Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelse betyder, at tidspunktet for dit ansættelsesforholds udløb er fastsat ud fra faste kriterier. Det kan være en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.

Ifølge loven om ansættelsesbeviser skal det fremgå af din ansættelseskontrakt, om ansættelsesforholdet er tidsbestemt eller tidsubestemt.

Lov om ansættelsesbeviser gælder for tidsbegrænsede ansættelser, der har en varighed på mere end 1 måned og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, som overstiger 8 timer.

Som midlertidigt eller tidsbegrænset ansat er du omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder på henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked.

Det indebærer blandt andet ferieloven, funktionærloven og de offentlige overenskomster.

I udgangspunktet må du kun tilbydes "ringere" ansættelsesvilkår end en fastansat, hvis det er begrundet i objektive forhold. Tag kontakt til IDA, hvis du ikke mener, at det er tilfældet.

Vikarer, der arbejder for et vikarbureau, er ikke omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse. Som vikar må du gerne blive udsendt flere gange til samme virksomhed, så længe der er en saglig begrundelse for dette.

En tidsbegrænset ansættelse kan kun forlænges efter objektive kriterier. En tommelfingerregel er, at der ikke er tale om et objektivt kriterium, hvis arbejdsgiveren kunne have planlagt sig ud af situationen.

Kan det påvises, at forlængelserne er et forsøg på at omgå funktionærlovens opsigelsesvarsler, får du efter en konkret vurdering de samme rettigheder, som hvis du var fastansat.

Bliver du forlænget flere gange, uden at det er sagligt begrundet i objektive forhold, er det i strid med loven om tidsbegrænset ansættelse. I den situation vil IDA se det som en omgåelse af funktionærlovens opsigelsesregler, og hvis det er tilfældet, vil du være berettiget til et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.

På statslige undervisning- og forskningsvirksomheder gælder der særlige regler. Her er der ikke noget krav om objektiv begrundelse for at forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Det må dog højst blive gjort 2 gange.