05.10.2020
1 min læsetid

Emergency Planning / Integration of the Pandemic scenario

Hvorledes kan vore samfund gennem beredskabsplanlægning ruste sig op imod de trusler vi i dag kan se møder os fra fremtiden? V/professor David Alexander, UCL London. Foredraget faciliteres af professor Kristian Lauta, Københavns Universitet

IDA

af IDA

The Organizing of Emergency Planning and the Integration of the Pandemic scenario

Under COVID-19 har forsigtighedsprincippet gang på gang været fremhævet som en hovedhjørnesten i kampen mod virussen. Samtidig har det vist sig hensigtsmæssigt at pandemien helt fra sin begyndelse fremstod som et top-down scenario med udmeldingen fra landets statsminister og de berørte ministerier og styrelser.

Som tiden er gået, har der vist sig behov for såvel regionalt som mere lokalt prægede indsatser, der fordrer forskellige myndigheders, organisationers og virksomheders særlige indsats. Alt sammen nøje tilrettelagt efter anbefalinger, anvisninger og påbud fra sundhedsmyndighederne. Og alt sammen muliggjort ud fra den i nationen eller lokaliteten herskende tradition, beredskabskultur og myndighedernes autoritet.

En pandemi har som ”hændelse” sit helt karakteristiske særpræg som et samfund eller lokalsamfund må forsvare sig imod. Det er i såkaldt fredstid at myndighederne må opstille og øve beslutningsplatforme og guid-lines i tilfælde af alvorlige hændelser. Her rækker en defineret kommunikationsarkitektur, der fastlægger kommandovejene, ikke når en hændelse måtte indfinde sig.

I en fremskreden globaliseret verden kan det være nødvendigt at tænke det utænkelige. Ligesom det er nødvendigt vedvarende at bestræbe sig på at reducere sårbarheden og øge modstandskraften. Derfor bliver det nødvendigt med et system af beslutnings- og beredskabsplatforme som i princippet strækker sig fra det globale ned til det lokale.

Sådan har behovet ikke altid været, men ved hændelser som f.eks. 9-11, Fukushima som de pandemier verden har kendt til i dette århundrede har behovet for et international netværk af beslutnings- og beredskabsplatforme vist sig hensigtsmæssige at etablere. - I dag viser nye typer af truende kriser sig på verdensarenaen som endog truer med at udslette civilisationen. Det gælder scenarier som den globale opvarmning, biodiversiteten og sider af den teknologiske udvikling.

Hvorledes kan vore samfund gennem beredskabsplanlægning ruste sig op imod de trusler vi i dag kan se møder os fra fremtiden?

David Alexander, professor ved University College of London (UCL) er en international anerkendt forsker for sine bidrag til udviklingen af beredskabet over hele verden.

English version

During COVID-19, the precautionary principle has been repeatedly highlighted as a cornerstone in the fight against the virus. At the same time, it has proved appropriate that the pandemic from its inception appeared as a top-down scenario with the announcement of the country's prime minister and the ministries and agencies concerned.

As time has passed, there has been a need for both regional and more local initiatives that require the special efforts of various authorities, organizations and companies. All carefully planned according to recommendations, instructions and orders from the health authorities. And all made possible on the basis of the tradition prevailing in the nation or locality, emergency culture and the authority of the authorities.

A "pandemic" as an "event" has its very characteristic character that a community or local community must defend itself against. It is in so-called peacetime that the authorities must set up and practice decision-making platforms and guide lines in the event of serious incidents. Here, a defined communication architecture that defines the command paths does not suffice when an event should occur.

In an advanced globalized world, it may be necessary to think the unthinkable. Just as it is necessary to persistently strive to reduce vulnerability and increase resilience. Therefore, a system of decision-making and contingency platforms will be needed, which in principle extends from the global down to the local one.

This has not always been the case, but in the event of incidents such as 9-11, Fukushima as the pandemics the world has known in this century, the need for an international network of decision-making and emergency platforms has proved appropriate to establish. - Today, new types of threatening crises appear in the world arena which even threaten to wipe out the civilization. This applies to scenarios such as global warming, biodiversity and aspects of technological development.

How can our communities, through emergency planning, prepare for the threats we can see today meeting us from the future?

David Alexander, a professor at the University College of London (UCL) is an internationally recognized researcher for his contributions to the development of emergency preparedness worldwide.
The lecture is facilitated by Professor Kristian Lauta, University of Copenhagen.