Arrangement

Planlægning for kystbeskyttelse og oversvømmelse

Det forudses, at Danmark vil opleve mere ekstremt vejr de kommende år, med flere oversvømmelser og mere erosion af kysterne.

Vejle Center Hotel, Vejle

Torsdag d. 24. september 2020

Kl. 09:00 - 16:15

Fra 3.400 kr.

Tilmeldingsfrist 23. august 2020 - kl. 12:00

 

BeskrivelseLink kopieret

Det forudses, at Danmark vil opleve mere ekstremt vejr de kommende år, med flere oversvømmelser og mere erosion af kysterne. For at imødegå dette, blev planloven ændret i februar 2018, således, at kommunerne gennem en forebyggende fysiske planlægning kan beskytte byer og kyst-strækninger imod oversvømmelse og erosion. Det er hensigten, at kommunen – med implementering af de nye redskaber i kommuneplan og lokalplaner - kan stille krav om afværgeforanstaltninger, hvis der ønskes etableret anlæg m.v. i områder der er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruet.

Kurset giver indledningsvis en grundig indføring i planlovsændringen fra 2018. Herunder, hvilke krav der stilles til kommunen og det videre arbejde med forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion. Desuden opsummeres snitfladen mellem Kystbeskyttelsesloven og Planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse og oversvømmelse.

Et væsentligt fokusområde på kurset er, hvordan kommunerne kan - og skal - implementere de nye bestemmelser i kommuneplanlægningen. Her tænkes en helt konkret gennemgang af, hvordan planlovsændringen indarbejdes i redegørelsen, retningslinjerne og rammerne. Der præsen-teres en/flere cases der understøtter dette. 

En væsentlig forudsætning for at udpege områder der er udsat for oversvømmelse eller erosion er pålidelige datakilder. I planlovsændringen er det pålagt kommunen, at udpege de områder der er udsat for oversvømmelse eller erosion. Udpegningen kan basere sig på egne data eller brugen af statens data. Vi opsummerer på de data, som staten stiller til rådighed (klimaatlas, …) og andre data der kan indgå ved udpegningen.

Endeligt, så gennemgår vi cases, som illustrerer, hvad er afværgende foranstaltninger og hvordan man implementerer afværgende foranstaltninger i lokalplanlægningen. Vi gennemgår principperne og bestemmelserne fra konkrete lokalplaner som regulerer forebyggende om henholdsvis oversvømmelse og erosion. Vi drøfter også forholdet til Miljøvurderingsloven.

Kursets centrale formål er, at give deltagerne en opdateret juridisk indsigt i det nugældende regel-sæt om planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion – og hvordan det indarbejdes ved næste kommuneplanrevision, og anvendes i praksis.

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Planlovsændring fra 2018 – hvad er det konkrete indhold.
  • Hvordan indarbejdes det i kommuneplanen – redegørelse, retningslinjer og rammer.
  • Anvendelsen af data til udpegning af områderne.
  • Cases om, hvordan afværgende foranstaltninger implementeres i lokalplanlægningen.

Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den nyeste lovgivning og seneste praksis. Der henvises til den udsendte vej-ledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion, fra Erhvervsstyrelsen.

Der gennemgås og drøftes cases i plenum. 

Der udsendes en digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærer

  • Helle Witt, Erhvervsministeriet.
  • Annette Klysner, Erhvervsstyrelsen.
  • Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektorat.
  • Malene Stentoft, Orbicon.
  • Repræsentant fra kommune.

Kursusleder

  • Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse

Kurset henvender sig til fysisk planlæggere, miljø- og naturplanlæggere og øvrige der beskæftiger sig med - eller skal beskæftige sig med – kommuneplan-revision, kystbeskyttelse og oversvøm-melse. 

Kursusafgift

3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

Tilmeldingsfrist
d. 23. august 2020, kl. 12.00

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 24. august 2020 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 10. september 2020 betales 100 %

 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3

7100 Vejle


Hvornår

Torsdag d. 24. september 2020

Kl. 09:00 - 16:15


Pris

Ledig

3.400 kr.

Medlem

3.400 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.700 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 23. august 2020

Kl. 12:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

25

Arrangementsnr.

334894


Arrangør

Landinspektørforeningen