Emneside

Ferie og frihed

De fleste er omfattet af ferieloven. Alligevel kan der være mange spørgsmål om optjening af ferie. Og om hvordan og hvornår man kan og må holde ferie. Dertil kommer feriepengene. Og mange flere spørgsmål, som vi giver svarene på. 

 • Optjeningsår og ferieår

  Ferie optjenes i løbet af kalenderåret og afvikles i ferieåret, som starter i det følgende år den 1. maj og løber frem til den 30. april året efter.

  Optjeningsåret svarer til et kalenderår. I optjeningsåret optjener du ret til betalt ferie til afvikling i det følgende ferieår. Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april i det følgende år. Det vil sige, at den ferie, som holdes fra 1. maj 2018 til 30. april 2019, er optjent i din ansættelse i kalenderåret 2017.

  Efter ferieloven har du ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Ferien beregnes med 5 dage pr. uge og i alt 25 feriedage pr. ferieår. Din ret til at holde ferie er uafhængig af, om du har optjent ret til betalt ferie.

 • Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt?

  Du skal søge om udbetaling af feriepenge ved at udfylde en blanket og sende den til Feriekonto, arbejdsgiveren, eller den som har feriepengene (feriekortadministrator) inden 30. september. Hvis du har modtaget offentlige ydelser i ferieåret, skal blanketten sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Du kan finde blanketten på borger.dk i ansøgningsperioden, som er fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.

 • Kan min arbejdsgiver aflyse eller ændre min allerede planlagte ferie?

  Ændring af aftalt ferie

  Efter ferieloven kan en arbejdsgiver kun ændre allerede planlagt ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal være tale om force majeure-lignende situationer, og sygdom  blandt det tilbageværende personale er eksempelvis ikke nok.

  Hvis du har lidt et økonomisk tab i forbindelse med ændringen af ferien, kan du kræve tabet dækket af din arbejdsgiver.

  Hvis du er ansat i staten, kan du derudover under visse betingelser kræve godtgørelse i form af ekstra betalt frihed, hvis ferien ændres. Kompensationen udgør 1,8 betalt time pr. omlagt feriedag. 

  Hvis du selv ønsker at ændre ferien kræver det, at du kan blive enig med din arbejdsgiver herom. 

  Afbrydelse af påbegyndt ferie

  Arbejdsgiveren har ikke mulighed for at afbryde ferie, som du er begyndt at holde.

  Hvis du er ansat i staten kan påbegyndt ferie dog ændres. Kompensationen for en sådan ændring er erstatning for økonomisk tab og 3,6 timers betalt frihed pr. omlagt feriedag.

 • Er der særlige regler, hvis jeg har modtaget offentlige ydelser?

  Hvis du i ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 har modtaget en eller flere offentlige ydelser (kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, herunder supplerende dagpenge, dagpenge på attest E 303, feriedagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller særlig ydelse), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de dage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.

 • Sygdom før ferien

  Hvis du melder dig syg, inden din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde ferie. I stedet har du krav på at holde ferien senere. Der gælder andre regler, hvis du bliver syg under din ferie.

  Du skal nå at melde dig syg til sin arbejdsgiver indtil dit sædvanlige mødetidspunkt på den første feriedag. Du kan ikke melde dig syg med tilbagevirkende kraft.

  Når du melder dig rask, skal du samtidig give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil holde ferie efter raskmeldingen i resten af den planlagte ferieperiode. Hvis du ikke ønsker at holde ferien, når du bliver rask, er det vigtigt, at du straks møder på arbejde. Herefter følger feriens placering de almindelige regler, hvilket vil sige, at du på ny skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du skal holde ferie, og din arbejdsgiveren kan vælge at placere din ferie med det fornødne varsel.

  Du skal som udgangspunkt holde erstatningsferien senere i samme ferieår, det vil sige inden 1. maj, men hvis det på grund af sygdom op til ferieårets udløb ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i det efterfølgende ferieår. Du kan også vælge at få ferien udbetalt på grund af en feriehindring.

 • Ferie og opsagt

  Hvis du selv ønsker at holde ferie i opsigelsesperioden, og dette er planlagt eller aftalt med arbejdsgiveren, kan du godt holde ferien.

  Hvis du ikke ønsker at holde ferie i en opsigelsesperiode, hvor din arbejdsgiver har opsagt dig, gælder der særlige regler. Allerede fastlagt ferie falder i princippet bort, og du kan kun pålægges at holde ferie med de varsler, som gælder i ferieloven med tillæg af opsigelsesvarslet.

  Der skal være plads i din opsigelsesperiode til både ferievarslet (henholdsvis 3 måneder og 1 måned) og ferien.

  For ansatte i regioner og kommuner samt statsansatte gælder, at en opsagt medarbejder ikke kan pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden.

  Hvis du er i tvivl om dine rettigheder med hensyn til ferie i opsigelsesperioden, bør du kontakte IDA.

 • Ferie i tilknytning til tjenesterejse

  Pas på – hvis du afholder ferie i forbindelse med en tjenesterejse!

  Rejser, der kombinerer erhverv med et ferieophold, vil typisk ikke være dækket af den offentlige sygesikring – heller ikke for den del af rejsen, hvor der holdes ferie. Selv et meget begrænset erhvervsmæssigt indhold i en rejse betyder, at rejsesygesikringen ikke dækker. Sørg derfor altid for at tjekke rejseforsikringen, når du planlægger ferie i forbindelse med en tjenesterejse.

 • Ferietillæg og særlig feriegodtgørelse

  Ferietillæg er et tillæg, som din arbejdsgiver skal betale for at kompensere for, at du ikke modtager fulde 12,5% af lønnen, når du får løn under ferie.

  Ferietillæg skal ifølge ferieloven udgøre 1% af lønnen i optjeningsåret, dog ikke af løn under ferie eller af tidligere ferietillæg.

  Er du ansat i staten udgør særlig feriegodtgørelse 1,5%.

  Er du ansat i en kommune eller en region udgør særlig feriegodtgørelse 1,95%.

Ferie og frihed: Hør om reglerne (01:27)