Vedtægter for IDA Trafik og Byplan

§ 1. Navn og område
Stk. 1. Selskabets navn er IDA Trafik & Byplan.

Stk. 2. IDA Trafik & Byplan er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Stk. 3. IDA Trafik & Byplans arbejdsområde er emnerne byplan, veje og trafik i bredeste forstand, og med særlig fokus på deres indbyrdes samspil. Rent praktisk vil selskabet derfor bl.a. beskæftige sig med følgende fagdiscipliner:

 • Byplanlægning
 • Trafikplanlægning
 • Økonomi og organisering
 • Trafikteknik
 • Vejbygning
 • Vejvedligehold
 • Trafiksikkerhed og tilgængelighed

§ 2. Formål
IDA Trafik & Byplans formål er:

 • at være en ramme for et fagligt og socialt netværk blandt medlemmerne,
 • at give medlemmerne mulighed for at udvikle deres fagtekniske interesser i fællesskab og på højt niveau,
 • at tage faglige diskussioner op i relation til udviklingen i resten af samfundet,
 • at udbrede den nyeste faglige viden til medlemmerne – herunder også udenlandske erfaringer,
 • at virke for en synergi mellem medlemmer fra erhvervslivet, de offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

Formålet opfyldes med afholdelse af konferencer, foredrag, ekskursioner, kurser og studiekredse.

Herudover skal IDA Trafik & Byplan, være villig til at eksperimentere med nye måder at formidle viden på fx. gennem alternative arrangementstyper og/eller brug af cyberspace.

IDA Trafik & Byplan kan samarbejde med andre fagtekniske netværk indenfor eller udenfor IDA for at tilbyde den bedst mulige videnformidling til medlemmerne.

IDA Trafik & Byplan kan gennemføre aktiviteter i hele landet.

§ 3. Medlemsforhold
Stk. 1. IDA Trafik & Byplans optagelsesberettigede medlemskreds fremgår af og skal være i overensstemmelse med § 18. Fagtekniske enheder (selskaber og udvalg) i IDAs Lov og vedtægter.

Stk. 2. Kun medlemmer af IDA kan vælges til formand og næstformand.

Stk. 3. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til IDA.

§ 4. Ledelse
IDA Trafik & Byplans ledelse består af en formand, en bestyrelse og en generalforsamling.

§ 5. Formand
Stk. 1. Ved indtrædende vakance fungerer næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Formanden repræsenterer IDA Trafik & Byplan i forhold til IDA (ved forfald næstformanden).

§ 6. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af formand samt en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 10 medlemmer og studiemedlemmer. Studiemedlemmer kan ikke vælges som formand eller næstformand for et fagteknisk selskab. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 3 år ad gangen, således at ca. 1/3 af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Genvalg er tilladt én gang. Valgene træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af valget.

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig blandt medlemmerne indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Referat fra bestyrelsesmøder tilgår IDA.

§ 7. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 15. februar til 31. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne på betryggende vis og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Årsberetning
 • Forelæggelse af årsregnskab til orientering
 • Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5. Referat fra generalforsamlingen tilgår IDA.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af IDA Trafik & Byplans stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

§ 8. Økonomi
Stk. 1. Til IDA Trafik & Byplans aktiviteter og drift ydes tilskud fra IDA.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter kontingent for eventuelle firmamedlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der føres af IDAs administration og kontrolleres af IDA Trafik og Byplans kasserer. Senest den 15. februar skal regnskabet være revideret og underskrevet af den valgte kritiske revisor.

Stk. 4. IDA hæfter ikke for gæld, der er stiftet uden IDAs samtykke.

§ 9. Optræden udadtil
Stk. 1. IDA Trafik & Byplan kan inden for sit formål på egne vegne og i eget navn optræde udadtil herunder deltage i årsmøder o. lign. hos eksterne samarbejdsparter.

IDA Trafik og Byplan kan samarbejde med andre foreninger i Danmark eller i udlandet.  IDA Trafik & Byplan kan indstille valg af repræsentanter til andre foreningers eller organisationers udvalg til beslutning i IDAs hovedbestyrelse.

Stk. 2. IDA Trafik & Byplan kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk organisation uden godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. IDA Trafik & Byplan kan optræde som IDAs repræsentant i spørgsmål eller på arbejdsområder, hvor det er særlig bemyndiget hertil af Hovedbestyrelsen.

§ 10. Vedtægtsændringer
Forslag til ændringer i IDA Trafik & Byplans vedtægter skal behandles på en generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringen skal for at være gyldig godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 11. Fortolkning
I spørgsmål, hvor denne vedtægt ikke er udtømmende, gælder IDAs Lov og vedtægter.

§ 12. Selskabets nedlæggelse
Stk. 1. Såfremt IDA Trafik & Byplans bestyrelse ønsker at nedlægge IDA Trafik & Byplan, skal forslaget om nedlæggelse behandles på en generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Den vedtagne nedlæggelse træder først i kraft efter godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt IDA Trafik & Byplan aktiviteter af IDA skønnes mangelfulde eller utilstrækkelige i forhold til IDA Trafik & Byplan formål, kan IDA efter forhandling med IDA Trafik & Byplans bestyrelse nedlægge dette.

Stk. 3. Ved nedlæggelse tilfalder IDA Trafik & Byplans midler IDA.

§ 13. Overgangsbestemmelser
IDA Trafik & Byplan er stiftet den 20. marts 2007 ved sammenlægning af de fagtekniske selskaber Vej- og Byplanforeningen og Selskabet for Planlægning, Veje og Trafik. Sammenlægningen omfatter såvel medlemskredse som økonomi.

 

Ovenstående er vedtaget på IDA Trafik & Byplans generalforsamling den 20. marts 2007 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 21. september. Denne vedtægt træder i kraft i forbindelse med vedtagelse på IDAs repræsentantskabsmøde 29. maj 2021.

Ændring af vedtægternes § 6, stk., 1 og § 7, stk., 1 og 3 godkendt på generalforsamlingen 15/3 2011.

Ændring af §1, stk. 1 og 2 trådte i kraft i forbindelse med selskabets generalforsamling den 05.03 2014. Ændringen er en følge af IDAs nye brandingstrategi, hvor det er besluttet at alle enheder skal følge en fælles syntaks og de fagtekniske selskabers navne skal moderniseres. Brandingstrategien er besluttet i HB i forbindelse med vedtagelse af IDAs Vision2020.

Om IDAs netværk

IDA har over 70 landsdækkende og regionale fagtekniske netværk spredt over hele landet. Som medlem af et eller flere netværk bliver du en del af et omfattende community af mennesker med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere om IDAs netværk her.