Sygdom under ferien

Du har ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage, hvis du bliver syg under ferie. Du skal som udgangspunkt komme med en lægeerklæring for sygdommen, som du selv skal betale.

Hvis du bliver syg under din ferie, og har optjent ret til 25 dages betalt ferie, får du ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage under ferie. Hvis du har optjent mindre end 25 dages betalt ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. De dage, som du ikke får erstatningsferie for, beregnes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5. (Eksempel: En lønmodtager, der har optjent ret til 20 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 4 sygedage (20 x 1/5 = 4 sygedage)).

For at få ret til erstatningsferie skal du melde dig syg til din arbejdsgiver, og du skal som udgangspunkt komme med en lægeerklæring, journaludskrift fra sygehus eller lignende dokumentation for sygdommen. Lægeerklæringen skal gælde fra 1. sygedag, og du skal selv betale for erklæringen. Det gælder også for dig, som i egen interesse vil sikre din ret til erstatningsferie på et senere tidspunkt, hvis du fx i den første ferie i ferieåret alene har 3 dage med sygdom. Hvis du bliver syg, mens du holder ferie i udlandet, skal du gå til læge i udlandet for at få en lægeerklæring eller lignende erklæring, som dokumenterer sygdommen.

Din arbejdsgiver kan dog vælge at stille dig bedre end loven, således at det er op til din arbejdsgiver, om du skal komme med en lægeerklæring. Du bør derfor undersøge hos sin arbejdsgiver, hvilke regler der gælder for at få ret til erstatningsferie, inden du holder ferie.

Har du haft 5 sygedage under ferie i ferieåret, har du ret til erstatningsferie fra den dag, hvor du meddeler sygdommen til arbejdsgiveren. Hvis du på grund af helt særlige omstændigheder (fx en ulykke eller svær tilskadekomst) ikke har mulighed for at meddele sygdommen på 1. sygedag, har du alligevel ret til erstatningsferie fra 1. sygedag.

For stats- og regions-/kommunalt ansatte er der en særlig regel, hvorefter ansættelsesstedet kan bestemme, at der kan gives erstatningsferie til ansatte, der bliver syge i ferien.

Når du bliver rask, skal du som udgangspunkt møde på arbejde igen. Du kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding. Du skal oplyse din arbejdsgiver, hvorvidt du vil holde resten af ferien, eller møde på arbejde.

Du skal som udgangspunkt holde erstatningsferien senere i samme ferieår, det vil sige inden den 1. maj, men hvis det på grund af sygdom op til ferieårets udløb ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i det efterfølgende ferieår. Du kan også vælge at få ferien udbetalt på grund af en feriehindring.

 • Sygdom før ferien

  Hvis du melder dig syg, inden din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde ferie. I stedet har du krav på at holde ferien senere. Der gælder andre regler, hvis du bliver syg under din ferie.

  Du skal nå at melde dig syg til sin arbejdsgiver indtil dit sædvanlige mødetidspunkt på den første feriedag. Du kan ikke melde dig syg med tilbagevirkende kraft.

  Når du melder dig rask, skal du samtidig give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil holde ferie efter raskmeldingen i resten af den planlagte ferieperiode. Hvis du ikke ønsker at holde ferien, når du bliver rask, er det vigtigt, at du straks møder på arbejde. Herefter følger feriens placering de almindelige regler, hvilket vil sige, at du på ny skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du skal holde ferie, og din arbejdsgiveren kan vælge at placere din ferie med det fornødne varsel.

  Du skal som udgangspunkt holde erstatningsferien senere i samme ferieår, det vil sige inden 1. maj, men hvis det på grund af sygdom op til ferieårets udløb ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i det efterfølgende ferieår. Du kan også vælge at få ferien udbetalt på grund af en feriehindring.

 • Kan jeg få mine feriepenge udbetalt uden at holde ferie?

  Du kan få dine feriepenge udbetalt, selv om du ikke har holdt ferien, hvis feriepengene vedrører ferie optjent ud over 20 feriedage, dvs. den 5. ferieuge, eller hvis feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 30. april 2018. Stammer feriepengene fra et ophørt ansættelsesforhold, kan feriepengene udbetales uanset beløbets størrelse og antallet af tilgodehavende feriedage.

  Du skal søge om udbetaling af feriepenge ved at udfylde en blanket inden den 30. september 2018. Hvis du i ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser (arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de feriedage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.
   

 • Hvor mange feriedage har jeg om året?

  Du ret til 25 feriedage svarende til 5 ugers ferie pr. ferieår. Ferie optjenes i optjeningsåret (kalenderåret), og afvikles i det efterfølgende ferieår. Ferieåret starter 1. maj og løber frem til 30. april året efter. Du optjener 2,08 dages ferie med løn for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (i alt 25 feriedage ved 12 måneders ansættelse).

 • Får jeg løn under ferie?

  Du modtager løn under ferien, hvis du har optjent ret hertil i det forudgående optjeningsår. Du får altså løn under ferie i det efterfølgende ferieår, det vil sige fra 1. maj til 30. april. Hvis du fx er ansat i hele kalenderåret 2016, får du løn under ferie for 25 feriedage i det efterfølgende ferieår, der starter 1. maj 2017 og slutter 30. april 2018.

  Udover løn under ferie har du efter ferieloven ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Det vil fremgå af din kontrakt, hvis dit ferietillæg er højere end 1 %.

  Ferietillæg i staten: 1,5 %

  Ferietillæg i kommune eller region: 1,95 %

  Hvis du ikke har optjent ret til løn under ferie og ferietillæg, har du måske optjent ret til feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, som du var ansat hos i optjeningsåret. (se: Hvordan beregnes mine feriepenge ved fratræden?)

 • Jeg arbejder på deltid - hvor mange feriedage har jeg ret til?

  Er du ansat på deltid, optjener du det samme antal feriedage, som en lønmodtager, der arbejder på fuld tid. Det vil sige 25 feriedage svarende til 5 ugers ferie pr. ferieår. Når du holder 1 uges ferie, bruger du 5 feriedage, således at en normal arbejdsuge med såvel arbejdsdage og fridage indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal.

  Eksempel: Du arbejder 30 timer om ugen fordelt på mandag-torsdag og har fri fredag. Ved afholdelse af ferie skal de arbejdsfrie dage indgå i ferien forholdsmæssigt. Ud af de 25 feriedage skal 20 dage derfor holdes på arbejdsdage og 5 dage på de arbejdsfrie dage.

 • Jeg går på nedsat tid - hvilken betydning har det for min løn under ferie?

  Som udgangspunkt vil din løn under ferie være den samme, som du normalt får udbetalt. Men hvis din arbejdstid på ferietidspunktet er ændret med mere end 20 % i forhold til din arbejdstid i optjeningsåret, skal lønnen reguleres, så ferielønnen tilpasses lønniveauet i optjeningsåret. Eksempel: Går du fra fuldtidsansættelse i optjeningsåret til deltidsansættelse i ferieåret og er ændringen mere end 20 %, får du løn svarende til fuldtidsbeskæftigelse.

  Er du ansat i staten, bliver din løn altid reguleret svarende til lønnen i optjeningsåret, uanset omfanget af ændringen af arbejdstiden. Arbejder du således på fuld tid i optjeningsåret, får du udbetalt løn svarende til fuldtidsansættelse under ferie i det efterfølgende ferieår.

  Er du ansat i en region eller kommune, bliver din løn derimod altid reguleret svarende til lønnen i ferieåret, uanset omfanget af ændringen af arbejdstiden. Arbejder du således på fuld tid i optjeningsåret, men er deltidsansat i ferieåret, får du udbetalt løn svarende til din deltidsansættelse under ferien.

 • Kan min arbejdsgiver aflyse eller ændre min allerede planlagte ferie?

  Ændring af aftalt ferie

  Efter ferieloven kan en arbejdsgiver kun ændre allerede planlagt ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal være tale om force majeure-lignende situationer, og sygdom  blandt det tilbageværende personale er eksempelvis ikke nok.

  Hvis du har lidt et økonomisk tab i forbindelse med ændringen af ferien, kan du kræve tabet dækket af din arbejdsgiver.

  Hvis du er ansat i staten, kan du derudover under visse betingelser kræve godtgørelse i form af ekstra betalt frihed, hvis ferien ændres. Kompensationen udgør 1,8 betalt time pr. omlagt feriedag. 

  Hvis du selv ønsker at ændre ferien kræver det, at du kan blive enig med din arbejdsgiver herom. 

  Afbrydelse af påbegyndt ferie

  Arbejdsgiveren har ikke mulighed for at afbryde ferie, som du er begyndt at holde.

  Hvis du er ansat i staten kan påbegyndt ferie dog ændres. Kompensationen for en sådan ændring er erstatning for økonomisk tab og 3,6 timers betalt frihed pr. omlagt feriedag.

 • Får jeg erstatningsferie, hvis jeg er syg under min ferie?

  Hvis du bliver syg under din ferie, og har optjent ret til 25 dages betalt ferie, har du ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage under ferie. For at få ret til erstatningsferie skal du melde dig syg til din arbejdsgiver og komme med en lægeerklæring, journaludskrift fra sygehus eller lignende dokumentation for sygdommen.

  Lægeerklæringen skal gælde fra 1. sygedag, og du skal selv betale for erklæringen.

  Hvis du bliver syg, mens du holder ferie i udlandet, skal du gå til læge i udlandet for at få en lægeerklæring eller lignende erklæring, som dokumenterer sygdommen.

  Når du bliver rask, skal du som udgangspunkt møde på arbejde igen. Du kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af din raskmelding. Du skal oplyse din arbejdsgiver om, hvorvidt du vil holde resten af ferien eller møde på arbejde.

 • Jeg har været syg og ikke fået hold ferie inden ferieåret slutter - hvad sker der med min ferie?

  Hvis du ikke har holdt din ferie i ferieåret, fordi du har været syg op til ferieårets ophør, skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene til dig. Hvis feriepengene er hos Feriekonto eller hos en feriekortadministrator, skal du rette henvendelse dertil for udbetaling. Det er en betingelse, at du har været syg op til ferieårets ophør, dvs. 30. april. Du kan også indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til næste ferieår. Er der tale om erstatningsferie, dvs. ferie der er udskudt grundet sygdom, og som du heller ikke har kunnet holde inden ferieårets ophør på grund af sygdom, overføres ferien – uanset antallet af feriedage - til det efterfølgende ferieår.

 • Kan jeg overføre ferie, som jeg ikke har fået holdt, til næste ferieår?

  Har du ikke holdt al din ferie fra ferieåret 2017/2018, har du mulighed for at overføre ferien til næste ferieår, eller for at få den udbetalt.

  Du kan søge om at få feriepenge udbetalt, hvis feriepengene vedrører ferie optjent ud over 20 dage, dvs. den 5 ferieuge, eller hvis feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest 30. april 2018. Stammer feriepengene fra et ophørt ansættelsesforhold, kan feriepengene udbetales uanset beløbets størrelse og antallet af tilgodehavende feriedage.

  Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan du kun aftale at overføre ferie, hvis det er muligt ifølge overenskomsten. En række af IDAs overenskomster indeholder regler om overførsel af ferie. Det gælder blandt andet ansatte i staten, regionerne og kommunerne. Den statslige ferieaftale giver således mulighed for at overføre feriedage (incl. særlige feriedage) ud over 20 dage pr. år fra et ferieår til det næste, hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem den enkelte og arbejdsstedet, og at aftalen skal være indgået inden ferieårets udløb. En tilsvarende bestemmelse er der enighed om på det regionale og kommunale område i Aftale om ferie for personale ansat i regioner og Aftale om ferie for personale ansat i kommuner.

  Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie ud over 20 dage til det følgende ferieår. Aftalen om overførsel af ferie skal være skriftlig og indgået senest 30. september efter ferieårets udløb.

  Hvis du fratræder, inden ferien, der er overført, er holdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, hvis du herved har mere end 25 dages ferie til gode. I så fald skal du have udbetalt feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 feriedage.

 • Kan jeg få udbetalt eller overføre feriefridage til næste ferieår?

  Feriefridage følger af aftale og de vilkår, som gælder efter aftalen. Derfor afhænger spørgsmålet om muligheden for overførsel og udbetaling af fridagene af den konkrete aftale.

  Er du ansat i det offentlige kan de særlige feriedage/den 6. ferieuge holdes som enkeltdage eller halve dage.

  Hvis du ikke holder dagene som statslig ansat, bliver de godtgjort kontant med 2,5 % af den ferieberettigende løn i optjeningsåret, medmindre du har indgået aftale med din arbejdsgiver om overførsel til det følgende ferieår. Som kommunalt- eller regionsansat er udgangspunktet derimod, at den 6. ferieuge automatisk overføres til næste ferieår, med mindre du senest 1. oktober i ferieåret har givet din arbejdsgiver besked om at du ønsker ferieugen udbetalt.

 • Hvordan får jeg mine feriepenge fra FerieKonto - det nye ferieår?

  FerieKonto sender i marts et brev til dig, hvori det fremgår, hvor mange feriedage og feriegodtgørelse, du har optjent hos din(e) tidligere arbejdsgiver/-e. Du kan herefter vælge at logge på FerieKontos selvbetjening eller indtaste din ferie på FerieKontos TastSelv-telefon for at få feriepengene udbetalt.

  Du kan tidligst få dine feriepenge udbetalt 1 måned før din første feriedag. Første feriedag kan tidligst være 1. maj året efter, feriepengene er optjent. Der går op til 5 hverdage, fra du har indtastet oplysningerne, til pengene er på din NemKonto.

 • Bliver mine feriepenge forældet?

  Hvis du ikke har indgået aftale om overførsel af ferie eller fået udbetalt dine feriepenge inden 30. september ferieåret efter, fortabes muligheden for at få feriepengene udbetalt og feriepengene skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden feriefond.

  Hvis du er forhindret i at holde ferie inden ferieårets udgang på grund af sygdom, barsel el. lign., bliver dit krav på feriepenge først forældet, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til Arbejdsmarkedets feriefond.

  Hvis dine feriepenge ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond på grund af en tvist mellem dig og din arbejdsgiver om din ret til feriepenge, forældes kravet på feriepenge, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (sidstnævnte gælder ikke, hvis du er medlem af IDA). Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de i 1. pkt. øvrige fremgangsmåder uden ugrundet ophold.

 • Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt?

  Du skal søge om udbetaling af feriepenge ved at udfylde en blanket og sende den til Feriekonto, arbejdsgiveren, eller den som har feriepengene (feriekortadministrator) inden 30. september. Hvis du har modtaget offentlige ydelser i ferieåret, skal blanketten sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Du kan finde blanketten på borger.dk i ansøgningsperioden, som er fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.

 • Optjeningsår og ferieår

  Ferie optjenes i løbet af kalenderåret og afvikles i ferieåret, som starter i det følgende år den 1. maj og løber frem til den 30. april året efter.

  Optjeningsåret svarer til et kalenderår. I optjeningsåret optjener du ret til betalt ferie til afvikling i det følgende ferieår. Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april i det følgende år. Det vil sige, at den ferie, som holdes fra 1. maj 2018 til 30. april 2019, er optjent i din ansættelse i kalenderåret 2017.

  Efter ferieloven har du ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Ferien beregnes med 5 dage pr. uge og i alt 25 feriedage pr. ferieår. Din ret til at holde ferie er uafhængig af, om du har optjent ret til betalt ferie.