Rådgivning af whistleblowere

Der er i dag stort fokus på whistleblowing og bl.a. har de fleste store virksomheder whistleblowerordninger, som skal give ansatte mulighed for at påtale kritisable forhold, der måtte finde sted internt i virksomheden eller i forholdet mellem den og omverdenen.

I Danmark er der ikke noget generelt lovkrav om etablering af whistleblowerordninger – med undtagelse af virksomheder, der opererer inden for den finansielle sektor – og inden for hele det offentlige område er det kun få steder, at de ansatte har adgang til en whistleblowerordning.

IDA har beskæftiget sig med området i flere år og i februar 2016 blev IDAs whistleblowerrådgivning lanceret. Ud over en politik på området er der etableret en særlig økonomisk sikring af medlemmer, der efter at have påtaget sig rollen som whistleblower er blevet opsagt fra deres arbejdsplads. Allervigtigst er imidlertid, at kompetente juridiske rådgivere, som har speciale i at rådgive potentielle whistleblowere er uddannet til at varetager denne rådgivning. Dette sker under særlig hensyntagen til den sikkerhed og diskretion, som disse sager nødvendiggør.

Hvis du ønsker rådgivning som whistleblower eller potentiel whistleblower, så send en mail til whistleblowerraadgivning@ida.dk og husk ikke at sende den fra din arbejdsmail elle fra en arbejds- pc eller -device. Bemærk at mails sendt til denne adresse ikke er krypteret. Hvis du ønsker at al kommunikation skal være krypteret, så brug kontaktformularen, som findes på ida.dk, ved at klikke på MIT IDA, herefter vil en af IDAs whistleblowerrådgivere kontakte dig snarest muligt og senest den følgende hverdag.

Hvad bør en potentiel whistleblower tænke på?

IDAs Whistleblowerpolitik

IDA har i 2012 foretaget en analyse, der hedder Whistleblowerordninger - Erfaringer fra ordninger i private danske virksomheder.

 

Rådgivning af whistleblowere:  Fokus på rådgivning og økonomisk hjælp til whistleblowere. (01:55)

 • Hvad er whistleblower?

  En whistleblower en en person, der rapporterer om kritikværdige forhold på arbejdspladsen. Med kritikværdige forhold menes handlinger, som er ulovlige, i strid med virksomhedens etiske retningslinjer, stærkt uforsvarlige eller umoralske.

 • Whistleblowerordninger

  En whistleblowerordning indeholder sædvanligvis retningslinjer og vejledning for, hvortil rapporteringer skal ske, samt hvor og hvordan de skal behandles. Endvidere fastslår ordningen sædvanligvis, at whistlebloweren ikke må udsættes for repressalier eller gengældelse. Rapportering kan i mange tilfælde ske anonymt i forhold til virksomheden. Datatilsynet skal godkende ordningen.

  En analyse af whistleblowerordninger, som IDA gennemførte i 2012, viser at i halvdelen af de 66 private virksomheder, som indgår i analysen, er det besluttet, at rapporteringen skal ske til en ekstern operatør, I de øvrige virksomheder er der etableret et system til at modtage henvendelserne internt.

  Antallet af private danske virksomheder, der indfører whistleblowerordninger, er steget betydeligt de senere år, således at Datatilsynet i februar 2016 havde godkendt over 200 ordninger. Finansielle virksomheder og institutioner har skullet indføre dem i kraft af EU-direktiv og også på de kommunale og regionale områder begynder whistleblowerordninger at se dagens lys.

  Hvis du ikke er omfattet af en whistleblowerordning, kan IDAs whistleblowerrådgivning hjælpe med at kortlægge andre kanaler, der er til rådighed i din situation.
   

 • Regler vedrørende whistleblowing

  En del lande, blandt andre Norge, har lovgivet om whistleblowing primært med henblik på at beskytte whistleblowere mod repressalier fra arbejdsgiverens side. I nogle lande er der ikke bare en ret til men i visse situationer også en pligt til at anmelde kritikværdige forhold. I Danmark har vi ingen direkte lovgivning om whistleblowing og ingen direkte lovhjemlet ret til whistleblowing. Dog er der for virksomheder i den finansielle sektor – på baggrund af et EU-direktiv – pligt til at etablere whistleblowerordninger og vi har en grundlæggende ret til at påtale uhensigtsmæssigheder og ulovligheder, så længe det sker korrekt og til den rigtige modtager.

  Vi har til gengæld også nogle bestemmelser, der hæmmer muligheden for whistleblowing. Som funktionær har man en loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver, der indebærer, at man ikke må skade virksomheden og ligeledes er man ifølge Markedsføringslovens § 19 pålagt restriktioner med hensyn til, hvad man må gøre med den viden, som man har erhvervet i den virksomhed, hvor man arbejder. Retstilstanden er derfor i realiteten, at funktionæransatte medarbejderes ytringsfrihed er væsentligt indskrænket.

  Offentligt ansatte har ifølge Forvaltningslovens § 27 tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der er betragtet som fortrolige eller hvor det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.