Emneside

Børn og barsel

I IDA hjælper vi dig, så du kan nyde din nye rolle som forælder fuldt ud. Derfor hjælper vi dig med alt fra, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om barslen, til dagpenge og løn i barselsperioden. Og med vores barselsberegner kan du få et hurtigt overblik over dine muligheder for at holde orlov i forbindelse med fødslen – uanset om du er privat eller offentligt ansat eller ledig.

 • Sygdom under graviditet

  Skal du til en almindelig graviditetsundersøgelse, har du ret til løn fra din arbejdsgiver, men kun hvis det ikke er muligt at lægge undersøgelsen uden for arbejdstid.

  Er du syg under graviditeten, fx på grund af en bækkenløsning, sidestilles graviditetsbetinget sygdom med almindelig sygdom, og du skal opfylde de regler, der er beskrevet i guiden, for at få sygedagpenge eller løn under sygdom. Sygdom grundet graviditet tæller ikke med ved opgørelse af 120 dages fravær.

  Hvis du har et arbejde, der medfører risiko for din graviditet (dit fosters sikkerhed og sundhed) skal denne risiko fjernes. Det kan ske ved at du fx omplaceres til andet arbejde eller der laves andre foranstaltninger på dit job. Hvis det ikke er muligt at gøre arbejdspladsen sikker eller muligt at omplacere dig, har du krav på at blive hjemsendt med fuld løn indtil 4 uger efter fødslen.

 • Kan jeg holde ferie under min barselsorlov?

  Du kan ikke holde ferie samtidig med, at du er på barsel. Barsel er en feriehindring. Det vil sige, at du ikke må holde ferie under barsel. Hvis du ikke kan nå at holde hele din ferie inden ferieårets ophør, dvs. 30. april, har du ret til at få den udbetalt. Du kan også vælge - efter aftale med din arbejdsgiver - at overføre op til en uges ferie til næste ferieår.

  I visse overenskomster er der åbnet mulighed for, at ikke-afholdt ferie pga. barsel kan overføres uden begrænsning i antallet af feriedage til det følgende ferieår. Det er således muligt, hvis du er ansat i staten, regionerne eller i en kommune. Aftalen med arbejdsgiveren skal være skriftlig og frivillig.
   

 • Optjener jeg ferie under min barselsorlov?

  Hvis du har fået fuld eller delvis løn under din barselsorlov, har du optjent ret til ferie med løn under barselsorloven til brug for det følgende ferieår. Har du alene været omfattet af funktionærlovens regler, hvor du modtog halv løn i perioden fra 4 uger før forventet termin til 14 uger efter fødslen, optjener du ret til fuld løn under ferie i det efterfølgende ferieår, men kun for den periode, hvor du modtog halv løn. De følgende uger, hvor du modtog barselsdagpenge, har du ikke optjent ret til ferie med løn. Hvis du skifter arbejdsgiver, inden du har afholdt al ferien, som du har optjent under barselsorloven, har du ret til at modtage feriegodtgørelse af den løn, du faktisk har modtaget i optjeningsåret.

  Er du ansat i staten, optjener du derudover ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en helt ulønnet orlovsperiode.

 • Jeg er privatansat. Har jeg ret til omsorgsdage?

  På det private arbejdsmarked er det ikke alle, der har ret til omsorgsdage. Retten skal være aftalt i:

  • den individuelle ansættelseskontrakt, eller
  • en kollektiv overenskomst for IDA-medlemmerne på virksomheden, eller
  • en lokalaftale/kutyme, som fx fremgår af personalehåndbogen på virksomheden.
 • Barselsfonden

  Alle har ret til at holde barsels- og forældreorlov. Som minimum har du krav på at få barselsdagpenge under din orlov, og som kvinde har du efter funktionærloven også ret til halv løn i 4 uger inden forventet fødsel og i 14 uger efter fødslen. For en del af IDAs medlemmer gælder der lokale regler om løn under barsel enten via overenskomst eller anden lokal eller individuel aftale.

  Men der er fortsat mange, der ikke er berettiget til andet, end det funktionærloven giver dem. Er du en af dem, har du en god mulighed for, at forhandle en bedre aftale på plads med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver er nemlig forpligtet til at indbetale til en Barselsfond og er dermed berettiget til en lønrefusion pr. 4. januar 2016 på 170,29 kr. pr. time inkl. feriepenge, hvis du går på barsel.

  Kvindelige ansatte har ret til denne lønrefusion fra 4 uger før forventet fødsel til 2 uger efter det faktiske fødselstidspunkt. Mandlige ansatte har ret til lønrefusion under de 2 ugers fædreorlov. Herudover har arbejdsgiveren i alt ret til lønrefusion for yderligere 25 ugers betalt løn under barsel for de 2 forældre tilsammen.

  Refusion fra Barselsfonden er derfor et godt forhandlingsargument, når du skal forsøge at forhandle en bedre barselsaftale på plads. Barselsfonden er en del af barselsudligningsloven.

  Læs mere om Barselsfonden, hvor du også kan se en video om, hvordan du søger i praksis.

 • Barsel og lønforhandling

  Hverken kvinder eller mænd må stilles ringere end deres kolleger, alene fordi de er på barsel, det fremgår af ligebehandlingsloven. Derfor har du også ret til en lønforhandling, mens du er på barsel. Du skal også have din del af en generel lønstigning, hvis der gives en, mens du er på barsel.

  Det kan være nødvendigt, at du selv at beder om en lønforhandling, når du er på barsel. Kontakt din leder, når du ved, at de årlige lønforhandlinger nærmer sig, hvis din leder ikke selv har taget kontakt.

  De fleste arbejdspladser – både offentlige og private – har planmæssigt lønforhandling én gang om året. Tjek din kontrakt eller jeres personalehåndbog. Er du omfattet af en overenskomst, vil det frem gå af den, hvornår der skal forhandles løn.

  Få inspiration og konkrete værktøjer til din lønforhandling.

 • Er der tilfælde, hvor særlige regler beskytter mig mod opsigelse, fx hvis jeg er gravid eller handicappet?

  Arbejdsgiver har principielt altid mulighed for at opsige en medarbejder, men der er særlige grupper af medarbejdere der har en udvidet beskyttelse mod opsigelse. Opsigelser der direkte eller indirekte er begrundet i graviditet, køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse er usaglige, og medfører at arbejdergiver kan blive mødt med et krav om at betale en godtgørelse til medarbejderen.

  Hvis du bliver opsagt og har en fornemmelse af, at der er lagt vægt på et af ovenfornævnte hensyn bør du altid kontakte IDA.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Er jeg sikret ligebehandling under barsel?

  Du er sikret ligebehandling under din graviditet og barsel.

  Både mænd og kvinder er sikret ligebehandling i forbindelse med, at de udnytter deres ret til orlov. Det gælder både orlov i forbindelse med fødsel og adoption. Det sikrer ligebehandlingsloven.

  Hvis du bliver opsagt under graviditet eller orlov i forbindelse med dit barns fødsel, og din arbejdsgiver kender til graviditeten, skal din arbejdsgiver bevise, at opsigelsen ikke har noget med graviditet eller orloven at gøre. 
  Efter din orlov har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende job, der er lige så gunstigt. Du har også ret til de samme forbedringer i arbejdsvilkår, som dine kolleger har fået under din barsel.

  Hvis du har en fornemmelse af, at du er blevet forskelsbehandlet i forbindelse med orlov eller graviditet, bør du altid kontakte IDA (kræver login).