Arbejdsfordeling: Her er dine rettigheder

En virksomhed kan forsøge at indgå en aftale om arbejdsfordeling for at undgå afskedigelser. Det betyder, at din arbejdstid og løn sættes ned. Få styr på dine rettigheder, hvis du bliver tilbudt arbejdsfordeling.

Som alternativ til afskedigelser kan en virksomhed forsøge at indgå en aftale om arbejdsfordeling, dvs. at arbejdstiden og dermed også lønnen nedsættes for medarbejderne på virksomheden.

En aftale om arbejdsfordeling indgås for en begrænset periode for at afbøde situationen med mangel på opgaver eller ordrer.

Hvis perioden for arbejdsfordelingen er på højst 13 uger, skal virksomheden anmelde den til jobcenteret. Hvis perioden strækker sig udover de 13 uger, kræver den godkendelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd.

Det er en betingelse for at indgå en aftale om arbejdsfordeling, at virksomheden indgår en kollektiv aftale for samtlige medarbejdere i enten:

• hele virksomheden
• en hel virksomhedsafdeling

Hvis der er indgået overenskomst på virksomheden

Hvis overenskomsten hjemler ret til at indgå aftaler om arbejdsfordeling, vil virksomheden kunne indgå en aftale herom direkte med den lokale fagforening eller den lokale tillidsrepræsentant.

Når aftalen om arbejdsfordeling er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst, herunder også medarbejdere, der ikke er medlem af den pågældende fagforening.
Hvis der gælder flere overenskomster på virksomheden, skal aftalen om arbejdsfordeling gælde for samtlige disse overenskomstområder i virksomheden, den enkelte virksomhedsafdeling eller den enkelte produktionsenhed.

Hvis der ikke er indgået overenskomst på virksomheden

Hvis der ikke er indgået overenskomst på virksomheden, skal aftalen om arbejdsfordeling indgås direkte med de ansatte og ikke den faglige organisation. Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at samtlige ansatte i virksomheden/virksomhedsafdelingen eller produktionsenheden tiltræder aftalen. Hvis bare én af de ansatte i den pågældende virksomhed, ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.

Hvad kan arbejdstiden nedsættes til?

Arbejdstiden skal enten være nedsat med:

  • Mindst to hele dage pr. uge.
  • En uges arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed.
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed

Hvis arbejdstiden nedsættes med mindre end dette, er det ikke muligt at indgå aftale om arbejdsdeling.

Adgang til supplerende dagpenge

Hvis betingelserne for at indgå en aftale om arbejdsfordeling er opfyldt, vil de berørte medarbejdere have ret til supplerende dagpenge for den tid, hvor de ikke udføre arbejde for virksomheden. Retten til at modtage supplerende dagpenge indtræder fra første dag i perioden med arbejdsfordelingen og er betinget af, at den enkelte medarbejder opfylder betingelserne for at modtage dagpenge.

Frigørelsesattest

Som led i en aftale om arbejdsfordeling skal virksomheden underskrive en frigørelsesattest, så medarbejderne med dags varsel kan fratræde deres stilling i virksomheden, hvis de får tilbudt andet arbejde med en længere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Det er nemlig en betingelse for at kunne modtage supplerende dagpenge, at den enkelte medarbejder bliver frigjort af sit almindelige opsigelsesvarsel.

Forbud mod afskedigelser

I perioden, hvor der er aftalt arbejdsfordeling, må arbejdsgiver ikke foretage afskedigelser af de omfattede medarbejdere på grund af arbejdsmangel. Hvis dette sker, bortfalder aftalen om arbejdsfordeling.

Ferie

Du kan som udgangspunkt godt holde ferie i den periode, hvor der er indgået aftale på virksomheden om arbejdsfordeling.

Ferien skal aftales med din arbejdsgiver og varsles ved jobcentret med 14 dage inden feriens begyndelse.

Læs mere

Kom godt videre

Lad IDA hjælpe dig med jobsøgningen

At komme godt videre efter en opsigelse kræver både pusterum, overvejelser og en god plan fremad. Du finder det hele på siden: Kom godt videre.

Tag mig godt videre