Kundeklausuler indgået 1. januar 2016 eller senere

En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du - efter du er fratrådt din stilling - ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med arbejdsgiverens kunder og/eller andre forretningsmæssige forbindelser, herunder at tage ansættelse hos kunderne.

Til forskel fra konkurrenceklausulen forhindrer en kundeklausul dig ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed, medmindre virksomheden ligeledes er en kunde. Men den afskærer dig fra at arbejde med en bestemt kundekreds og/eller en bestemt kreds af andre forretningsforbindelser.

Ordet "kundeklausul" dækker alle klausuler af den type, som lægger begrænsninger i forholdet til virksomhedens forretningsforbindelser. Om klausulen omhandler kunder og/eller andre forretningsforbindelser som fx leverandører eller agenturgivere, afhænger helt af formuleringen af klausulen.

Gyldighedsbetingelser
Ifølge ansættelsesklausulloven skal en række betingelser være opfyldt, før en kundeklausul kan anses for at være gyldig:

 • En kundeklausul skal være skriftlig for at være gyldig. Skriftlighedskravet er opfyldt, hvis kundeklausulen er skrevet ind i din ansættelseskontrakt, eller kundeklausulen er udleveret som et tillæg til din ansættelseskontrakt.
 • Det skal fremgå af kundeklausulen, at den angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet.
 • Det skal fremgå af kundeklausulen, at den først finder anvendelse, når medarbejderen har været ansat i virksomheden i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder. Dvs. hvis du underskriver en ansættelseskontrakt med en kundeklausul, har du mulighed for at blive fritaget for kundeklausulen, hvis du fratræder stillingen, inden du har været ansat i 6 måneder.
 • Det skal fremgå af kundeklausulen, at medarbejderen får kompensation for den periode, som kundeklausulen gælder (se nedenfor).
 • En kundeklausul må maksimalt vare i 12 måneder. Dvs. hvis det fremgår af kundeklausulen, at du forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder efter du har fratrådt din stilling, så er kundeklausulen ugyldig.
 • Medarbejderen skal i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over de kunder, som er omfattet af kundeklausulen.

Gyldighedsbetingelserne er kumulative, dvs. hvis blot én af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, er den ugyldig, og du må derfor gerne have erhvervsmæssig kontakt til din gamle arbejdsgivers kunder og/eller andre forretningsmæssige forbindelser, herunder tage ansættelse hos kunderne.

Hvis kundeklausulen er ugyldig får du ikke kompensation for den.

Kompensation
Hvis du er bundet af en gyldig kundeklausul, skal arbejdsgiveren i de måneder, hvor du er bundet, betale dig en månedlig kompensation, der som minimum skal udgøre en bestemt procentdel af din løn på fratrædelsestidspunktet. Størrelsen af denne kompensation afhænger af, hvor lang tid kundeklausulen varer, og om du finder nyt passende arbejde. 
 

Kundeklausulen varighedHar medarbejderen fundet nyt passende arbejde?Kompensationsgrad
Op til 6 måneder   ja   16 %
Op til 12 måneder   ja   24 %
Op til 6 månder   nej   40 %
Op til 12 måneder   nej   60 %


Beregningsgrundlaget for kompensationen er din fast påregnelige løn på fratrædelsestidspunktet, dvs. grundløn, pension, bonus, skifteholdstillæg/vagttillæg samt værdien af fri bil, telefon m.v. I kundeklausulen skal der stå, at du har ret til kompensationen, og størrelsen af kompensationen skal anføres. Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver blot henviser til, at "der betales kompensation efter ansættelsesklausullovens regler".

Kompensationen for de første 2 måneder af klausulperioden skal arbejdsgiveren betale som et engangsbeløb sammen med den sidste månedsløn, du får udbetalt fra virksomheden.

I den resterende del af klausulperioden (efter de første 2 måneder), kan din tidligere arbejdsgiver reducere kompensationen, hvis du finder et nyt passende arbejde. Ved "passende arbejde" forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for. Hvis du fx kører taxa, vil det ikke være passende arbejde.

Vær opmærksom på, at du har en tabsbegrænsningspligt i den periode, hvor du er bundet af kundeklausulen. For at opfylde tabsbegrænsningspligten skal du aktivt søge ”passende arbejde”, så din tidligere arbejdsgivers udbetaling af kompensation begrænses mest muligt. Tabsbegrænsningspligten omfatter ikke engangsbeløbet, som du derfor vil få, selvom du ikke aktivt søger andet passende arbejde.

Etablering af selvstændig virksomhed kan også vurderes som passende arbejde, såfremt den selvstændige virksomhed er etableret inden for lønmodtagerens uddannelsesmæssige baggrund eller ligger inden for områder, som lønmodtageren tidligere har været beskæftiget inden for.

Hvis du er arbejdsløs, har du ret til arbejdsløshedsdagpenge samtidig med at du får kompensation for kundeklausulen. Kontakt Akademikernes A-kasse for at høre nærmere om betingelserne for at få dagpenge.

Opsigelse af ansættelsesforholdet
Du er bundet af kundeklausulen - uanset om du selv siger op, eller det er arbejdsgiveren, som siger dig op.

Hvis du har hævet ansættelsen på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsen, typisk fordi du ikke har fået din løn, kan kundeklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper. Hvis klausulen bortfalder, har du ikke ret til kompensation. Kontakt IDA hvis du kommer i den situation.

Kundeklausulen opsiges af arbejdsgiver
Din arbejdsgiver kan både i det løbende ansættelsesforhold og efter du har fratrådt din stilling vælge at opsige kundeklausulen. Det skal ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Hvis din arbejdsgiver opsiger kundeklausulen, mens du stadig er ansat, har du krav på engangsbeløbet på 2 måneders kompensation, hvis du har været ansat i mindst 3 måneder på fratrædelsestidspunktet, og du fratræder din stilling inden 6 måneder efter kundeklausulen blev opsagt

Efter du er fratrådt, kan arbejdsgiveren også opsige kundeklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det medfører, at du efter en måned ikke er bundet af kundeklausulen og dermed ikke har ret til yderligere kompensation.

Hvilke kunder omfatter kundeklausulen?
En kundeklausul omfatter kun de kunder og øvrige forretningsmæssige forbindelser, som du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet. Dvs. kundeklausulen kan ikke udstrækkes til at gælde for virksomhedens øvrige kunder. Ved forretningsmæssig forbindelse forstås, at der skal være foretaget et køb, et salg eller en levering af varer eller tjenesteydelser indenfor de seneste maksimalt 12 måneder, men også andre former for kontakt kan være omfattet.

Det følger af ansættelsesklausulloven, at arbejdsgiveren skal udlevere en liste over hvilke konkrete kunder, der er omfattet af kundeklausulen. Listen skal udleveres på opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet, så du også i opsigelsesperioden kan forholde dig til den.

I praksis vil det ofte være dig selv, der laver et udkast til en sådan liste, idet du oftest vil være nærmest til at have et overblik over de kunder, som du har haft erhvervsmæssig kontakt med indenfor de seneste 12 måneder. I sidste ende vil det være arbejdsgiverens ansvar, at kundelisten afspejler de kunder, som kundeklausulen omfatter. Du vil i kraft af den almindelige loyalitetsforpligtelse i et ansættelsesforhold være forpligtet til loyalt at medvirke til, at listen over de omfattede kunder afspejler virkeligheden.

 • Konventionalbod

  En konventionalbod er et beløb du skal betale til din gamle arbejdsgiver, hvis du ikke overholder den aftalte klausul. Konventionalboden skal du kun betale, hvis det på forhånd er aftalt i kontrakten, at du skal betale konventionalboden, hvis du overtræder klausulen.

  En konventionalbod er ikke afhængig af, om virksomheden har lidt et økonomisk tab i forbindelse med, at du har overtrådt klausulen.

  Har du overtrådt klausulen, skal du betale den aftalte bod. Hvis du ikke vil betale konventionalboden, må virksomheden anlægge en retssag mod dig. Hvis domstolen når frem til, at du har overtrådt klausulen, vil den formentlig bestemme, at du skal betale konventionalboden. Domstolen har mulighed for i nogle sager, at nedsætte boden, hvis den mener, at boden er urimelig høj. I praksis har domstolen nedsat konventionalboden, hvis den har været meget høj eller hvis der har været formildende omstændigheder til stede. Men i andre sager, er boden ikke blevet nedsat.

  Du skal være opmærksom på, at der ikke er fradragsret for en konventionalbod du har betalt. Boden skal du betale af beskattede penge.

 • Fogedforbud

  Din tidligere arbejdsgiver kan bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant ”fogedforbud” skal du øjeblikkelig fratræde din stilling.

  Et fogedforbud betyder, at du ikke må foretage dig noget, der strider mod forbudet. Hvis du bryder en aftalt konkurrenceklausul eller kundeklausul, kan virksomheden bede fogedretten om at forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedforbudet bliver nedlagt, kan du ikke være ansat hos din nye arbejdsgiver, men skal fratræde din stilling øjeblikkeligt.

  Et fogedforbud skal virksomheden altid følge op, ved inden 2 uger at have udtaget en stævning mod dig, for at få en almindelig domstol til at foretage en mere grundig behandling af sagen. I den periode, hvor retssagen kører, må du ikke udføre den virksomhed, der strider mod fogedforbudet.

  I mange klausuler er det aftalt, at fogedforbud kan nedlægges, uden at virksomheden skal stille sikkerhed. En sådan aftale er retten ikke bundet af. Det sædvanlige er, at retten beder virksomheden om at stille en sikkerhed (ofte bankgaranti) der mindst svarer til den løn du ville have tjent i den periode, hvor du er forpligtet af fogedforbudet. Formålet er, at du kan få dækket dit tab, hvis den egentlige retssag viser, at fogedforbudet ikke burde være nedlagt.

 • Vejledning om ansættelsesklausuler

  Få et samlet overblik over klausulreglerne med IDAs klausulvejledning, som er udarbejdet sammen med de øvrige akademikerorganisationer.

  Klausulreglerne er komplicerede, og det er meget vigtigt at have godt styr på dem, så du ved, hvad du går ind til, når du underskriver en klausul.

  I klausulvejledningen kan du læse om dine rettigheder og pligter, hvad enten du har underskrevet en konkurrenceklausul, kundeklausul, kombineret ansættelsesklausul, jobklausul, medarbejderklausul eller uddannelsesklausul. Desuden kan du læse lovene på området i vejledningen. 

  Bemærk at klausulvejledningen alene gælder for klausuler, der er indgået 1. januar 2016 eller senere. Hvis du har en konkurrenceklausul, kundeklausul, kombineret konkurrence- og kundeklausul, jobklausul, medarbejderklausul eller uddannelsesklausul, der er indgået før 1. januar 2016, kan du læse om reglerne for disse gamle klausuler ovenfor.

  Vejledning om ansættelsesklausuler