Tjenestemænd

Der er helt særlige regler for tjenestemænd.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg selv ønsker at fratræde?

Hvis du ønsker at fratræde din stilling, skal du søge din afsked med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

For prøveansatte gælder dog kortere opsigelsesvarsel: i de første 6 måneders prøveansættelse kan du forlange dig afskediget med 14 dages varsel til udgangen af en måned i den resterende del af prøvetiden kan du forlange dig afskediget med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Kan jeg afskediges uansøgt?

Du kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, og det er ikke nogen betingelse, at du har gjort dig skyldig i en tjenesteforseelse eller lignende. Ved afsked på grund af tjenesteforseelse eller hvis afsked sker på grund af strafbart forhold eller mislighed, kan afsked ske med et kortere varsel end de 3 måneder. Varslerne er kortere under prøvetidsansættelsen jf. ovenfor.

Hvilke procedureregler gælder for uansøgt afsked?

Som en beskyttelsesregel mod vilkårlige opsigelser, er det fastsat, at såvel du som IDA skal have adgang til at udtale sig, inden der træffes beslutning om afskedigelse.

I praksis administreres bestemmelsen f eks i kommunerne ofte på den måde, at sagen først behandles i økonomiudvalget, som beslutter at indstille til kommunalbestyrelsen, at tjenestemanden afskediges. Umiddelbart efter økonomiudvalgets beslutning gives der skriftlig underretning om beslutningen til tjenestemanden og til organisationen med en tilkendegivelse af, at både tjenestemanden og organisationen har adgang til at udtale sig inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen en såkaldt sindet-skrivelse.

Tjenestemanden og organisationen har inden en angiven frist mulighed for at ytre sig skriftligt og for at deltage i en drøftelse med repræsentanter for kommunen inden tidspunktet for kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Såvel tjenestemandens som organisationens synspunkter skal indgå i grundlaget for kommunalbestyrelsens vurdering af indstillingen om uansøgt afsked.

Hvad er forskellen på uansøgt afsked begrundet i tjenesteforseelser og uansøgt afsked begrundet i diskretionære forhold?

Procedurereglerne er forskellige.

Medmindre forseelsen er fastslået ved dom, kan du ikke afskediges på grund af tjenesteforseelse, før der er afholdt tjenstligt forhør.

Hvis du ikke kan opfylde de krav, der stilles af ansættelsesmyndigheden med hensyn til egnethed (duelighed) eller samarbejdsevne, foreligger der ikke en tjenesteforseelse. Den eneste sikkerhed du har mod afskedigelse af disse diskretionære årsager, er forskrifterne om udtaleret for dig og IDA samt retten til aktuel egenpension forudsat, at du har været tjenestemand i mindst 10 år.

Hvilke muligheder har jeg for økonomisk kompensation ved uansøgt afsked?

Her er ingen facitliste, udfaldet vil afhænge af de konkrete omstændigheder og sagens udfald i øvrigt.

En tommelfingerregel for indgåelse af individuelle aftaler om fratrædelsesordninger vil være et resultat inden for en økonomisk ramme, der maksimalt svarer til ét års løn (heri inkluderet løn i opsigelsesperioden). Meddeles du tjenestefrihed i opsigelsesperioden, kan du påtage dig andet arbejde i tjenestefrihedsperioden der vil dog blive modregnet i løn og eventuel pension, hvis du tiltræder anden offentlig stilling.

Hvordan er jeg stillet, hvis min stilling inddrages, og jeg ikke tilbydes anden passende stilling?

Hvis du ikke får tilbudt en anden passende stilling, når din hidtidige stilling nedlægges, bevarer du ved denne form for uansøgt afsked din hidtidige løn i 3 år, det vil sige, at du vil være berettiget til rådighedsløn.

Der er dog nogle situationer, hvor du ikke er berettiget som rådighedsløn:

 • hvis du er prøveansat tjenestemand og din stilling nedlægges.
 • hvis du er fyldt 65/67 år og din stilling nedlægges.
 • hvis du på afskedstidspunktet ikke er i stand til at overtage en anden passende stilling.

Er du på rådighedsløn, og bliver du på ny ansat i en tjenestemandsstilling, bliver rådighedslønnen inddraget.

 • Fritstillingsberegner

  IDA har udarbejdet en beregner, som du kan bruge til at finde ud af, hvor meget din gamle arbejdsgiver skal betale til dig ud over de første 3 måneders løn.

  Gå til fritstillingsberegneren

 • Fratrædelsesberegner

  Med IDAs fratrædelsesberegner kan du beregne dit opsigelsesvarsel efter funktionærlovens bestemmelser. Beregningen er vejledende og du er altid velkommen til at kontakte os. Er du ikke funktionær eller har du individuelle vilkår, som stiller dig bedre end funktionærloven, skal du også kontakte os.

  Gå til fratrædelsesberegneren

 • Fratrædelsesgodtgørelse

  Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse er ændret med virkning for opsigelser meddelt 1. februar 2015 eller senere.

  I følge den nye bestemmelse i funktionærlovens § 2a har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, og du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år. Lønnen fastsættes som den faste gage på fratrædelsestidspunktet med tillæg af den skattemæssige værdi af eventuelle frynsegoder, arbejdsgiverens pensionsbidrag og evt. bonus.

  Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales du umiddelbart efter din fratræden uanset om berettiget til folkepension, efterløn, en (delvis) arbejdsgiverbetalt alderspension, eller førtidspension.

  Er du tjenestemand, har du ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse. Men derimod kan du være berettiget til pension.