Aktier og optioner

Aktieløn er en aftale mellem en ansat og en arbejdsgiver om, at den ansatte modtager nogle rettigheder til en ejerandel (aktier) i arbejdsgiverens virksomhed.

Aktieoptioner

Aktieoptioner er en ret men ikke en pligt (option = mulighed) til at købe eksisterende aktier i arbejdsgiverens selskab på et eller flere senere tidspunkter til en på forhånd fastsat kurs. Du bestemmer altså frit som medarbejder, om du senere vil købe aktier.

En aktieoption kaldes også en aktiekøberet.

Hvis du har aktieoptioner, skal du først betale for aktierne, når du udnytter optionerne. Det vil sige, når du køber aktier i overensstemmelse med indholdet af optionerne.

Medarbejderaktier

Medarbejderaktier er en samlet ordning, hvor arbejdsgiveren enten forærer aktier til medarbejderne eller sælger aktier til medarbejderne til en favørkurs (lavere pris end den reelle værdi). Prisen skal være mindst den pålydende værdi af aktien.

Hvis du har fået medarbejderaktierne foræret, løber du ikke nogen økonomisk risiko ved denne form for aflønning. Du har ingen udgifter ved ejerskabet, men beskattes af en eventuel fortjeneste.

Hvis du har købt medarbejderaktier til favørkurs, løber du den risiko, at kursværdien på salgstidspunktet er lavere end den pris, du selv har betalt. Forskellen mellem den pris, du har betalt for medarbejderaktierne, og den salgspris, du kan opnå, vil så være et tab for dig.

Konvertible obligationer

Konvertible obligationer er et lån, som medarbejderen yder til den virksomhed, hvor pågældende er ansat. Lånet forbindes med en ret til at konvertere (=omlægge) lånet til aktier i selskabet til en aftalt kurs på et eller flere i forvejen fastsatte senere tidspunkter.

Hvis kursudviklingen har betydet, at konverteringen ikke er attraktiv, kan du i stedet kræve lånet indfriet ved udløb. Lånet forrentes over for dig i låneperioden.

Arbejdsgivers oplysningspligt

Arbejdsgiveren skal skriftligt give lønmodtageren en række oplysninger om de omhandlede ordninger. Oplysningerne skal gives på dansk. Det fremgår af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. Denne lov omfatter følgende elementer:

 • Tildelingstidspunktet
 • Kriterier for tildelingen
 • Udnyttelsestidspunktet
 • Udnyttelseskursen
 • Retsstillingen ved ansættelsens ophør
 • De økonomiske aspekter ved ordningen

Rettigheder ved opsigelse

Hvis lønmodtageren selv siger sin stilling op, misligholder ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist, bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner m.m., medmindre andet er aftalt. Det samme gælder retten til tildelinger efter ansættelsens ophør. Du kan dog selvfølgelig sagtens aftale noget bedre med virksomheden, hvis de er interesserede i det.

Hvis lønmodtageren derimod bliver opsagt, eller selv siger op på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, bevarer lønmodtageren retten til tildelte aktieoptioner m.m. Endvidere bevarer lønmodtageren retten til en forholdsmæssig andel af de tildelinger i regnskabsåret, som lønmodtageren ville have fået, hvis han fortsat var ansat. Hvis der alligevel står i ordningen, at den bortfalder ved virksomhedens opsigelse er ordningen er formentlig på engelsk, og udarbejdet i henhold til amerikansk ret. Det ændrer dog ikke på, at aktieoptionsloven gælder, og ”trumfer” den amerikanske ret, så du er altså beskyttet ved virksomhedens opsigelse af dig. I henhold til aktieoptionsloven skal virksomheden faktisk også udlevere et dansk ”faktaark” til dig vedrørende ordningen.

Reglerne gælder alle tildelte ikke-udnyttede aktieoptioner m.m. Det er således ikke afgørende, om disse er modnede eller ej.

Aktieoptioner indgår ikke i beregningen af godtgørelser for usaglig afskedigelse, fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Aktieoptioner indgår i øvrigt heller ikke i beregningen af feriegodtgørelse og ferietillæg efter ferielovens regler.

 

 • Jeg er blevet tilbudt en aktieoptionsaftale/aktietegningsoptionsaftale som en del af min aflønning fra virksomheden. Hvad er det for noget?

  Det er en aktiebaseret incitamentsordning, som kan være med til at belønne for arbejdsindsatsen, og skabe et tættere bånd mellem medarbejder og virksomhed i form af et lille medejerskab af virksomheden.

  Aktietegningsoptioner giver mulighed for på et senere tidspunkt at tegne aktier i selskabet, eller i et moderselskab, og efter en given periode sælge disse aktier, dvs. udnytte dem.

 • Hvordan beskattes jeg ved udnyttelse af ordningen / udbytte / avance osv.?

  Kontakt SKAT.

 • Er der forskellige former for ordninger vedrørende aktier og optioner?

  Ja, det er der, fx aktietegningsoptioner (warrants), aktiekøbsoptioner, favørkursaktier, gratisaktier, Employee Stock Purchase Plans, Restricted Stock Units osv.

  Ordningerne medfører og betyder juridisk forskellige ting, og fungerer på forskellig måde. Send de dokumenter ind til IDA, som du måtte blive præsenteret for af din arbejdsgiver.

 • Mister jeg nogen af mine lønmodtagerrettigheder ved at tage imod ordningen?

  Nej, du kommer som udgangspunkt til at eje så lidt af virksomheden, at der ingen forskel vil være i forhold til, hvis du ingen aktieoptionsordning havde. Medejerskab af en større del af virksomhedens aktier kan imidlertid godt ændre noget. Send aftalen/ordningen ind til IDA til gennemgang.

 • Rettigheder ved opsigelse

  Hvis lønmodtageren selv siger sin stilling op, misligholder ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist, bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner m.m., medmindre andet er aftalt. Det samme gælder retten til tildelinger efter ansættelsens ophør.

  Hvis lønmodtageren derimod bliver opsagt, eller selv siger op på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, bevarer lønmodtageren retten til tildelte aktieoptioner m.m. Endvidere bevarer lønmodtageren retten til en forholdsmæssig andel af de tildelinger i regnskabsåret, som lønmodtageren ville have fået, hvis han fortsat var ansat.

  Reglerne gælder alle tildelte ikke-udnyttede aktieoptioner m.m. Det er således ikke afgørende, om disse er modnede eller ej.

  Aktieoptioner indgår ikke i beregningen af godtgørelser for usaglig afskedigelse, fratrædelsesgodtgørelse m.v.

  Aktieoptioner indgår i øvrigt heller ikke i beregningen af feriegodtgørelse og ferietillæg efter ferielovens regler.

 • Optioner, aktier, m.v. i forbindelse med opsigelse

  Ret til aktieløn – afhænger bl.a. af om det er egen opsigelse eller arbejdsgivers opsigelse.

  Læs nærmere under notat om aktieløn.