IDAs høringssvar til Ny affaldsbekendtgørelse

September 2020: I IDA har vi set frem til den danske implementering af affaldsrammedirektivet og opfølgning på den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og vi er langt hen ad vejen meget positive overfor det, der er sendt i høring.

Overordnet kommentar

Helt overordnet er det i IDAs optik vanskeligt at kommentere på en affaldsbekendtgørelse uden at kunne linke den til en meget bredere og grundlæggende strategi for en omstilling til cirkulær økonomi. At se på affaldshåndtering isoleret bliver en drøftelse af antal fraktioner, der skal sorteres. Vi mangler derfor at kunne se denne affaldsbekendtgørelse i en sammenhæng med andre initiativer.

Står bekendtgørelsen alene, fremstår den utrolig mangelfuld. Derfor ville det være yderst relevant, hvis denne bekendtgørelse var sendt i høring sammen med en ny national affaldsplan. At fokusere på indsamling af affald uden at drøfte fx krav til design og en strategi for etablering af de nødvendige genanvendelsesløsninger, er i vores optik yderst vanskeligt.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er affaldssorteringen der er målet i sig selv, men hvad der sker med affaldet og kvaliteten i genanvendelsen der er det interessante. Vi skal holde os målet for øje, og målet er, at vi via genanvendelse kan erstatte udvinding og oparbejdelse af nye ressourcer. Når denne bekendtgørelse står alene, bliver der et blindt fokus på sortering. Vi mangler helheden.

At den nationale affaldsplan er blevet udskudt flere gange – og endnu ikke er kommet i høring, betyder, at det bliver så godt som umuligt at nå de mål, der er sat fra EU's side. Og dette er dybt utilfredsstillende.

Det er i IDAs optik beklageligt, at trods EU's klare retningslinjer, så har Danmark hængt i bremsen, og de nationale tiltag kommer alt for sent ift. den kommunale virkelighed, hvor en lokal affaldsplan skal i høring, og der er udbud og kontrakter at tage hensyn til.

Når det er sagt, finder vi mange af tiltagene i bekendtgørelsen yderst positive og mener, at det er et rigtigt og godt skridt fremad. Det er positivt, at når der laves retningslinjer for affaldssortering, er det i anerkendelse af, at sorteringen betyder noget for affaldets videre liv som ressource. Og det fremmer genanvendelsen og mulighederne for gode forretningsmodeller, at der i fremtiden bliver indsamlet mere ensartet og større volumen.

I det nedenstående har vi valgt at kommentere nærmere på fire elementer i bekendtgørelsen:

  1. muligheden for kombineret indsamling,
  2. krav om reel genanvendelse,
  3. indsamling af madaffald og
  4. tilbagetagsordninger.

I vores afsluttende kommentar kommer vi blandt andet med vores ønsker til en national affaldsstrategi.

Læs hele høringssvaret fra IDA

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere