller har været udsat for seksuel chikane, anbefaler vi, at du tager kontakt til IDA. 

Forebyggelse

Din arbejdsgiver skal sikre et fysisk såvel som psykisk sundt arbejdsmiljø. Herunder hører  mobning, chikane og andre krænkende handlinger på arbejdet. Det er arbejdsgivers ansvar både at forebygge mod krænkende handlinger på arbejdspladsen og have en plan for, hvordan det håndteres, hvis det sker.  

Hvis arbejdsgiver ikke råder over den viden og kunnen, der er nødvendig for at forebygge krænkende handlinger, der kan medføre en risiko for helbredet, skal arbejdsgiver sørge for at indhente den fornødne eksterne bistand.

Den bedste forebyggelse af mobning er, at man på en arbejdsplads hele tiden har en proces, som sætter fokus på det gode arbejdsmiljø, og at man hele tiden arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet.  

Erfaringen viser nemlig, at mobning som regel hænger sammen med et generelt dårligt arbejdsmiljø, et højt konflikt- og aggressionsniveau, samarbejdsvanskeligheder og dårlig ledelse.  

Information om mobning og chikane kan være med til at italesætte problemer og få kollegerne til at reflektere over og diskutere tendenser til mobning på arbejdspladsen.  

Konkrete initiativer til din arbejdsplads

 • Fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som ansatte og ledere forventes at udvise og den adfærd, som ikke tolereres. 
 • Uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledelsen og eventuelt nogle af de ansatte har kompetence til at håndtere krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det kan ske ved at øge kompetencen i forhold til arbejdsmiljøarbejde, konflikthåndtering og kommunikation 
 • Klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der forekommer eller opstår mistanke om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane i arbejdet - fx en beredskabsplan 
 • Arbejdsgiver skal følge op på krænkende handlinger ved at igangsætte en undersøgelse, som afdækker de faktiske omstændigheder og de involverede medarbejderes opfattelse af handlingerne 
 • Klare regler for sanktioner over for uacceptabel adfærd – herunder krænkende handlinger og falske anklager. Mulige sanktioner kan være at give mundtlige og skriftlige advarsler samt at omplacere eller afskedige folk. Se mere om konkrete initiativer på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Helbredsmæssige konsekvenser 

Om de konkrete krænkelser, du oplever på dit arbejde, forringer dit psykiske helbred, afhænger af grovheden, varigheden og hyppigheden: 

 • Der kan være en risiko for dit helbred ved en enkeltstående handling, der er særlig grov. 
 • Bliver du chikaneret eller mobbet i længere tid, kan det gå ud over dit helbred – også selvom handlingerne ikke er særligt grove. 
 • Er krænkelserne både grove og længerevarende, øges risikoen for dit helbred. 

Når det er sagt, er det bedst, hvis du reagerer, inden mobning og sexchikane begynder at gå ud over dit helbred. Så sig fra, hvis det er muligt, tal om det med dine kollegaer eller kontakt IDA for at sparre om – og få hjælp til – din situation. 

Der er et fælles ansvar at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø. Dog har ledelsen et særligt ansvar for, at det står lysende klart, hvor grænsen går mellem sjov og uformel omgangstone til krænkelser og chikane.  

I 2019 blev ligebehandlingsloven strammet

I 2019 trådte en lovændring i kraft, som indebærer 3 hovedændringer: 

 • Forbuddet mod seksuel chikane i ligebehandlingsloven er blevet tydeliggjort
 • Domstolene må ikke længere lægge vægt på “omgangstonen” på arbejdspladsen, hvilket gør det sværere at frikende arbejdsgiver i sager om seksuel chikane.
 • Det gennemsnitlige godtgørelsesniveau er blevet hævet fra 25.000 kr. til 33.000 kr.