Sådan hjælper IDA under afskedigelsesrunder

Mange føler, at de får trukket tæppet væk under sig, når de bliver afskediget. Det er både identiteten, det sociale netværk og måske endda livsværket, de mister. Ved afskedigelsesrunder står DA klar med juridisk og personlig rådgivning.

De seneste års besparelser på universiteterne har ramt flere IDA-medlemmer. Det kan være en voldsom oplevelse for alle på arbejdspladsen, og mange oplever, at de mister deres sædvanlige overskud, når de pludselig skal håndtere en usikker og uvant situation.

Her kan du læse om, hvordan IDA træder til ved afskedigelsesrunder, der berører vores universitetsansatte medlemmer.

IDA bliver kontaktet

Når et universitet skal gennemføre en afskedigelsesrunde, varsler de samarbejdsudvalget forinden. Det er typisk igennem en tillidsrepræsentant eller en anden IDA-repræsentant i udvalget, at IDA bliver gjort opmærksom på den kommende proces. Er der ikke en tillidsrepræsentant eller andre IDA-repræsentanter, bliver IDA kontaktet af universitetets HR-afdeling og får information om den kommende proces og begrundelsen for afskedigelserne.

Ved en afskedigelsesrunde er det muligt at have en åben proces, hvor universitetet tidligt melder ud, at der kommer afskedigelser, eller en lukket proces, hvor udmeldingen kommer umiddelbart før, der bliver afholdt samtaler med de berørte medarbejdere.

  1. Personlig rådgivning

    Book en samtale med en af IDAs karrierekonsulenter

En åben proces kan være en fordel, hvis det er sandsynligt, at der kan indgås frivillige fratrædelsesaftaler med medarbejdere, som i forvejen overvejer at opsige deres stillinger. Men det er kun muligt i staten, hvis man har været ansat uafbrudt i 12 år (i særlige tilfælde 9 år. På nogle institutter er det derfor mere hensigtsmæssigt med en lukket proces, så alle medarbejdere ikke skal bekymre sig i perioden op til afskedigelsessamtalerne. Det er noget af det, som IDA kan være med til at rådgive om i samarbejde med tillidsrepræsentanten.

Støtte under samtalerne

Som statsansat bliver du partshørt, inden din arbejdsgiver træffer en endelig afgørelse om afskedigelse. Her kan du komme med indvendinger eller oplysninger, der kan ændre beslutningen, eller du kan komme med dine ønsker til en eventuel fritstilling eller ændringer i dine ansættelsesvilkår frem til fratrædelsen.

Du har mulighed for at få din tillidsrepræsentant med som bisidder til fratrædelsessamtalen. IDAs jurister rådgiver tillidsrepræsentanten inden samtalen, hvis det er nødvendigt. Er der ikke en tillidsrepræsentanten, er IDAs jurister klar med telefonisk rådgivning inden mødet og vil i ekstraordinære tilfælde kunne deltage i mødet elektronisk.

Derudover er der løbende dialog mellem IDAs jurister og tillidsrepræsentanten for at gøre IDA opmærksom på de lokale forhold, fx tidligere konflikter eller andet, der kan være relevant under en opsigelse.

Handler afskedigelsen om samarbejdsvanskeligheder eller utilfredshed med den ansattes arbejde, sørger IDAs jurister for at afklare, om afskedigelsen er saglig.

Hvis det handler om besparelser på instituttet, er det sværere at argumentere for, at afskedigelsen er usaglig, medmindre der er tale om særlige forhold som fx afskedigelse af særligt beskyttede medarbejdere som gravide, handicappede eller tillidsvalgte.

Muligheder for forhandlinger

Der er begrænsede forhandlingsmuligheder for statsansatte, hvis man sammenligner med det private arbejdsmarked. Vilkårene er fastlagt i overenskomsten, underliggende aftaler på det statslige område og funktionærloven.

IDAs jurister kan til gengæld være med til at forhandle de bedst mulige betingelser i opsigelsesperioden. For nogle kan det være, at de går halvt ned i tid og løn, men til gengæld får lov til at blive på arbejdspladsen dobbelt så længe som den normale opsigelsesperiode. Andre vil hurtigst muligt videre og foretrækker en øjeblikkelig fritstilling. Du skal bare være opmærksom på, at det ikke altid er en mulighed, og mange medlemmer bliver overraskede over, at de skal arbejde videre i flere måneder frem til deres fratrædelse.

Som medarbejder har man som udgangspunkt ikke krav på andet end sit individuelle opsigelsesvarsel og eventuelle fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, hvis man har været ansat i mere end 12 år. Der er derfor tale om vilkår, der skal forhandles med arbejdsgiveren – en forhandling, som IDAs jurister står klar til at hjælpe med.

Hjælp til at samle kollegaskabet op

En afskedigelsesrunde rammer ikke kun de medarbejdere, der bliver prikket på skulderen. Den kan også skade arbejdsmiljøet for de tilbageværende kollegaer, der oplever en stor usikkerhed i perioden.

Det kan blive endnu værre på universiteter, hvor der er intern konkurrence om forsknings- og projektmidler, og hvor mange af de ansatte er udlændinge, der ikke kender den danske flexicurity-model og derfor oplever det at blive opsagt som noget skamfuldt, man ikke vil fortælle kollegaerne.

Den lokale kontaktperson eller tillidsrepræsentant bliver tilbudt et møde med IDAs arbejdslivskonsulent, hvor de kan aftale, om der er behov for et fællesmøde til at tale om processen med kollegaerne.

Fyraftensmødet eller oplægget handler om de reaktioner, man kan opleve efter en afskedigelsesrunde, men også hvordan man kommer videre som gruppe på arbejdspladsen. Det er fx vigtigt at være opmærksomme på, at nogle reagerer meget synligt, mens andre trækker sig eller kommer hurtigt videre med opgaverne.

Efter afskedigelsesrunden

Mange universitetsuddannede bliver hårdt ramt af en afskedigelse. De mister en stor del af deres identitet og sociale netværk, og i IDA har vi hørt flere sammenligne det med at miste et barn, når de bliver fjernet fra et område, de har brugt år eller årtier på at forske og specialisere sig i.

Ofte bliver de afskedigede medlemmer rådet til at sunde sig lidt tid, inden de kaster sig ud i jobsøgningen. I det forløb kan de få sparring hos IDAs karriererådgivning omkring jobmuligheder, trivsel og ambitioner, men også med praktiske ting i forbindelse med jobsøgningen. For mange skaber det en tryghed, at de bliver hjulpet videre og ikke står helt alene efter en opsigelse.

For de tilbageværende medarbejdere på arbejdspladsen er det en stor hjælp med en tillidsrepræsentant eller en anden medarbejder, som sørger for at samle kollegaerne, så man ikke sidder alene med sine frustrationer. Tillidsrepræsentanten kan også være et bindeled til IDAs jurister og ledelsen, så der kan være en god kommunikation om, hvordan opgaverne skal løses, nu hvor der er færre medarbejdere til at varetage dem.