Arrangement

Fjernvarme- og fjernkølekursus 2014

Kursus i produktions- og fordelingsteknologi for grøn og CO2 neutral fjernvarme. Alle produktionsformer er inkluderede og alle 12 lektorer er førende eksperter indenfor området.

Fra tirsdag d. 04. marts 2014. kl 08:30

Til onsdag d. 05. marts 2014. kl 16:30

Fra 7.900 kr.

 

Beskrivelse

Under indtryk af klimadebatten og ønsket om at nedbringe CO2 udledningen drastisk, er der en stor politisk vilje til at erstatte fossile processer med CO2 neutrale produktionsmetoder. Her nyder fjernvarmesektoren stor bevågenhed, da det med kendt teknologi, er muligt at agere med stor effekt.

Kurset er arrangeret således, at de teknologier der undervises i alle er relaterede til den hidtil førte energipolitik og specifikt rettet mod den brede energipolitiske aftale der er indgået i foråret 2012.
Kurset er bredt anlagt, således at alle de vigtigste relevante emner i forbindelse med omlægningen af varmeproduktionen fra fossil produktion til CO2 neutral varmeproduktion er medtaget i lektionerne, der er udarbejdet af førende eksperter på området. Lektionerne eftersendes til alle deltagere på USB-pin efter afholdelse af kurset.

Kurset omfatter indledende overordnet lektion af chefkonsulent Sigurd Lauge Pedersen Energistyrelsen, varmeproduktion på meget store kraftvarmeværker for biobrændsel, varmeakkumulatorer, store forbrændingsanlæg, store varmetransmissionsanlæg, decentrale kedler til biobrændsel, store solvarmeanlæg, geotermianlæg, store varmepumper, anvendelse af biogas, fjernkøling, rørledningsteknologi og databaserede styre- og overvågningssystemer til fjernvarmeanlæg. Der er arrangeret besøg på en nærliggende fjernkølecentral.

Formål og form
Kurset er specielt rettet mod at give kompetence indenfor projektering, økonomi og drift af forskellige fjernvarmeanlæg og der vil blive udstedt bevis for deltagelse i kurset. Kursusmaterialet er udarbejdet af førende eksperter indenfor området og kursusformen er hovedsageligt forelæsninger med powerpoint- præsentation, ligesom der er lejlighed til spørgsmål og diskussion om emnet.

Deltagere
Kurset er specielt rettet mod efteruddannelse af ingeniører, men har også interesse for beslutningstagere og driftsmandskab som f. eks. maskinmestre. Målgruppen er endvidere medarbejdere hos rådgivende ingeniører, projekterende og anlægsproducerende virksomheder samt medarbejdere hos offentlige myndigheder der beskæftiger sig med godkendelse af projekter og tilsyn med anlæg. Endvidere ingeniører der beskæftiger sig med udvikling og forskning på fjernvarmeområdet. Forudsætningerne for at deltage er en ingeniøruddannelse, maskinmesteruddannelse eller at man beskæftiger sig med området som besluttende eller kontrollerende myndighed eller som udvikler og forsker.

Undervisere
Chefkonsulent Sigurd Lauge Pedersen Energistyrelsen; contract managerBjarne Lillethorup DONG; teknisk chef Dan Fredsskov Amagerforbrænding; civiling. Troels Duhn Vestegnens Transmissionsselskab I/S; lektor Flemming Frandsen DTU kemiteknik; salgschef Knud E. Nielsen ARCON; dir. Søren Berg Lorenzen Dansk Fjernvarme Geotermiselskab; akademiingeniør Mogens Weel Hansen Weel og Sandvig Energi og Procesinnovation A/S; projektleder Torben Kvist Dansk Gasteknisk Center A/S;  bussines developer Jan Baskjær HOFOR; teknisk chef Allan Hansen LOGSTOR A/S og sales manager Per Steffensen ABB Danmark.

Program

Tirsdag 4. marts 2014.

08.30 Indskrivning og morgenkaffe med brød
09.00 IDA energi: Velkomst og indledning
09.15 Chefkonsulent Sigurd Lauge Pedersen Energistyrelsen: Fjernvarmens rolle i det fossilfrie energisystem. Sammenhængen mellem el- og varmesystemet
10.15 Contract Manager Bjarne Lillethorup DONG: Produktion af kraftvarme med biobrændsel på store centrale kraftvarmeanlæg, med reference til Avedøreværket. Brændsel, kedler, trurbiner, pumper og varmeakkumulator. Turbineteknologi, belastningskurver og varmefordeling mellem el og fjernvarme
11.15 Teknisk chef Dan Fredskov  Amager Forbrænding: Varmeproduktion på store affaldsforbrændingsanlæg. Teknologi, brændsel, kedler og turbine. Varmeproduktionskurver og fordeling af produktionen mellem el og fjernvarme
12.30 Frokost i IDA restaurant, buffet øl/vand
13.30 Civilingeniør Troels Duhn Vestegnens Transmissionsselskab I/S: Store overordnede 25 Bar varme-transmissionsnet og deres rolle i varmeforsyningen ved store fjernvarmesystemer. Overordnede værdier for varmetransmission, produktionssteder, ledningsnet, pumper og holdetrykanlæg
14.30 Lektor Flemming Frandsen DTU kemiteknik: Biobrændsler og deres anvendelse i fjernvarmebranchen. Pyrotekniske og kemiske parametre og brændværdier  
15.30 Salgschef Knud E. Nielsen ARCON: Varmeproduktion ved store solvarmeanlæg med varmeakkumulator. Solvarmeteknologi, dimensionering af solpaneler og akkumulator samt produktionsparametre
17.00 Middag i IDA restaurant. 3 retter, vin eller øl/vand og kaffe/te

Onsdag 5. marts 2014
08.30 Morgenkaffe med brød
09.00 Dir. Søren Berg Lorenzen Dansk Fjernvarme Geotermiselskab: Geotermianlæg til varmeproduktion. Geologi, boringer, teknologi og store absorbtionsvarmepumper. Dimensionering og driftsparametre
10.00 Akademiingeniør Mogens Weel Hansen Weel og Sandvig Energi og Procesinnovation A/S: Store eldrevne varmepumper til varmeproduktion med overskudsenergi fra vindmølleproduceret el. Pumpeteknologi,  effektivitet, temperaturer, kapacitet og diverse kurver
11.00 Business developer Jan Baskjær HOFOR: Besøg på nærliggende fjernkølecentral, med rundvisning og instruktion på stedet om anlæggets virkemåde med fokus på HOFOR`s udvikling af fjernkølesystemer i København
12.30 Frokost i IDA restaurant, buffet øl/vand
13.30 Projektleder Torben Kvist Dansk Gasteknisk Center A/S: Biogas af landbrugsaffald og biomasse anvendt i varmeproducerende gasmotorer. Teknologi, potentiale, kapaciteter, brændværdi og diverse kurver
14.30 Teknisk chef Allan Hansen Logstor A/S: Fjernvarmerørsteknologi, konstruktion, dimensionering, varmeoverføring og varmetab samt fjernkølerør. Beregninger og diverse kurver
15.30 Sales Manager Per Steffensen ABB Danmark: Databaserede styre- og overvågningssystemer til varmetransmissionsnet og store fjernvarmenet
16.30 IDA energi: Evaluering af kurset, udlevering af kursusbevis og afslutning


Afmelding
Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil en måned før kursusstart. Ved afmelding mellem en måned og en uge før kursusstart opkræves 35% af kursusafgiften og under en uge før opkræves hele beløbet. Dette fordi IDA energi hæfter for forudbestilte pladser

Mere information
Kan fås hos kursusleder ingeniør Helge Bach Christensen IDA Energi tlf.: 22831332 eller netværkskoordinator Christine S. Nielsen,  IDA, csn@ida.dk.  

Parkeringsforhold.
Ved IDA på adressen Kalvebod Brygge 31 – 33, kan der normalt parkeres mod betaling med kreditkort, men der kan være mere eller mindre optaget, alt efter hvor mange aktiviteter der pågår i IDA den pågældende dag.             

Overnatning
Har du brug for overnatning kan vi foreslå Wakeup Copenhagen.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Fra tirsdag d. 04. marts 2014. kl 08:30

Til onsdag d. 05. marts 2014. kl 16:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

7.900 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

7.900 kr.

Firmamedlem

7.900 kr.

Medlem af arrangør

7.900 kr.

Ledig

7.900 kr.

Medlem

7.900 kr.

Seniormedlem

7.900 kr.

Studiemedlem

7.900 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

9.900 kr.

Tilmeldingsfrist

28. februar 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

28


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

309832


Arrangør

IDA Energi