Emneside

Opsigelse

I IDA sikrer vi, at du kommer bedst muligt videre, hvis du skulle gå hen at blive opsagt eller selv vælger at sige op. Vi hjælper dig blandt andet med løn og jobsøgning under opsigelsesperioden og med eventuelle muligheder for efteruddannelse. Vi hjælper dig også, hvis din løn er udeblevet eller du mener, at du er blevet uretmæssigt fyret.

 • Jeg mener, at opsigelsen er usaglig. Hvad gør jeg?

  Hvis du har en mistanke om, at opsigelsen er givet med en forkert begrundelse eller at opsigelsesgrundlaget er usagligt, vil vi altid opfordre dig til at kontakte IDAs juridiske rådgivning.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Dagpenge for de 3 første ledighedsdage

  Efter opsigelser betaler arbejdsgiveren for de 3 første ledighedsdage.

  Efter arbejdsløshedsforsikringsreglerne er det din arbejdsgiver, der skal betale for de 3 første ledighedsdage, efter at du er blevet opsagt, og ikke Akademikernes A-kasse. Hvis du ikke har modtaget betaling for de 3 første ledighedsdage, skal du kontakte Akademikernes A-kasse.

 • Fratrædelsesgodtgørelse

  Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse er ændret med virkning for opsigelser meddelt den 1. februar 2015 eller senere.

  I følge den nye bestemmelse i funktionærlovens § 2a har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, og du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år. Lønnen fastsættes som den faste gage på fratrædelsestidspunktet med tillæg af den skattemæssige værdi af eventuelle frynsegoder, arbejdsgiverens pensionsbidrag og evt. bonus.

  Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales du umiddelbart efter din fratræden uanset om berettiget til folkepension, efterløn, en (delvis) arbejdsgiverbetalt alderspension, eller førtidspension.

  Er du tjenestemand, har du ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse. Men derimod kan du være berettiget til pension.

 • Fratrædelsesberegner

  Med IDAs fratrædelsesberegner kan du beregne dit opsigelsesvarsel efter funktionærlovens bestemmelser. Beregningen er vejledende og du er altid velkommen til at kontakte os. Er du ikke funktionær eller har du individuelle vilkår, som stiller dig bedre end funktionærloven, skal du også kontakte os.

  Du finder fratrædelsesberegneren på mit.ida.dk under Medlemsservices: Fratrædelsesberegner.

 • Fritstillingsberegner

  IDA har udarbejdet en beregner, som du kan bruge til at finde ud af, hvor meget din gamle arbejdsgiver skal betale til dig ud over de første 3 måneders løn.

  Beregneren finder du på MitIDA.

 • Karantæne fra A-kassen

  Du får 3 ugers karantæne fra A-kassen, hvis du selv siger din stilling op, eller hvis A-kassen vurderer, at du er skyld i, at din arbejdsgiver har opsagt dig, fx hvor samarbejdsproblemer skyldes dig, eller hvis din arbejdsgiver har bortvist dig.

  I særlige tilfælde hvor du har valget mellem at modtage en afskedigelse eller underskrive en frivillig fratrædelsesaftale, kan den frivillige aftale sidestillles med en afskedigelse, således at du ikke får karantæne. Kontakt under alle omstændigheder din A-kasse, som kan foretage denne vurdering.

 • Optioner, aktier, m.v. i forbindelse med opsigelse

  Ret til aktieløn – afhænger bl.a. af om det er egen opsigelse eller arbejdsgivers opsigelse.

  Læs nærmere under notat om aktieløn.

 • Søgning af andet arbejde i opsigelsesperioden

  Når du er blevet opsagt eller selv har sagt op, har du efter funktionærlovens § 16 ret til frihed med løn til at søge andet arbejde. Dette indebærer, at du har ret til at deltage i ansættelsessamtaler der ligger inden for din normale arbejdstid.

  Du skal imidlertid tage nødvendigt hensyn til, at din nuværende arbejdsgiver skal kunne tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt, hvilket betyder, at du skal give besked om dit fravær i så god tid som muligt, så ulemperne ved dit fravær mindskes mest muligt.

  Retten til fravær med løn omfatter ansættelsessamtaler og andre opsøgende aktiviteter i forbindelse med jobsøgning. Udarbejdelse af ansøgninger mv. er derimod ikke omfattet. Disse må laves uden for arbejdstiden.

 • Udeblivelse af løn

  Manglende betaling af løn kan berettige til ophævelse af ansættelsesforholdet. Dette bør dog ikke ske, før du har rykket arbejdsgiveren for lønnen, og gjort ham opmærksom på, at du vil hæve, hvis den ikke betales inden en given frist.

  Den manglende betaling kan være tegn på, at arbejdsgiveren er på vej mod en konkurs. Du kan læse mere om konkurs.