Generel information om ændring af ansættelsesvilkår

En organisationsændring er en ændring, som er af strukturel eller organisatorisk art i en virksomhed. Det vil sige ændringer, som vedrører arbejdets tilrettelæggelse, arbejdsmetoder, ledelsesformer og har indflydelse på din tilfredshed og arbejdspladsens udvikling.

Som udgangspunkt bestemmer arbejdsgiveren - ud fra ledelsesretten.

På de offentlige arbejdspladser har medarbejderne dog mulighed for at få indflydelse på en organisationsændring og processen herom gennem samarbejdsudvalg (SU)/ medarbejderudvalg (MED/MIO). Det samme er gældende for en række større virksomheder på det private arbejdsmarked, hvor man har et aftalt samarbejdssystem.

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (kommuner)

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (regioner)

Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (staten)

Samarbejdsudvalg (SU)

På private arbejdspladser skal lov om information og høring sikre at lønmodtagere i virksomheder med mindst 35 ansatte informeres og høres om den del af virksomhedens drift og beslutninger, der vedrører medarbejderne.

Kan mine ansættelsesvilkår ændres efter min ansættelse?

Din arbejdsgiver kan altid ændre dine ansættelsesvilkår. Hvis ændringerne er ubetydelige kan ændringerne ske med øjeblikkelig virkning. Er ændringerne væsentlige, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel.

Hvis ændringerne er væsentlige kan du vælge at acceptere med et kortere eller intet varsel.

Kan eller vil du ikke acceptere den varslede ændring, siger man, at du kan tilegne dig de varslede ændringer som en opsigelse fra arbejdsgiver.

Ansættelsesvilkår, der er aftalt i en overenskomst, kan kun ændres efter de regler, der er beskrevet i den pågældende overenskomst.

Enhver forringelse af dine løn- og pensionsvilkår betragtes som væsentlige ændringer i dine vilkår og skal derfor varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Fratagelse af lederkompetence eller overflytning til helt andet arbejde, end det, du oprindelig blev ansat til, vil typisk være en væsentlig ændring. Afgørelsen vil dog bero på en konkret vurdering. Et krav om at du skal underskrive en konkurrenceklausul vil være en væsentlig ændring. Præsenteres den i forbindelse med en forfremmelse kan situationen dog være en anden.

Forfremmelser eller andre forbedringer af vilkår, som er væsentlige varsles normalt ikke.

Kontakt altid IDA eller din lokale tillidsrepræsentant, hvis du bliver varslet ændrede ansættelsesvilkår.

 • Hvad er forskellen på væsentlig ændring af vilkår og en ikke-væsentlig ændring af vilkår?

  Hvis du bliver præsenteret for en væsentlig ændring af vilkår, skal denne varsles med dit almindelige opsigelsesvarsel, som følger af funktionærloven.

  Ønsker du ikke at acceptere den væsentlige ændring af vilkår kan du betragte dig selv som opsagt og fratræde din stilling ved udgangen af opsigelsesvarslet.

  Ikke-væsentlige ændringer af vilkår har øjeblikkelig virkning og skal ikke varsles yderligere.

 • Min arbejdsgiver flytter adresse. Hvordan skal jeg forholde mig til det?

  Geografisk flytning af arbejdspladsen kan være en væsentlig ændring af vilkår, hvis flytningen indebærer større ulemper, men det beror på en konkret vurdering for hver enkelt medarbejder. I vurderingen af ulempernes størrelse indgår øgede udgifter og tid til transport mellem hjem og arbejde, besvær i forhold til at bringe og hente børn til institutioner og andre sociale hensyn. Man kan ikke se isoleret på en eventuel forøgelse af den faktiske afstand uden at tage transportmulighederne i betragtning. Kontakt IDA hvis du er i tvivl.

 • Min arbejdsgiver kræver, at jeg går ned i løn. Hvad skal jeg gøre?

  Enhver forringelse af dine løn- og pensionsvilkår betragtes som væsentlige ændringer i dine vilkår og skal derfor varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel.

  Kan eller vil du ikke acceptere den varslede ændring, kan du betragte dig som opsagt.

 • Min arbejdsgiver vil indsætte en kundeklausul og/eller en konkurrenceklausul i min kontrakt. Hvad skal jeg gøre?

  Et krav om at du skal underskrive en konkurrenceklausul og/eller kundeklausul vil være en væsentlig ændring og skal derfor varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel.

  Vil du ikke acceptere den varslede ændring, kan du betragte dig som opsagt.

  Præsenteres den i forbindelse med en forfremmelse kan situationen dog være en anden, idet forfremmelser eller andre forbedringer af vilkår, som er væsentlige normalt ikke varsles.

 • Min arbejdsgiver vil ændre på min arbejdstid. Hvordan skal jeg forholde mig til det?

  Hvis arbejdsgiveren ønsker at ændre arbejdstiden i opadgående retning, så det medfører en begrænsning af medarbejderens fritid, kan der være tale om en væsentlig ændring.

  Der er fx tale en væsentlig ændring, når man overgår fra en fast ugentlig arbejdstid til jobløn.

  Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen at arbejde ud over den aftalte arbejdstid, medmindre der er tale om overarbejde.

  Hvis arbejdsgiveren ønsker at ændre arbejdstiden i nedgående retning, så det medfører en indtægtsnedgang, er der tale om en væsentlig ændring.

  Er ændringen væsentlig, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel. Vil du ikke acceptere den varslede ændring, kan du betragte dig som opsagt.

 • Min arbejdsgiver vil ændre mit arbejdes indhold (opgaver/ansvarsområde). Hvordan skal jeg forholde mig til det?

  Ændringer, der indebærer, at du fremover reelt er beskæftiget i en anden stilling, må betragtes som væsentlige. Det samme gælder for fratagelse af lederkompetence.
  Kontakt IDA hvis du er i tvivl.