Vedtægter for IDA Kemi

§ 1. Navn og område
Stk. 1. Selskabets navn er IDA Kemi.

Stk. 2. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Stk. 3. Selskabets arbejdsområde er kemi anvendt i forskning, udvikling og produktion.

§ 2. Formål
Selskabets formål er

 • at orientere medlemmerne samt det omgivende samfund om tekniske problemstillinger, der har et kemisk indhold,
 • at arbejde for den videnskabelige og tekniske udvikling,
 • at give medlemmerne lejlighed til at holde sig a jour med og præge udviklingen på det kemiske område gennem afholdelse af konferencer, foredrag, ekskursioner, studiekredse og på anden måde,
 • samt inden for selskabets faglige område at virke for medlemmernes efteruddannelse og kompetenceudbygning.

(Selskabet kan foretage de nævnte arrangementer i samarbejde med andre faggrupper og/eller foreninger med samme interesseområde.)

IDA Kemi er et landsdækkende selskab.

§ 3. Medlemsforhold
Stk. 1. Selskabets optagelsesberettigede medlemskreds fremgår af og skal være i overensstemmelse med § 18. Fagtekniske selskaber og grupper i IDAs Lov og vedtægter.

Stk. 2. Kun medlemmer af IDA kan vælges til formand og næstformand.

Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til IDA.

§ 4. Ledelse
Selskabets ledelse består af en formand, en bestyrelse og en generalforsamling.

§ 5. Formand
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger formanden ved almindelig stemmeflerhed. Valgperioden er 3 år, og genvalg kan ske én gang.

Stk. 2. Ved indtrædende vakance fungerer næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Formanden repræsenterer selskabet i forhold til IDA (ved forfald næstformanden).

§ 6. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af formand samt en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 10 medlemmer og studiemedlemmer. Studiemedlemmer kan ikke vælges som formand eller næstformand for et fagteknisk selskab. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 3 år ad gangen, således at ca. 1/3 af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Genvalg er kun tilladt én gang. Valgene træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af valget.

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig blandt medlemmerne indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Referat fra bestyrelsesmøder tilgår IDA.

§ 7. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 15. februar til 31. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og skal ske ved bekendtgørelse til medlemmerne – ved opslag på IDAs hjemmeside, via Ingeniøren eller på anden betryggende vis og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Årsberetning
 • Forelæggelse af årsregnskab til orientering
 • Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5. Referat fra generalforsamlingen tilgår IDA.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af selskabets stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

§ 8. Økonomi
Stk. 1. Til selskabets aktiviteter og drift ydes tilskud fra IDA.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter kontingent for eventuelle firmamedlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der føres af IDAs administration og kontrolleres af selskabets kasserer. Senest den 15. februar skal regnskabet være revideret og underskrevet af den valgte kritiske revisor.

Stk. 4. IDA hæfter ikke for gæld, der er stiftet uden IDAs samtykke.

§ 9. Optræden udadtil
Stk. 1. Selskabet kan inden for sit formål på egne vegne og i eget navn optræde udadtil herunder deltage i årsmøder o. lign. hos eksterne samarbejdsparter.

Selskabet kan samarbejde med andre foreninger i Danmark eller i udlandet.  Selskabet kan indstille valg af repræsentanter til andre foreningers eller organisationers udvalg til beslutning i IDAs hovedbestyrelse.

Stk. 2. Selskabet kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk organisation uden godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Selskabet kan optræde som IDAs repræsentant i spørgsmål eller på arbejdsområder, hvor det er særlig bemyndiget hertil af Hovedbestyrelsen.

§ 10. Vedtægtsændringer
Forslag til ændringer i selskabets vedtægter skal behandles på en generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringen skal for at være gyldig godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 11. Fortolkning
I spørgsmål, hvor denne vedtægt ikke er udtømmende, gælder IDAs Lov og vedtægter

§ 12. Selskabets nedlæggelse
Stk. 1. Såfremt selskabets bestyrelse ønsker at nedlægge selskabet, skal forslaget om nedlæggelse behandles på en generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Den vedtagne nedlæggelse træder først i kraft efter godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt selskabets aktiviteter af IDA skønnes mangelfulde eller utilstrækkelige i forhold til selskabets formål, kan IDA efter forhandling med selskabets bestyrelse nedlægge dette.

Stk. 3. Ved nedlæggelse tilfalder selskabets midler IDA.

 

Ovenstående er vedtaget på selskabets generalforsamling den 22. marts 2001 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 14. juni 2001. Denne vedtægt træder i kraft i forbindelse med vedtagelse på IDAs repræsentantskabsmøde 29. maj 2021.

Ændring af § 7, stk. 1 og 3 er godkendt på selskabets generalforsamling den 27. marts 2003 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 24. september 2003.

Ændring af §6, stk. 1 blev godkendt på generalforsamlingen den 17. marts 2011.

Ændring af §1, stk. 1 og 2 trådte i kraft i forbindelse med selskabets generalforsamling den 31.03. 2014. Ændringen er en følge af IDAs nye brandingstrategi, hvor det er besluttet at alle enheder skal følge en fælles syntaks og de fagtekniske selskabers navne skal moderniseres. Brandingstrategien er besluttet i HB i forbindelse med vedtagelse af IDAs Vision2020. 

Om IDAs netværk

IDA har over 70 landsdækkende og regionale fagtekniske netværk spredt over hele landet. Som medlem af et eller flere netværk bliver du en del af et omfattende community af mennesker med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere om IDAs netværk her.