Konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016

Hvis du har aftalt en konkurrenceklausul, må du ikke tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed indenfor et bestemt tidsrum efter du er fratrådt din stilling.

En konkurrenceklausul er derimod ikke en aftale om, at du efter din fratræden ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for din nuværende arbejdsgivers kunder (medmindre kunderne samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulen).

Du er kun bundet af en konkurrenceklausul, hvis du bliver opsagt og du har givet "rimelig anledning" til opsigelsen, hvilket er tilfældet, hvis du selv siger din stilling op eller du bliver opsagt pga. misligholdelse.

Hvis du ikke har givet rimelig anledning til ansættelsesforholdets ophør, bortfalder konkurrenceklausulen og du har hverken ret til engangsbeløbet eller den løbende kompensation. Dvs. hvis du måtte blive opsagt som led i en sparerunde, bortfalder konkurrenceklausulen og du får derfor heller ikke nogen kompensation.

En konkurrenceklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Skriftlighedskravet er opfyldt, hvis konkurrenceklausulen er skrevet ind i din ansættelseskontrakt, eller konkurrenceklausulen er udleveret som et tillæg til din ansættelseskontrakt.

Du kan som akademisk medarbejder - uanset niveau eller stillingsindhold - være bundet af en konkurrenceklausul. Funktionærloven kræver at du har en "særligt betroet stilling", for at du kan forpligtes af en konkurrenceklausul. Hvis du arbejder som fx ingeniør, vil du næsten altid have en "særligt betroet stilling" i virksomheden.

Konkurrenceklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, er reguleret af de gamle regler i funktionærloven § 18 og aftaleloven § 36 og § 38. Reglerne i funktionærloven § 18 omfatter kun funktionærer. Hvis du er direktør er du kun omfattet af funktionærloven, hvis det er aftalt i kontrakten. Kontakt IDA, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er funktionær.

Hvis du har indgået en konkurrenceklausul før 15. juni 1999 gælder der nogle særlige regler, som du kan høre mere om ved at kontakte IDA.

Hvor længe gælder en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul gælder i det aftalte tidsrum. Det vil stå i din ansættelseskontrakt.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid du kan være bundet af en konkurrenceklausul. En konkurrenceklausul forpligter sædvanligvis i 1 år. IDA ser også klausuler der forpligter i 6 måneder og en sjælden gang klausuler der forpligter i 2 år.

Kompensation

Hvis du er bundet af en konkurrenceklausul, skal arbejdsgiveren i de måneder, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen, betale dig en månedlig kompensation, der som minimum svarer til 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.

Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. din grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v.

I konkurrenceklausulen, skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres. Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter funktionærlovens regler". Hvis du har ret til mere end halv løn i kompensation, skal det stå i konkurrenceklausulen. Hvis der intet er nævnt om kompensation, er klausulen ugyldig.

Kompensationen for de første 3 måneder af klausulperioden (kaldet engangsbeløbet) skal arbejdsgiveren betale sammen med den sidste månedsløn du får udbetalt fra virksomheden.

I resten af den periode (efter de første 3 måneder) hvor du er bundet af konkurrenceklausulen, kan din tidligere arbejdsgiver modregne kompensationen i den løn, du tjener i dit nye arbejde. Det er dog kun løn fra andet "passende arbejde" der kan foretages modregning i. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være passende arbejde.

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af konkurrenceklausulen. For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt. Dvs. du kan ikke tage et sabbatår og rejse jorden rundt og samtidig få kompensation fra din tidligere arbejdsgiver.

Din ret til kompensation efter de første 3 måneder kan illustreres med dette eksempel:

Ingeniøren Anders tjener 40.000 kr. pr. måned. Han har fundet et nyt arbejde og har sagt sit job op. Han er bundet af en konkurrenceklausul i 9 måneder efter sin fratræden og der er aftalt en kompensation på halv løn. Dagen efter Anders er fratrådt sin stilling, begynder han som salgsingeniør i en virksomhed, der ikke er konkurrent til den tidligere arbejdsgiver, hvor han får 38.000 kr. pr. måned. Anders vil ikke få kompensation fra sin tidligere arbejdsgiver, ud over engangsbeløbet, idet hans nye månedsløn på  38.000 kr. overstiger den månedlige kompensation på 20.000 kr.

I praksis vil du ikke få kompensation ud over de første 3 måneder, medmindre du er arbejdsløs eller ikke benytter din ingeniøruddannelse i dit nye job.

Selvom du har både en konkurrence- og en kundeklausul i din kontrakt, har du kun ret til kompensation for konkurrenceklausulen.

Der er forskel på kompensationen for konkurrence- og kundeklausuler. Kompensationen er bedst for konkurrenceklausuler, og det er disse regler der følges, når du har begge former for klausuler.

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for konkurrenceklausulen. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Opsigelse af ansættelsesforholdet

Hvis du selv siger din stilling op, er du bundet af klausulen. Det gælder dog ikke, hvis du har været ansat i mindre end 3 måneder. De 3 måneder regnes til og med den dag, du holder op i virksomheden, det vil sige opsigelsesperioden skal regnes med.

Hvis du har været ansat i højest 6 måneder, kan du højest være bundet af konkurrenceklausulen i 6 måneder efter, at du er holdt op – også selvom du har aftalt, at klausulen skal forpligte i en længere periode. Ansættelsestiden på højest 6 måneder regnes til og med den dag, hvor du holder op i virksomheden, det vil sige, at opsigelsesperioden skal regnes med.

Hvis din egen opsigelse skyldes, at din arbejdsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser, typisk at du ikke har fået din løn udbetalt, er du ikke bundet af konkurrenceklausulen, og du har ikke ret til kompensation.

Hvis du bliver opsagt af arbejdsgiveren, er du ikke bundet af klausulen, og har således heller ikke ret til kompensation. Du er dog bundet af konkurrenceklausulen, hvis du selv har givet rimelig anledning til, at din arbejdsgiver har opsagt dig.

Konkurrenceklausulen opsiges af arbejdsgiver

Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige konkurrenceklausulen. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Hvis din arbejdsgiver opsiger konkurrenceklausulen, mens du stadig er ansat, har du krav på et engangsbeløb for de første 3 måneder, hvis du fratræder din stilling inden 6 måneder efter klausulen blev opsagt. Dette kræver dog, at du under normale omstændigheder ville være bundet af klausulen - typisk at du selv siger din stilling op. Du har ikke ret til kompensation ud over engangsbeløbet.

Efter du er fratrådt, kan arbejdsgiveren også opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du efter en måned ikke er bundet af konkurrenceklausulen og dermed ikke har ret til kompensation.

 • Konventionalbod

  En konventionalbod er et beløb du skal betale til din gamle arbejdsgiver, hvis du ikke overholder den aftalte klausul. Konventionalboden skal du kun betale, hvis det på forhånd er aftalt i kontrakten, at du skal betale konventionalboden, hvis du overtræder klausulen.

  En konventionalbod er ikke afhængig af, om virksomheden har lidt et økonomisk tab i forbindelse med, at du har overtrådt klausulen.

  Har du overtrådt klausulen, skal du betale den aftalte bod. Hvis du ikke vil betale konventionalboden, må virksomheden anlægge en retssag mod dig. Hvis domstolen når frem til, at du har overtrådt klausulen, vil den formentlig bestemme, at du skal betale konventionalboden. Domstolen har mulighed for i nogle sager, at nedsætte boden, hvis den mener, at boden er urimelig høj. I praksis har domstolen nedsat konventionalboden, hvis den har været meget høj eller hvis der har været formildende omstændigheder til stede. Men i andre sager, er boden ikke blevet nedsat.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke er fradragsret for en konventionalbod du har betalt. Boden skal du betale af beskattede penge.

 • Fogedforbud

  Din tidligere arbejdsgiver kan bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant ”fogedforbud” skal du øjeblikkelig fratræde din stilling.

  Et fogedforbud betyder, at du ikke må foretage dig noget, der strider mod forbudet. Hvis du bryder en aftalt konkurrenceklausul eller kundeklausul, kan virksomheden bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedforbudet bliver nedlagt, kan du ikke være ansat hos din nye arbejdsgiver, men skal fratræde din stilling øjeblikkeligt.

  Et fogedforbud skal virksomheden altid følge op, ved inden 2 uger at have udtaget en stævning mod dig, for at få en almindelig domstol til at foretage en mere grundig behandling af sagen. I den periode, hvor retssagen kører, må du ikke udføre den virksomhed, der strider mod fogedforbudet.

  I mange klausuler er det aftalt, at fogedforbud kan nedlægges, uden at virksomheden skal stille sikkerhed. En sådan aftale er retten ikke bundet af. Det sædvanlige er, at retten beder virksomheden om at stille en sikkerhed (ofte bankgaranti) der mindst svarer til den løn du ville have tjent i den periode, hvor du er forpligtet af fogedforbudet. Formålet er, at du kan få dækket dit tab, hvis den egentlige retssag viser, at fogedforbudet ikke burde være nedlagt.

 • Lyngennemgang af din kontrakt

  IDA anbefaler, at du altid tjekker din ansættelseskontrakt. Men er du i en nødsituation og kun har 10 minutter til at få styr på dine fremtidige ansættelsesvilkår, kan du bruge denne lyngennemgang.

  Tjek din kontrakt for:

  • Din løn (bag login - mit.ida.dk)
  • Din arbejdstid
  • Din tiltrædelsesdato
  • Dit arbejdssted
  • Klausuler - kontakt altid IDA!

  De første 4 punkter skal være med. Det sidste punkt skal helst ikke være med - og hvis det er, kontakt IDA.

 • Der står i klausulen, at jeg i klausulperioden har en tabsbegrænsningspligt. Hvad betyder det?

  I klausulperioden har du en forpligtelse til at søge andet passende arbejde, så din gamle arbejdsgiver kan foretage modregning. Hvis du ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt kan det medføre, at din gamle arbejdsgiver er berettiget til at undlade at udbetale kompensationen, selvom klausulen stadig gælder. Hvis du er tilmeldt a-kassen og jobcenteret som ledig, og du søger relevante ledige stillinger, vil du anses for at opfylde din tabsbegrænsningspligt.

 • Jeg har en konkurrenceklausul og en kundeklausul i min ansættelseskontrakt. Er de gyldige?

  En konkurrenceklausul og kundeklausul kan kun gyldigt indgås, hvis du modtager en kompensation i klausulperioden. Kompensationen skal som minimum udgøre 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet.

 • Der står i min klausul, at jeg er berettiget til en kompensation på 50% af min løn. Hvordan beregnes og udbetales denne kompensation?

  Kompensationen beregnes på baggrund af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Alle lønandele indgår i beregningsgrundlaget, dvs. eksempelvis både pensionsbidrag, værdien af fri tlf. og bil, og bonus. Kompensationen udbetales månedsvis så længe du er bundet af klausulen. Hvis du har en konkurrenceklausul, udbetales kompensationen for de første 3 måneder som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn.

 • Får jeg dobbelt kompensation, hvis jeg har både en konkurrenceklausul og en kundeklausul?

  Nej, hvis du får kompensation for en konkurrenceklausul, får du ikke samtidig kompensation for kundeklausulen.

 • Får jeg kompensationen, hvis jeg finder et nyt job i klausulperioden?

  Hvis du tiltræder en ny stilling, kan din gamle arbejdsgiver modregne kompensationen i indtægten fra det nye arbejde. Så hvis indtægten fra det nye arbejde overstiger kompensationen, vil du ikke få kompensation udbetalt. Der kan dog ikke foretages modregning i engangsbeløbet, som du får, hvis du har en konkurrenceklausul.