Konference

EVA-temadag: Fra plan til virkelighed - anlægsteknik, 3D design og bæredygtighed

Vi vil på temadagen se på hvordan bæredygtighed sætter større og større præg på vores valg af løsning og udførselsmetoder. Vi vil også se på den rivende udvikling der foregår inden for 3D design og 3D opmåling.

Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Torsdag d. 30. september 2021

Kl. 09:30 - 15:25

Fra 0 kr.

Tilmeldingsfrist 29. september 2021 - kl. 23:59

Fra plan til virkelighed - anlægsteknik, 3D design og bæredygtighed.

At gå fra plan til virkelighed er ikke altid nemt. Der kommer flere og flere hensyn der skal tages.  Bæredygtighed fylder også mere og mere i branchen, og der skal foretages en del planlægning og myndighedsansøgninger før vi kan gå i jorden.  
Vi vil på temadagen se på hvordan bæredygtighed sætter større og større præg på vores valg af løsning og udførselsmetoder. Vi vil også se på den rivende udvikling der foregår inden for 3D design og 3D opmåling.
Der vil også blive set på den lidt mere rå anlægsteknik i marken. 

Dagens program

09:30 - 10:00 Kaffe/te og rundstykker

10:00 - 10:05 Velkomst og indledning
Introduktion til dagens emner. 
Lars Berggren Winther, EVA udvalget

10:05 - 10:30 Bæredygtighed i vandsektoren (25 min).
Hvordan implementerer vi bæredygtighedstankegangen som en naturlig del af arbejdsgangen i projekterne? Hvordan arbejder vi med bæredygtighed i de forskellige faser af projektet fra den indledende planlægning til udbud og udførelse? Med konkrete eksempler fra Rambølls projekter gives et overblik over, hvordan vi har valgt at arbejde med bæredygtighed gennem alle projektfaser. 
Adriana M. Wenda, Rambøll

10:30 - 10:55 Indlæg om 3D scanninger (25 min).
Forsyningsselskaber investerer årligt store summer i anlægsprojekter. Det er vigtigt, at dokumentation af disse anlægsprojekter bliver så retvisende som muligt og gennemføres med en sådan kvalitet, at den efterfølgende kan anvendes i forsyningen til en række forhold, herunder udlevering til LER, vurdering af aktiver og drift og vedligehold. I jagten på den perfekte dokumentation, er det oplagt at kigge på mulighederne inden for 3D-scanning, herunder målemetoderne laserscanning og fotogrammetri. Disse metoder udvikler sig hele tiden, og er blevet et vigtigt redskab til dokumentation af forsyningsanlæg. Fælles for de to målemetoder er, at data indsamles som en punktsky. Punktskyen giver adgang til en række hidtil usete fordele, ved bl.a. at synliggøre elementer, der ikke nødvendigvis er tilgængelige for den traditionelle landmålerstok. Samtidigt har håndteringen af en punktsky aldrig været lettere. En punktsky er ikke længere kun brugbar for den tekniske specialist med dyre 3D-programmer, men anvendelig for alle interesserede ved hjælp af nemme og let tilgængelige digitale måleværktøjer. 
Michaela Bloch Eiris, Novafos og Andreas Hodal, LE34

10:55 - 11:10 Pause

11:10 - 11:35 Klimatilpasnings løsninger på boligveje i Jyllinge Nordmark med fokus på CO2 udledning (25 min).
Jyllinge Nordmark er et område der har udfordringer med at håndtere regnvandet, når de større regnskyl rammer.  I et afvandingsprojekt i Jyllinge Nordmark, Roskilde, hjalp Sweco FORS med at beregne CO2e-aftrykket for forskellige løsningsmodeller til håndtering af regnvand i den indledende fase af et pilotprojekt. Pilotprojektet havde til formål at opstille realiserbare løsningsforslag, der kunne spille ind i masterplanen. Efter indledende hydrauliske analyser brugte Sweco deres screenings værktøj EBI (Evaluering af bæredygtig infrastruktur) til at sammenligne de forskellige mulige LAR-løsninger og deres CO2aftryk i både anlægsfasen og driftsfasen. FORS benyttede resultaterne fra denne forundersøgelse til at konkretisere hvilke løsninger der udleder mindst mulig CO2e og dermed hvilke løsninger der ønskes at implementere i Jyllinge Nordmark.
Lars Juul Hansen og Ida Sylvest, Sweco

11:35 - 12:00 Et nedlagt renseanlæg bliver til en bæredygtig landskabspark (25 min).
En bæredygtig landskabspark er netop, hvad der er skabt af det nedlagte Ålebækken Renseanlæg i Brede i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nye underjordiske kæmpebassiner reducerer udledningen af spildevand til Mølleåen, og de gamle konstruktioner fra det nedlagte renseanlæg transformeres til en ny industriel landskabspark. Dermed løser projektet både spildevandsudfordringer og skaber rekreativ værdi for borgerne i området med fokus på bæredygtighed.  Ålebækken Ruinpark viser nye veje for, hvordan vi kan omdanne nedlagte industrianlæg til bæredygtige by- og landskabsrum med integrerede løsninger på spildevandsproblemer, renere vandløb, genbrug af materialer samt fokus på jordbalance og biodiversitet.
Camilla Hvid, Sweco

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:25 Skagen udløbsledning (25 min).
Skagen Renseanlæg udleder i dag det rensede spildevand til Kattegat. Som følge af havneudvidelsens etape 3 i Skagen skal udløbsledningen omlægges. Fra projektet gik i gang ultimo 2017 og frem til nu har projektet budt på en del udfordringer, som til tider har betydet, at vi og Frederikshavn Forsyning næsten var ved at miste troen på at det kunne lykkedes. Stadet er p.t., at det eneste, der mangler er, at udløbsbygværket sænkes ned på havbunden og den allerede etablerede udløbsledning tilsluttes. Herefter kan der endelig drejes på ventilen på Skagen RA og det rensede spildevand kan strømme ud igennem en ny udløbsledning til Skagerrak frem for til Kattegat. 
I dette oplæg vil vi beskrive den rejse, som projektet har budt på, med op og nedture fra den spæde start i planlægningsfasen ultimo 2017 og frem til d.d., hvor vi næsten er i mål med et flot stykke udført anlægsarbejde!
Karina Buus, COWI

13:25 - 13:55 Byudviklingsprojekt i Høje Taastrup, Høje Taastrup C (30 min).
Byudviklingen i Høje Taastrup C er en del af forvandlingen af Høje Taastrup mod en mere sammenhængende, attraktiv og bæredygtig by. Byggemodningen omfatter ca. 262.000 m2 og består af 2-sporede veje, mindre lokalgader, parkeringspladser og alt tilhørende infrastruktur, herunder alle forsyningsarter samt et parkstrøg, der udgør et rekreativt og multifunktionelt byrum, som er rygraden i håndteringen af vand på terræn i området ved ”Verdens længste skaterbane” – både hverdagsregn og skybrud.    Få et indblik i projektet fra Ide til virkelighed, med alt godt fra ingeniør-verdenen, og alle tekniske aspekter fra geotekniske vurderinger, anvendelse af georadar, hydrauliske beregninger, ledningskoordinering, projektering af LAR-anlæg, regn- og spildevandsledninger, bassiner og skateranlæg, vejafvanding, projektering af nyanlæg og ombygning af veje inkl. trafikomlægninger, nedrivning af broer og meget mere. Store dele af projektet er enten udført eller under udførelse.
Martin Christensen, Rambøll

13:55 - 14:10 Kaffepause

14:10 - 14:35 Fra helhedsplan til anlagt projekt og tilbage igen (25 min).
Frederiksberg Kommune har sammen med Rambøll arbejdet med klimaveje hele vejen fra overordnede hydrauliske helhedsplaner til de endeligt anlagte projekter omkring Hollændervej. Oplægget vil handle om hvordan den hydrauliske planlægning har dannet grundlag for de senere projekter, hvordan anlægsteknik blev indtænkt allerede i den planlægning, de gennemførte projekter – og endeligt, hvordan bruges viden fra den gennemførte projektcyklus i de næste anlægsprojekter såvel som helhedsplaner.
Mikkel Nikolaj Priess, Frederiksberg Kommune og Ulrik Lassen, Rambøll

14:35 - 15:05 Regnvandsbassin i Østervold, Randers (30 min).
Vandmiljø Randers ønsker at forberede Østervold i Randers, til fremtidig skybrudskanal. I samme omgang ønsker Randers Kommune at udføre et by forskønnelse projekt, med ny beplantning, opholdssteder og belysning. NIRAS har assisteret både Vandmiljø Randers og Randers Kommune med realisering af nærværende projekt fra idefase til byggefasen. Projektet er endt med et midlertidig regnvandsbassin, med fokus på blågrønne værdier med inspiration fra Gudenåen. Projektet er et tværfagligt projekt i hjertet af Randers, med anlægstekniske udfordringer i form af blødbund, grundvand og trafikale forhold. Projektet viser hvordan der kan skabes stor værdi for byen, ved at kommune og forsyningen arbejder sammen og fælles visioner til glæde for borgere og biodiversiteten. 
Jasper Vagner Jensen, NIRAS 

15:05 - 15:20 Brug af AR/VR i forbindelse med design (15 min).
Fire nøglepunkter: kvalitet, tid, økonomi og opfølgning.
Med fokus på at kvalitet, tid, økonomi og opfølgning er nøglepunkter i projektløsningen, er BIM et integreret koncept. Brugen af en samlende integreret BIM-model, hvor flest mulige data samles centralt i både den tidlige skitsering og senere i den detaljerede projektering, giver langt bedre muligheder for at levere den ønskede kvalitet i hver enkelt af projektets faser. Samtidig muliggøres et næsten øjeblikkeligt overblik over både tid og anlægsøkonomi i udførelsen og i opfølgningsfasen ved udtræk af data fra BIM-modellen. Når vi bruger BIM sammen med GIS som projekteringsværktøj, bliver det tydeligt, hvilket mylder af f.eks. vand-, kloak-, og fjernvarmerør der gemmer sig under jorden.
Martin Wilhelm Øckenholt Larsen, COWI

15:20 - 15:25 Afrunding og afsluttende bemærkninger
Lars Berggren Winther

15:25 Tak for denne gang og kom godt hjem

Er du ph.d. studerende kan du blive tilmeldt til 0 kr. Skriv til koordinator Sylvie Chambelland på syc@ida.dk så sørger jeg for din tilmelding. 
 
Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved dette arrangement udleveres navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Hvor

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg


Hvornår

Torsdag d. 30. september 2021

Kl. 09:30 - 15:25


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

1.300 kr.

IDA-medlem

1.500 kr.

Seniormedlem

1.500 kr.

Ikke IDA-medlem

3.450 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 29. september 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

130


Ledige pladser

60

Arrangementsnr.

341540


Arrangør

EVA udvalget