Emneside

Klausuler

Hvad enten du er omfattet af den ene eller den andens slags klausuler, er det vigtigt, at du er helt klar over, hvor omfattende din klausul (eller klausuler) er. Lovgivningen er ændret i flere omgange - senest med virkning fra 1. januar 2016 - så det kan være nyttigt at lade IDA rådgive dig om klausulerne. 

 • Lyngennemgang af din kontrakt

  IDA anbefaler, at du altid tjekker din ansættelseskontrakt. Men er du i en nødsituation og kun har 10 minutter til at få styr på dine fremtidige ansættelsesvilkår, kan du bruge denne lyngennemgang.

  Tjek din kontrakt for:

  • Din løn (bag login - mit.ida.dk)
  • Din arbejdstid
  • Din tiltrædelsesdato
  • Dit arbejdssted
  • Klausuler - kontakt altid IDA!

  De første 4 punkter skal være med. Det sidste punkt skal helst ikke være med - og hvis det er, kontakt IDA.

 • Fogedforbud

  Din tidligere arbejdsgiver kan bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant ”fogedforbud” skal du øjeblikkelig fratræde din stilling.

  Et fogedforbud betyder, at du ikke må foretage dig noget, der strider mod forbudet. Hvis du bryder en aftalt konkurrenceklausul eller kundeklausul, kan virksomheden bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedforbudet bliver nedlagt, kan du ikke være ansat hos din nye arbejdsgiver, men skal fratræde din stilling øjeblikkeligt.

  Et fogedforbud skal virksomheden altid følge op, ved inden 2 uger at have udtaget en stævning mod dig, for at få en almindelig domstol til at foretage en mere grundig behandling af sagen. I den periode, hvor retssagen kører, må du ikke udføre den virksomhed, der strider mod fogedforbudet.

  I mange klausuler er det aftalt, at fogedforbud kan nedlægges, uden at virksomheden skal stille sikkerhed. En sådan aftale er retten ikke bundet af. Det sædvanlige er, at retten beder virksomheden om at stille en sikkerhed (ofte bankgaranti) der mindst svarer til den løn du ville have tjent i den periode, hvor du er forpligtet af fogedforbudet. Formålet er, at du kan få dækket dit tab, hvis den egentlige retssag viser, at fogedforbudet ikke burde være nedlagt.

 • Konventionalbod

  En konventionalbod er et beløb du skal betale til din gamle arbejdsgiver, hvis du ikke overholder den aftalte klausul. Konventionalboden skal du kun betale, hvis det på forhånd er aftalt i kontrakten, at du skal betale konventionalboden, hvis du overtræder klausulen.

  En konventionalbod er ikke afhængig af, om virksomheden har lidt et økonomisk tab i forbindelse med, at du har overtrådt klausulen.

  Har du overtrådt klausulen, skal du betale den aftalte bod. Hvis du ikke vil betale konventionalboden, må virksomheden anlægge en retssag mod dig. Hvis domstolen når frem til, at du har overtrådt klausulen, vil den formentlig bestemme, at du skal betale konventionalboden. Domstolen har mulighed for i nogle sager, at nedsætte boden, hvis den mener, at boden er urimelig høj. I praksis har domstolen nedsat konventionalboden, hvis den har været meget høj eller hvis der har været formildende omstændigheder til stede. Men i andre sager, er boden ikke blevet nedsat.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke er fradragsret for en konventionalbod du har betalt. Boden skal du betale af beskattede penge.

 • Uddannelsesklausuler

  En uddannelsesklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du har visse pligter i forbindelse med at din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig. Disse pligter går sædvanligvis ud på, at du skal tilbagebetale en del af udgifterne til uddannelsen hvis du fratræder din stilling inden du har været ansat en vis periode, efter du har afsluttet uddannelsen.

  En uddannelsesklausul vil begrænse din mobilitet på arbejdsmarkedet og er derfor en erhvervsbegrænsende klausul. Men den sidestilles ikke med hverken en konkurrence- eller en kundeklausul.

  Den er sjældent at IDA-medlemmer bliver bedt om at underskrive en uddannelsesklausul. IDA har kendskab til enkelte uddannelsesklausuler primært hvor arbejdsgiveren betaler en MBA.

  Hvis du har fået en uddannelsesklausul, bør du kontakte IDA, inden du skriver under på den.

 • Vejledning om ansættelsesklausuler

  Få et samlet overblik over klausulreglerne med IDAs klausulvejledning, som er udarbejdet sammen med de øvrige akademikerorganisationer.

  Klausulreglerne er komplicerede, og det er meget vigtigt at have godt styr på dem, så du ved, hvad du går ind til, når du underskriver en klausul.

  I klausulvejledningen kan du læse om dine rettigheder og pligter, hvad enten du har underskrevet en konkurrenceklausul, kundeklausul, kombineret ansættelsesklausul, jobklausul, medarbejderklausul eller uddannelsesklausul. Desuden kan du læse lovene på området i vejledningen. 

  Bemærk at klausulvejledningen alene gælder for klausuler, der er indgået 1. januar 2016 eller senere. Hvis du har en konkurrenceklausul, kundeklausul, kombineret konkurrence- og kundeklausul, jobklausul, medarbejderklausul eller uddannelsesklausul, der er indgået før 1. januar 2016, kan du læse om reglerne for disse gamle klausuler ovenfor.

  Vejledning om ansættelsesklausuler