Hvad er vilkårene for en ph.d.?

En ph.d. er en akademisk grad, men da der samtidig er tale om en ansættelse, er der også en række arbejdsretslige ansættelsesretlige vilkår og forhold, der gør sig gældende. Vi har samlet de vigtigste pointer om arbejds- og ansættelsesvilkår her.

Ansættelsesvilkår

Stipendiat ansat på universitet i staten?

Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er en 3-årig tidsbegrænset ansættelse. Du vil samtidig med at være ansat også været indskrevet på universitetet.

Løn

Når  du er ansat i staten, vil din løn som ph.d.-stipendiat bestå af en basisløn, pension samt tillæg. Du bliver du indplaceret i et basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet i medfør af den statslige overenskomst.

Hertil kommer et pensionsbidrag.  I tillæg til basisløn og pension får du et centralt aftalt ph.d.-tillæg,

Arbejdstid

Du har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, som offentligt ansat ph.d.-stipendiat i staten. Ugentlig arbejdstid er 37 timer.

En ph.d.-stipendiatuderende har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet. beskrevet i studie- og projektplanen.

Hvis du er ansat som ph.d.-stipendiatuderende på et universitet, har du pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionens efter dennes anvisning i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer.

Du har som udgangspunkt ikke ret til honorering for merarbejde. Medmindre de ekstra timer skyldes, at dit ph.d.-stipendiaten pålægges arbejde af universitetet ud over de 840 timer på 3 år.

Ferie

Som ph.d.-stipendiat i staten optjener du ret til ferie og særlige feriedage i henhold til ferieloven og statens ferieaftale. Ret til ferie med løn skal optjenes – ellers afholdes ferie uden løn.

Nyuddannede ansat i staten har dog en særlige ret til 5 fridage med løn inden for det første ansættelsesår, såfremt nogle bestemte betingelser er opfyldt.

Retten til de 5 betalte fridage gælder kun for nyansættelser fra 1. april 2018 til 31. august 2020, hvorefter den nye ferielov træder i kraft.

Afholdelse af ferie aftales som udgangspunkt mellem ph.d.-stipendiaten og arbejdsgiver, men det kan nogle gange være en udfordring at få planlagt at afholde ferie.

Du kan derfor opleve, at arbejdsgiver ensidigt varsler ferien afholdt– både undervejs og i slutningen af ansættelsen. Arbejdsgiver skal i den forbindelse overholde ferielovens varslingsregler.

Barsel

Som universitetsansat ph.d.-stipendiat har du ret til fravær og løn i forbindelse med barselsorlov i medfør af statens barselsaftale.

Ved fravær på grund af barselsorlov har du ret til forlængelse af ansættelsesperioden svarende til fraværsperiodens længde – dog kun for den del af orloven, som er placeret inden for ansættelsesperioden.

Så det kan have betydning for forlængelsen, om det er undervejs eller i slutningen af sin ansættelse som ph.d., at du er på barselsorlov.

Sygdom

Der kan være en mulighed for  forlængelse ved påviselig forsinkelse af studiet. Du har ikke en ret til forlængelse, men du skal ansøge herom.

Kommune, region eller privat

Du kan også ansættes som ph.d.-stipendat i en region eller kommune efter reglerne i den regionale eller kommunale overenskomst, ligesom du kan ansættes på individuel kontrakt i det private.

Kontakt IDA for nærmere rådgivning herom.

Få hjælp gennem hele dit ph.d.-forløb

Vi hjælper dig med juridisk rådgivning, faglig sparring og netværk, når du skriver ph.d.

Få hjælp gennem hele dit ph.d.-forløb

Vi hjælper dig med juridisk rådgivning, faglig sparring og netværk, når du skriver ph.d.

Meld dig ind i IDA i dag

Ph.d.-plan

I forbindelse med din indskrivning udarbejder du og universitetet i samarbejde en ph.d.-plan. Den indeholder blandt andet en tidsplan, plan for deltagelse i kurser og en finansieringsplan. Gennem hele forløbet kan du og vejleder jævnligt følge op og eventuelt justere ph.d.-planen.

Hvis du ikke følger planen, skal du have tid til at rette op på dette. Det er helt afgørende. Hvis det ikke er muligt at rette op, ophører din indskrivning – og dermed også din ansættelse, hvis du er ansat ved universitetet.

Ph.d.-uddannelsen består som udgangspunkt af følgende elementer:

  • Et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet)
  • Ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til cirka 30 ECTS-point
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder mv.
  • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til dit ph.d.-projekt
  • Selve ph.d.-afhandlingen

 

Læs mere

Danish

Ph.d. - før, under og efter

Det er en stor beslutning, når du skal afgøre, om du skal tage en ph.d. eller ej. Vi har samlet praktisk info om ph.d., ligesom du kan læse mere om, hvad IDA kan hjælpe dig med, når du overvejer, er i gang med eller tæt på at være færdig med en ph.d.

Læs mere

English

PhD - before, during and after

Embarking on a PhD is a big decision. We present relevant aspects you should consider before deciding to do a PhD, just as you can read more about what IDA can do for you with when you are considering, are already submerged in the process of or close to completing a PhD.

Read more