Arrangement

Undervandsstøj fra skibe

Undervandsstøj fra skibe er et miljøspørgsmål, der igennem de seneste år har fået øget opmærksomhed.

Mandag d. 23. september 2013

Kl. 17:00 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

Undervandsstøj fra skibe er et miljøspørgsmål, der igennem de seneste år har fået øget opmærksomhed.
MARPOL adresserer skibenes forskellige udledninger til havet og atmosfæren, men støjen udsendt fra ski-bets maskineri og propeller er ikke internationalt reguleret endnu, men i forbindelse med de øgede aktiviteter
i miljøfølsomme områder som fx Arktis, forventes det at emnet kommer højere på dagsordnen i IMO.
Aftenens indlæg vil afdække støjens betydning for miljøet, hvordan støjen genereres og spredes, samt hvor-dan man i et skibs designfase kan tage højde for problemet.

17.00 - 17.05 Introduktion til aftenens tema
Introduktion v/ Jeppe Skovbakke Juhl, BIMCO

17.05 - 17.35  Hvilken betydning har undervandsstøj for miljøet?
v/ Jakob Tougaard (Senior Scientist) fra BIAS Aarhus Universitet
Er skibsstøj den nye store trussel mod  havmiljøet? Igennem de
seneste årtier er der kommet stigende opmærksomhed på menne-skeskabt undervandsstøj og de mulige negative påvirkninger af
støjen på havets dyreliv og bekymringerne er begyndt at resultere i
lovgivning og regulering af området.
Men hvad er op og ned i problemstilingen? Fakta er at fisk, sæler
og hvaler er meget afhængige af deres hørelse og bruger lyd for at
finde hinanden, deres føde og til at undgå deres fjender. Samtidigt
bliver skibene større og flere og med klimaforandringerne begynder
de også at sejle i nye områder, især i Arktis. Problemstillingen er
derfor reel, men der er brug for viden og sund fornuft for at hånd-tere problemerne effektivt uden at overregulere.

17.35 - 18.05  Støj fra skibe og anden støj i havet
v/ Lars Thiele (Senior Consultant - Marine) fra LR ODS 
Der er mange kilder til støj i havet baggrundsstøj kan omfatte seis-miske kilder, vind og vejr, regn, is og meget mere. Levende orga-nismer og mennesker  både udsender og påvirkes af støj.  Lars
Thiele giver eksempler og omtaler støjens virkning og muligheder
for reduktion, og vanskelighederne ved regulering.

18.05 - 18.30 Forfriskning

18.30 - 19.00  Hvordan kan vi mindske undervandsstøjen fra skibe?
v/ orlogskaptajn Erik Pedersen fra søværnet.
Søværnet optimerer flere enheder til U-bådsjagt (Anti Submarine Warfare
–  ASW). I forbindelse med  idriftsættelse af ABSALON-  og IVER HUIT-FELDT-Klassen, blev der, på trods af eksperternes forsøg på at mindske
støj og kavitation, konstateret uhensigtsmæssig propellerstøj. Hør hvor-dan søværnet løste problemet, og hvilke positive side effekter løsningen
medførte.

19.00 - 19.30  Undervandsstøj set fra designerens arbejdsbord?
v/ Anders Ørgård Hansen fra OSK, samt Ulrik Rasmussen fra Scanvibra
Undervandsstøj  fra skibe  er ikke normalt en del af designspiralen.
Men med tiltag i bl.a. IMO og med en ny ISO standard på trap-perne, vil det være en uundgåelig parameter, som skal inkluderes
allerede på designstadiet. Hvordan kan det gøres? Har vi de rigtige
værktøjer og den nødvendige viden?

19.30 - 19.40 Afrunding og Diskussion
Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 23. september 2013

Kl. 17:00 - 19:30


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

23. september 2013 - kl. 02:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

307260


Arrangør

IDA Maritim