Vedtægter for Silkeborg Afdeling

§ 1. Navn og område
Stk. 1. Afdelingens navn er Silkeborg Afdeling.

Stk. 2. Afdelingens område dækker følgende kommuner: Silkeborg.

§ 2. Opgaver
Stk. 1. Afdelingens opgave er at virke for IDAs formål lokalt ved inden for sit område at gennemføre kollegiale, arbejdsmæssige og sociale arrangementer samt mindre fagtekniske arrangementer i form af møder eller virksomhedsbesøg for foreningens medlemmer. Afdelingen kan efter nærmere fastsat aftale varetage nogle af regionens opgaver.

Stk. 2. Afdelingen kan ved gennemførelsen af større arrangementer samarbejde med regionen, andre afdelinger, fagtekniske enheder eller andre faglige grupperinger.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen kan oprette udvalg, netværk, klubber eller andre grupperinger.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Medlemskredsen for en afdeling omfatter de af foreningens medlemmer, der er bosiddende eller har arbejdssted inden for afdelingens geografiske område, og som har valgt tilhørsforhold til afdelingen.

Stk. 2. Alle IDAs medlemmer kan deltage i arrangementer i afdelingen, men kun medlemmer med tilhørsforhold i afdelingen er valgbare og har stemmeret i afdelingen. Valgbarhed og stemmeret fastsættes pr. 1. januar.

§ 4. Ledelse
Afdelingens ledelse består af en formand, en bestyrelse og en generalforsamling.

§ 5. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand og en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Der kan højst vælges 2 studiemedlemmer som bestyrelsesmedlemmer.

Studiemedlemmer kan ikke vælges som formand eller udpeges til næstformand eller kasserer. Bestyrelsen kan supplere sig med 1 eller 2 medlemmer herunder studiemedlemmer som observatører.

Stk. 2. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg to gange.

Stk. 3. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for ét år.

Stk. 4. I øvrigt gælder bestemmelserne i IDAs afstemnings- og valgvedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Afdelingens bestyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7. Formanden repræsenterer afdelingen i forhold til IDA (ved forfald næstformanden).

Stk. 8. Hver af regionens afdelinger kan udpege en afdelingsrepræsentant med tilhørende suppleant til regionsrådet forud for regionens generalforsamling. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, kan udpeges til at repræsentere afdelingen i regionsrådet. Bestyrelsen kan ved enstemmighed udpege et andet medlem af afdelingens bestyrelse til regionsrådet.  Udpegningen sker for ét år med mulighed for genvalg.

§ 6. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 15. februar til 15. marts og senest 8 dage før regionens generalforsamling.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og skal ske ved bekendtgørelse til medlemmerne – ved opslag på IDAs hjemmeside, via Ingeniøren eller på anden betryggende vis og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal mindst omfatte:

  • Valg af dirigent
  • Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
  • Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til orientering
  • Orientering om regionens aktiviteter og planer
  • Valg af formand jf. § 5 stk. 2
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3
  • Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
  • Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
  • Eventuelt

Stk. 3. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse. Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 8, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Meddelelse om denne frist skal ske ved bekendtgørelse via nyhedsmails til medlemmerne senest d. 15. december det foregående år eller på anden betryggende vis.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af afdelingens medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden, kræver det.

En sådan generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen. Indkaldelsen skal ske efter reglerne for ordinære generalforsamlinger, jfr. § 6, stk. 1.

§ 7. Økonomi
Stk. 1. Til afdelingens aktiviteter og drift ydes tilskud fra IDA via regionen.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens økonomi overfor regionen. Regnskab føres af IDAs administration og kontrolleres af afdelingens kasserer. Senest den 15. februar skal regnskabet være revideret og underskrevet af den valgte kritiske revisor.

Stk. 3. IDA hæfter ikke for gæld, der er stiftet uden IDAs samtykke.

§ 8. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringen skal for at være gyldig godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 9. Ikrafttrædelse 
Denne vedtægt træder i kraft i forbindelse med vedtagelse på IDAs repræsentantskabsmøde 13. november 2021.

Om IDAs netværk

IDA har over 70 landsdækkende og regionale fagtekniske netværk spredt over hele landet. Som medlem af et eller flere netværk bliver du en del af et omfattende community af mennesker med samme faglige interesser som dig selv.

Læs mere om IDAs netværk her.