Løngaranti i udlandet

Arbejde udført i Danmark af lønmodtagere, der har stået i et tjenesteforhold til en arbejdsgiver, der er etableret i Danmark – med undtagelse af nærtstående – omfattes af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Herfra kan du få din løn dækket med op til p.t. 160.000 kr. – efter skat og inden beregning af feriepenge – hvis din arbejdsgiver går konkurs, dør eller hvis virksomheden er ophørt og ude af stand til at betale din løn. Herudover betaler man feriepenge og evt. frit valg.

Ved udstationeringer, hvor du stadigvæk har en ansættelsesretlig tilknytning til (dvs. en kontrakt med) din hidtidige arbejdsgiver i Danmark, vil du normalt fortsat være omfattet af den danske garantiordning. Det er dog en forudsætning, at du kan dokumentere, at der er tale om en midlertidig udstationering, f.eks. ved at der er oprettet en udstationeringsaftale ledsaget af en formular E 101.

Den danske garantiordning dækker som udgangspunkt ikke, hvis du er ansat i en udenlandsk filial af en dansk virksomhed – altså som udlandsansat– selv om filialen inddrages i en dansk konkurs-behandling. Hvis et dansk konkursramt selskab har haft aktiviteter i flere lande, og lønmodtagerens arbejde sædvanligvis er udført i et EØS-land, er det garantiordningen i arbejdslandet, der dækker. 

Kun i særlige tilfælde vil andre momenter, der hver især viser din tilknytning til Danmark (bopæl, udlandsopholdets varighed, virksomhedens juridiske konstruktion etc.) blive inddraget i vurderingen. I EØS-landene findes der også løngarantiordninger, og du bør altid undersøge reglerne for dækning og dækningens omfang nærmere, hvis du skal udstationeres i længere tid eller udlandsansættes, hvad enten det sker til et af EØS-landene eller til et helt tredje land. 

Nærmere oplysninger om løngarantiordninger fås hos Lønmodtagernes Garantifond, ATP-huset.