Chefer i kommuner og regioner

Lær om de forskellige typer lederansættelser i kommunerne og regionerne og find ud af hvordan du kan forhandle tillæg til næste lønsamtale.

Ansættelsessteder:

  • Kommuner
  • Regioner
  • Fælleskommunale selskaber, herunder trafikselskaber

Kommunaldirektører, forvaltningschefer/-direktører og andre chefer

Du ansættes på minimum løntrin 49 (plus 18.500 kroner i 31.03.2000-tal) afhængig af stillingens ansvar, kompetence og kompleksitet. Herudover kan aftales funktions-, kvalifikations- og resultatløn.

Forvaltningschefer og forvaltningsdirektører forhandler selv lønnen ved den årlige lønforhandling. Arbejdsgiveren kan, men skal ikke tage initiativ til en forhandling. Hvis arbejdsgiveren ikke tager initiativ til en forhandling, må du selv gøre det. Når forhandlingen er gennemført, skal arbejdsgiveren sende IDA et referat, hvoraf det skal fremgå, om I er enige om resultatet. IDA skal efterfølgende godkende aftalen – alternativt begære en forhandling.

Du kan hente inspiration til forhandling af tillæg i IDAs lønstatistik eller læse mere om løn for chefer i:

Du er også meget velkommen til at kontakte IDA.

For øvrige chefer forhandles lønnen af IDA.

Tjenestemand

Du ansættes i henhold til Tjenestemandsregulativet.

Ansættelsen er på prøve i to år. I prøveperioden vil du to gange blive bedømt på din egnethed. Prøvetiden skal være effektiv og forløbe tilfredsstillende. Efter prøveperioden har både du og arbejdsgiveren et opsigelsesvarsel på tre måneders uanset, hvor længe du har været ansat.

Afskedigelse sker efter helt fast procedure. Hvis det måtte ske, bør du altid kontakte IDA.

Som tjenestemand skal du tåle ændringer i dit ansættelsesforhold i videre omfang end overenskomstansatte. Du har eksempelvis pligt til at overtage højere eller sideordnet stilling.

Dine pensionsforhold er anderledes end for overenskomstansatte. Du har en tilsagnspension, hvilket betyder, at din pension udgør en vis procentdel af din slutløn afhængig af din anciennitet som tjenestemand. Herudover får du supplerende pension af dine tillæg på henholdsvis 18,2 procent i kommuner og 18,3 procent i regioner.

Hvis du overvejer at blive ansat som tjenestemand, bør du primært have fokus på konsekvenserne for din pension. Er du yngre, og planlægger en lang karriere i det offentlige, kan ansættelse som tjenestemand være en fordel. Det skyldes, at du får en bedre pension som tjenestemand, hvis du har været ansat i lang tid, og samtidig er rykket op i en højere lønramme. Agter du derimod at veksle mellem offentlig og privat ansættelse, bør du ansættes på andre vilkår.

Åremålsvilkår

Ansættelse på åremål betyder, at din stilling er tidsbegrænset. Som kompensation herfor aftales et åremålstillæg. Åremålet kan løbe fra tre til seks år med mulighed for forlængelse, så den samlede ansættelse maksimalt kan udgøre ni år. Herefter skal stillingen genopslås.

Åremålstillæg aftales mellem IDA og arbejdspladsen. Åremålstillægget udgør mellem 20 og 30 procent af din løn inklusiv tillæg og pension. Ved ansættelse på åremål aftales endvidere en særlig godtgørelse på tre måneder plus en måned for hvert fulde ”åremålsår”. Dette forudsætter dog, at du bliver i stillingen i hele perioden, det vil sige til den aftalte udløbsdato.

Du kan læse mere om ansættelse på åremål i Rammeaftale om åremålsansættelse.

Pensionsbidraget er 18,2 procent ved ansættelse i kommuner og 18,3 procent i regionerne.

Kontraktvilkår

Chefer ansat efter cheflønsaftalen mellem IDA og KL (Kommunernes Landsforening) har mulighed for ansættelse på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer. Det kræver en aftale mellem Kommunalbestyrelsen og IDA.

Løn og pension følger Aftale om aflønning af chefer. Herudover ydes et løntillæg på 20 procent til kommunaldirektører og 15 procent til øvrige chefer.

Pensionsbidraget er 18,2 procent.

Desuden er der særlige regler om opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse.

Øvrige ledere

Du ansættes efter overenskomsten for akademikere ansat i kommunerne.

Du indplaceres på trin 3-8 afhængig af anciennitet. Herudover kan aftales funktions- og kvalifikations- tillæg. Tillæg forhandles af den lokale tillidsrepræsentant.

Pensionsbidraget udgør 17,5 procent.

Du kan søge inspiration om løn i IDAs lønstatistik.