• A - Afspadsering

  Hvis du er blevet omfattet af konflikten, kan du ikke afspadsere, så længe den står på.

  Igangværende afspadsering skal afbrydes, når konflikten starter, og hvis du har lavet aftale om afspadsering i perioden, hvor der nu er konflikt, kan du ligeledes ikke afholde den, men derimod skal du lave en ny aftale om afspadsering, når konflikten er ophørt.

 • A - Anciennitet

  Du optjener ikke anciennitet undervejs i konflikten. Det gælder både i forhold til opsigelsesvarsel og løn. Efter konfliktens ophør genopstår rettigheder og forpligtelser, der var optjent ved konfliktens start.  Derfor genindtræder du efter konfliktens ophør i din normale løn- og opsigelsesanciennitet, som du havde inden konflikten trådte i kraft. Ancienniteten forskydes altså med det antal dage, der har været konflikt.

  Hvis du deltager i nødberedskabsarbejde under konflikten, indgår dette dog i beregningen af anciennitet.

 • A - Andet arbejde/bibeskæftigelse

  Uanset om du er omfattet af konflikten eller ej, må du ikke påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Hvis afgrænsningen af, hvad der i en konkret situation er konfliktramt arbejde, giver anledning til tvivl, bør du, hvis du pålægges arbejde, som menes at være konfliktramt, rette henvendelse til IDA.

  Hvis du allerede har aftalt, eller er i gang med bibeskæftigelse på en arbejdsplads, der ikke er konfliktramt, kan du fortsætte med dette.

  Forbuddet mod at varetage konfliktramt arbejde gælder uanset om du udfører arbejdet som vikar eller som selvstændig.

 • A - Arbejdsløshedsdagpenge

  Hvis du er omfattet af konflikt, vil du ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge, selvom ansættelsesforholdet principielt anses for at være ophørt.

  Hvis du bliver ledig undervejs i konflikten, fordi du har en tidsbegrænset ansættelse, der ophører under konflikten, vil du kunne få dagenge, fordi ledigheden ikke skyldes konflikten.

  Vi henviser til din a-kasse for øvrige spørgsmål omhandlende dagpenge.

 • A - Arbejdsmarkedsbidrag og ATP

  Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af konfliktunderstøttelse.

  Der betaler heller ikke arbejdsmarkedsbidrag af dagpengeydelser efter sygedagpengeloven og barselsloven, der modtages under en arbejdskonflikt. Derimod betales der ATP af dagpenge, der modtages i forbindelse med længerevarende sygdom eller barsel under en konflikt.

 • B - Barns sygdom

  Du har ikke ret til fravær med løn ved barns 1. og 2. sygedag, hvis du er omfattet af konflikten. Men du kan få økonomisk støtte under konflikten, se afsnittet om økonomisk støtte.

 • B - Barsel

  Er du begyndt på – eller skal du til at påbegynde – en lønnet orlov (både graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov), vil du ikke få løn fra din arbejdsgiver under konflikten.

  Den periode, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under orlov, bliver ikke forlænget med den tid, som konflikten varer. På samme vis bliver en eventuel dagpengeret fra kommunen heller ikke forlænget. Du får derfor hverken ret til mere eller mindre orlov, hvis du bliver omfattet af konflikten. Hvis du bliver omfattet af en konflikt anbefaler IDA, at du overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov over for din arbejdsgiver, som hvis du ellers var på arbejde.
  Når konflikten er ophørt, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel igen.

  Orlov påbegyndt før konflikten:

  Er du på graviditetsorlov, barselsorlov eller fædre-/forældreorlov med løn, når konflikten starter, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark (https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-kontakt) hvor du kan få udbetalt barselsdagpenge. Du har desuden ret til supplerende økonomisk støtte fra IDA under konflikten for den del af graviditets- og barselsorloven (herunder fædre- og forældreorlov), hvor du har ret til løn.

  Orlov påbegyndt under konflikten:

  Hvis du begynder graviditetsorlov, barselsorlov mv. under konflikten, er du berettiget til barselsdagpenge, og skal kontakte Udbetaling Danmark. Du har desuden ret til supplerende økonomisk støtte fra IDA under konflikten for den del af graviditets- og barselsorloven (herunder fædre- og forældreorlov), hvor du har ret til løn. Du er berettiget til barselsdagpenge fra 4 uger før forventet fødsel. Indtil da er du berettiget til økonomisk støtte under konflikten som alle andre medlemmer.

  Begynder du din barselsorlov under konflikten, skal du omgående meddele det til din arbejdsgiver, når konflikten slutter.

 • B - Bibeskæftigelse – se ”Andet arbejde”

 • B - Blokade

  Hvis du ikke er omfattet af konflikten, og skal på arbejde, kan du risikere at blive mødt af en fysisk blokade.

  En fysisk blokade er, når dine konfliktramte kollegaer forhindrer dig i at udføre dit arbejde, ved at spærre for adgangen til arbejdspladsen. En sådan aktivitet er ulovlig, og hvis det sker at dine kollegaer forhindrer dig i at udføre dit arbejde ved at spærre for adgangen, skal du kontakte din arbejdsgiver og oplyse, at du ikke kan få adgang til arbejdspladsen. Din arbejdsgiver skal kontakte politiet.

 • C - Chefer

  Er du chef med personaleansvar, vil du typisk ikke blive omfattet af en konflikt. Dog afhænger det af en konkret vurdering af dit arbejds- og ansvarsområde og dit lønniveau.

  For ikke at være omfattet af hverken strejke eller lockout, skal følgende to betingelser være opfyldt:

  1. chefer med selvstændigt budgetansvar og personaleledelse og ansættelseskompetence - stillingsindehaveren skal således have et egentligt chefansvar.

        Pejlemærker ved vurderingen af om der er tale om en egentlig chefstilling er f.eks:

  • afholde mus-samtaler og sygefraværssamtaler,
  • ansvar for ferietilrettelæggelse,
  • lønforhandling/lønindstilling,
  • det reelle beslutningsansvar i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende. Det kan nogle steder være formaliseret i en indstillingsprocedure, men det reelle ansvar skal være hos chefen selv

   

        2.  mindst have en samlet fast løn jf. nedenfor:

       Stat

  • ansat på kontraktrammeaftalen eller ansat i lønramme 36-stillinger, eller med en samlet fast løn (før pension) på mindst kr. 41.583,67 pr. mdr.

        Kommuner

  • Ansat efter chefaftalen, eller med en samlet fast løn (før pension) på mindst kr. 43.135,92 pr. mdr.

        Regioner

  • Ansat efter chefaftalen, eller med en samlet fast løn (før pension) på mindst kr. 43.047,67 pr. mdr.

   

  Hvis du f.eks. er ansat på AC-overenskomstens basistrin 8, eller som special- eller chefkonsulent, skal du altså have tillæg som bringer din løn (før pension) op på mindst de niveauer der fremgår ovenfor.


  Hvis du er i tvivl om du er omfattet af strejke eller lockout, kan du skrive til ok18@ida.dk

 • E - Efterløn

  Der kan stadig udstedes efterlønsbevis under en konflikt. Det vil sige, at du godt kan gå på fleksibel efterløn, selv om du er omfattet af en konflikt.

  Efterlønsmodtagere, der har valgt at kombinere efterlønnen med arbejde, vil blive omfattet af konflikten, såfremt beskæftigelsen er det, men kun for så vidt angår det antal timer, der skulle have været arbejdet under konflikten.

 • F - Ferie

  Som hovedregel må du ikke holde ferie, hvis du er omfattet af konflikten. Din ferie vil rent praktisk blive udskudt, med ret til erstatningsferie.

  Hvis konflikten er trådt i kraft på din arbejdsplads på det tidspunkt, hvor din ferie skal begynde, kan du ikke afholde din planlagte ferie, hvis du er omfattet af konflikten. Dette gælder så længe konflikten varer.

  Hvis du allerede har påbegyndt din ferie, når konflikten bliver iværksat, kan du fortsætte med at holde den planlagte ferie. Du har ret til at få løn udbetalt under ferien (hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor) – også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

  Du skal være særligt opmærksom på, at en konflikt som hovedregel iværksættes ved døgnets start, og ferie begynder ved arbejdstids start den første feriedag. Du kan derfor kun holde ferie under en konflikt, hvis ferien er begyndt senest dagen inden konflikten starter.

  Du er forpligtet til at møde på arbejde den første arbejdsdag efter konfliktens afslutning. Ellers kan du blive bortvist. Derfor kan du ikke tage af sted på en privat ferie, mens der er konflikt. Du og din arbejdsgiver kan imidlertid godt indgå en aftale om ferie, der er planlagt inden konfliktens start, og som falder lige efter konfliktens ophør, kan holdes som planlagt. Men det kræver, at du specifikt og skriftligt aftaler det med din arbejdsgiver.

  Kan du ikke holde din ferie på grund af en konflikt, har du ret til erstatningsferie. Din arbejdsgiver fastsætter – medmindre andet aftales mellem dig og din arbejdsgiver - et nyt tidspunkt for afholdelse af den udskudte ferie. Det skal varsles med mindst 1 måned for hovedferie og 14 dage for restferie.

  Tilrettelagt ferie, som ikke berøres af konflikten, kan som udgangspunkt ikke ændres.

  Hvis din ferie som følge af konflikten ikke har kunne holdes inden ferieårets udløb (den 30. april) kan ikke-afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Du kan dog også lave en aftale med din arbejdsgiver om, at den ikke-afholdte ferie overføres til det efterfølgende ferieår.

  Hvis du er omfattet af konflikten og har bestilt en rejse, som du må afbestille på grund af konflikten, kontakt da IDA Forsikring for at høre nærmere om betingelserne for dækning af tab i forbindelse med afbestillingen. IDA Forsikring: 7021 0191

  Er du ikke kunde hos Ida Forsikring, kontakt da dit eget forsikringsselskab.

 • F - 6. ferieuge

  Afvikling af den 6. ferieuge følger de samme principper som afvikling af øvrig ferie, se ovenfor.

  Bevirker konflikten, at du ikke kan holde en planlagt feriedag, optjent som en del af den 6. ferieuge, kan du holde dagen på et senere tidspunkt i ferieåret eller få det godtgjort kontant/overført.

 • F - Ferie - optjening af ferie

  Hvis du er omfattet af konflikten optjener du ikke ret til ferie med løn under en konflikt. Der optjenes heller ikke ret til feriedage, som er en del af den 6. ferieuge under en konflikt.

 • F - Flexaftaler

  Flexaftaler er lokalaftaler, og er derfor ikke ophævet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

  Hvis en flexaftale indeholder bestemmelser om, at nogle eller alle medarbejdernes flextimer slettes på en fastsat dato, så gælder dette fortsat, også selvom medarbejderne er forhindret i at holde flextimerne som følge af konflikten.

  Tillidsrepræsentanten opfordres til at indgå aftale med arbejdsgiveren om, hvad der skal ske med timerne som følge af konflikten.

 • F - Flexjob / job på særlige vilkår / job med løntilskud

  Hvis du er ansat i flexjob, job på særlige vilkår eller job med løntilskud, er du også omfattet af konflikten, på samme måde som øvrige ansatte.

  Særligt for flexjob

  I tilfælde af at du bliver omfattet af en konflikt, vil tilskuddet fra kommunen ophøre, da det hænger sammen med flexjobbet. Du kan i stedet få økonomisk støtte fra IDA, se afsnittet om økonomisk støtte.

  Du genindtræder efter konflikten i din hidtidige stilling, og der er således ikke tale om et nyt flexjob efter den nye flexjobordning.

 • F - Forpligtelse under konflikten

  Hvis du bliver omfattet af en konflikt, skal du forlade din arbejdsplads, når konflikten træder i kraft. Du må ikke befinde dig på din arbejdsplads, eller udføre noget arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer.

 • F - Fritstilling

  Er du fritstillet, inden konflikten træder i kraft, bliver omfattet af konflikten og vil som andre medlemmer være berettiget til økonomisk støtte i konfliktens periode - dog maksimalt til fritstillingsperiodens udløb.

 • I - Ikke omfattet af konflikten

  Du er ikke omfattet af en konflikt, hverken strejke eller lockout, hvis du er ansat efter en ikke-akademisk overenskomst. Dette kan f.eks. være, hvis du er ansat på en HK-overenskomst.

  Du kan dog være omfattet af en konflikt, hvis du er medlem i både IDA og i den organisation, hvis overenskomst du er ansat på.

  Du skal derfor fortsat møde på arbejde under konflikten, og udføre dine sædvanlige arbejdsopgaver. Under en konflikt må du ikke påtage dig andet arbejde, der er konfliktramt. Hvis afgrænsningen af, hvad der i en konkret situation er konfliktramt arbejde, giver anledning til tvivl, bør du, hvis du pålægges arbejde, som menes at være konfliktramt, rette henvendelse til IDA.

 • K - Konferencer - se "Tjenesterejser"

 • K - Konfliktens ophør

  En konflikt omfatter både en strejke og/eller en lockout.

  Konflikten kan afsluttes på følgende tre måder:

  • Parterne bliver enige om et forlig
  • Forligsmandens mæglingsforslag bliver accepteret af parterne
  • Regeringen griber ind og stopper konflikten med lovgivning

  Hvis du bliver omfattet af konflikten, bliver dit ansættelsesforhold kun suspenderet i konfliktperioden. Det vil sige, at der ikke skal udstedes nyt ansættelsesbrev, når du genoptager arbejdet efter konfliktens ophør.

  Konfliktberørte medarbejdere har pligt til uden ’unødigt ophør’ at genoptage arbejdet, når konflikten slutter. Møder du ikke på arbejde uden unødigt ophør, risikerer du at blive bortvist.

  Som medarbejder har du krav på at indtræde i det samme job, som du havde før konflikten.

  Hvis du har været omfattet af konflikten og ikke kan genoptage dit arbejde på grund af sygdom eller lignende, skal du omgående give din arbejdsgiver besked i forhold til de regler for sygemelding, som normalt gælder på din arbejdsplads. Dette er vigtigt for, at du kan blive betragtet som genindtrådt på arbejdet, så du kan være berettiget til løn fra din arbejdsgiver igen.

 • K - Konfliktlån

  De fleste medlemsorganisationer i Akademikerne har besluttet, at økonomisk støtte under en konflikt kan ydes i form af konfliktlån.

  Du får mulighed for at låne et beløb, som ca. svarer til den nettoløn, der er mistet ved ikke at være i arbejde.

  Efter en evt. konflikt vil du, hvis du har været udtaget til konflikt og har optaget lån, parallelt med at du afdrager lånet få en tilsvarende kontingentnedsættelse.

  Du kan læse mere om konfliktlån her.

 • K - Konfliktramt arbejde - Se "Andet arbejde/bibeskæftigelse"

 • K - Konstitution i højere stilling

  Hvis du er konstitueret i en højere stilling, er du omfattet af konflikten, hvis den stilling, som du er konstitueret i, ville være omfattet af konflikten ved ordinær ansættelse. Hvis stillingen er undtaget konflikt, er du heller ikke omfattet af konflikten.

  Der vil dog under alle omstændigheder være tale om en helt konkret vurdering, om du er omfattet af en konflikt.

 • K - Kursus

  Bliver du omfattet af konflikten, kan du ikke deltage i kurser mm. efter konfliktens start. Er du på kursus, når konflikten starter, skal kurset afbrydes, og du skal returnere hurtigst muligt.

  Du skal benytte den samme rejseform, som du brugte på udrejsen, med mindre der aftales andet med din arbejdsgiver og IDA.

  Det afhænger af de præcise omstændigheder, om din arbejdsgiver eller IDA skal betale for returrejsen – men du kommer ikke selv til at dække udgiften. 

 • L - Ledige medlemmer

  Hvis du er ledig ved konfliktens start, og hvor ledigheden ikke skyldes konflikten, vil du stå uden for konflikten, og kan søge dagpenge fra a-kassen som normalt. Du må ikke overtage konfliktramt arbejde.

 • L - Lockout

  En lockout er et kollektivt kampskridt fra arbejdsgiverside, hvor arbejdsgiveren udelukker medarbejderne fra arbejdspladsen og afviser at lade medarbejderne udføre deres arbejde.

  En lockout kan etableres, hvis der ikke kan opnås enighed om en ny overenskomst. Ligesom en strejke skal en lockout varsles en måned før den kan starte.

  Konsekvenserne for det enkelte medlem er de samme som ved en strejke. Du skal forlade arbejdspladsen og får ikke løn fra lockoutens start. Du vil være berettiget til økonomisk støtte fra IDA. Se økonomisk støtte.

  En lockout kan omfatte en mindre gruppe eller samtlige medlemmer på en arbejdsplads.

 • M - Mobiltelefon

  Har du en mobiltelefon, som er udleveret af din arbejdsgiver, må arbejdsgiveren inddrage telefonen under en konflikt. Også selv om I har aftalt, at du kan bruge mobiltelefonen privat og bliver beskattet heraf, idet der fortsat er tale om et arbejdsredskab.

  Hvis din arbejdsgiver inddrager telefonen, skal arbejdsgiveren sørge for at indberette det korrigerede tal til SKAT, da du ikke skal beskattes af den periode, hvor du er omfattet af konflikten.

 • N - Nødberedskab

  Der kan være behov for at opretholde et nødberedskab, hvis arbejdet er livsvigtigt, uopsætteligt eller nødvendigt for at undgå helbredstruende følger for borgere og patienter. Aftaler om etablering af nødberedskab indgås mellem arbejdsgiver og AC. Du må således ikke indgå i et nødberedskab, uden forinden at have kontaktet IDA

 • O - Omsorgsdage

  Omsorgsdage, som du har aftalt, men ikke begyndt, kan ikke afholdes, mens konflikten løber.

  Omsorgsdage, der ikke er anvendt på grund af konflikten, kan anvendes på et senere tidspunkt.

 • O - Opsigelse

  Din arbejdsgiver kan godt opsige dig, inden konfliktens start og undervejs i konflikten. Det skal dog være med sædvanligt varsel og med sædvanlige vilkår.

  Det vil dog ikke være sagligt at blive opsagt med den begrundelse, at der er konflikt.

  Hvis du ønsker at opsige din stilling undervejs i konflikten, skal det ske med dit sædvanlige opsigelsesvarsel.

 • O - Orlov uden løn

  Hvis du er påbegyndt orlov uden løn, inden konflikten er startet, er du ikke omfattet af konflikten. Du kan derfor fortsætte orloven.

  Orlov uden løn kan hverken bevilges eller begyndes under en konflikt.

  Slutter orlovsperioden undervejs i konflikten, deltager du herefter i konflikten, som alle andre, og du vil være berettiget til økonomisk støtte fra IDA.

 • P - Ph.D.

  Du er omfattet af en konflikt, hvis den arbejdsplads, hvor du er ansat som ph.d., bliver omfattet af en konflikt. Du skal forlade din arbejdsplads, når konflikten træder i kraft. Du må ikke befinde dig på din arbejdsplads, eller udføre noget arbejde for din arbejdsgiver (herunder forskning), så længe konflikten varer.

  Efter konflikten kan du søge om forlængelse af din ansættelse. Det er din arbejdsgiver der træffer afgørelse om, hvorvidt din ansættelse kan forlænges. Kontakt IDA, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.

 • P - Ph.D. i udlandet

  Ansat i staten
  Ph.d.¬studerende som er i udlandet i henhold til deres studieplan er undtaget fra lockouten. Det betyder, at du, såfremt du opholder din udlandet, som led i din uddannelsesplan kan forsætte dit arbejde som vanligt. Det samme gør sig gældende for ph.d.¬studerende indskrevet ved Det Europæiske Universitetsinstitut ved Firenze, og ph.d.¬studerende der i hele forløbet er indskrevet ved en udenlandsk institution.

  Ansat i kommune eller region
  Du er omfattet af konflikten, medmindre du har fået besked om, at du er undtaget.

 • P - Professionshøjskoler

  Ansatte der er beskæftiget med undervisning er omfattet af konflikten.

  Administrativt personale er derimod ikke omfattet af konflikten.

 • P - Projektansættelse – se "Tidsbegrænset ansættelse"

 • S - Selvejende institutioner under UVM/UFM - Se under "Professionshøjskoler"

 • S - Selvstændige - se "Andet arbejde/bibeskæftigelse"

 • S - Seniordage

  Du kan ikke afholde seniordage under en konflikt.

 • S - Strejke

  Strejke er et kollektivt kampskridt fra medarbejdersiden, hvor medarbejderne afviser at udføre deres arbejde.

  Strejke kan etableres, hvis der ikke kan opnås enighed om en ny overenskomst, og den skal varsles en måned før den kan starte.

  Hvis du bliver omfattet af en strejke, skal du forlade arbejdspladsen og får ikke løn fra strejkens start. Du vil være berettiget til økonomisk støtte fra IDA. Se "Økonomisk støtte".

  En strejke kan omfatte en mindre gruppe eller samtlige medlemmer på en arbejdsplads.

 • S - Studerende

  Er du medlem af IDA, og har du studiejob på en konfliktramt arbejdsplads, så er det vigtigt, at du tjekker, hvilken overenskomst du er ansat på. Det fremgår af din ansættelseskontrakt.

  Er du ansat som bachelor i henhold til akademikeroverenskomsten, vil du være omfattet af en konflikt på din arbejdsplads. Det betyder, at du ikke må møde på arbejde, og at du ikke får løn. Da du er omfattet af medlemskategori studerende, vil du ikke være berettiget til økonomisk støtte. Dette skyldes, at du via dit medlemskab ikke har indbetalt til dispositionsfonden, som er den pulje hvorfra der udbetales lån under konflikten.

  Er du ansat på HK-vilkår, vil du ikke blive omfattet af en konflikt, hverken strejke eller lockout (medmindre du udover at være medlem af IDA også er medlem af HK). Du skal altså fortsætte dit arbejde, som du plejer. Men du skal være opmærksom på, at du ikke må påtage dig konfliktramt arbejde, det vil sige det arbejde som dine konfliktramte kollegaer normalt udfører.

  I forhold til tabt undervisning og manglende eksamensafholdelse o.lign. som følge af en eventuel konflikt, vil det være det enkelte universitet/institut, der skal tage stilling til, hvorledes du skal forholde dig.

 • S - Supplerende dagpenge

  Hvis du modtager supplerende dagpenge og samtidig bliver konfliktramt, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen, så længe konflikten løber. Du er i stedet berettiget til økonomisk støtte under konflikten som alle andre konfliktramte medlemmer.

 • S - Sygdom

  Er du helt eller delvis sygemeldt ved konfliktens start, bliver du også omfattet af konflikten, og du vil ligeledes være berettiget til økonomisk støtte.

  Hvis sygdommen strækker sig over 30 dage, skal du søge om sygedagpenge på borger.dk, men du vil samtidig kunne få supplerende økonomisk støtte fra IDA.

  Sygefravær undervejs i konflikten, medtages ikke ved opgørelse over sygedage.

  Ved raskmelding efter længerevarende sygdom anbefales det at give arbejdsgiveren meddelelse herom under konflikten.

  Sygdom, der indtræder under konflikten, skal ikke meddeles til arbejdsgiver, medmindre du deltager i (nød)beredskab.

 • T - Tidsbegrænset ansættelse

  Under en konflikt gælder de samme regler for tidsbegrænset ansatte/vikarer/projektansatte som for fastansatte.

  Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører, mens konflikten står på, kan du få arbejdsløshedsdagpenge, når ansættelsen udløber – givet, at du er medlem af en a-kasse og opfylder de almindelige betingelser for at modtage dagpenge.

  En arbejdsgiver kan ikke opsige en tidsbegrænset medarbejder med konflikten som begrundelse.

 • T - Tillidsrepræsentanter

  Tillidsrepræsentanter på de konfliktramte arbejdspladser, er som udgangspunkt omfattet af konflikten.

  Tillidsrepræsentanter vil have en vigtig rolle som formidler mellem medlemmerne og organisationen.

  Du må som tillidsrepræsentant ikke indgå aftaler om nødberedskaber, uden forinden at have kontaktet IDA.

 • T - Tilstedeværelse på arbejdspladsen

  Er du omfattet af konflikten, skal du forlade arbejdspladsen, så snart en konflikt træder i kraft. Og du må ikke befinde dig på arbejdspladsen eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, så længe konflikten varer.

  Er du på tjenesterejse eller kursus, når konflikten træder i kraft, skal dette afbrydes.

 • T - Tjenestemænd

  Er du ansat som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår bliver du ikke omfattet af en konflikt.

 • T - Tjenesterejser

  Bliver du omfattet af konflikten, kan du ikke deltage i tjenesterejser efter konfliktens start. Er du på tjenesterejse, når konflikten starter, skal den afbrydes, og du skal returnere hurtigst muligt.

  Som udgangspunkt skal du benytte den samme rejseform, som du brugte på udrejsen, med mindre der aftales andet med din arbejdsgiver og IDA. 

  Det afhænger af de præcise omstændigheder, om din arbejdsgiver eller IDA skal betale for returrejsen – men du kommer ikke selv til at dække udgiften. 

 • U - Udenlandske ansatte

  Medlemmer af IDA, der er statsborgere i Norden eller EU/EØS-lande vil være omfattet af konflikten fuldstændig som danske statsborgere.

  Medlemmer, der er såkaldt tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, bør henvende sig til IDA for at få individuel vejledning.

  Hvis du har en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, skal du vide følgende:

  • Din tilladelse vil ikke blive inddraget, hvis du bliver ramt af strejke eller lockout som følge af en lovlig konflikt i den periode, hvor din tilladelse er gyldig.
  • Det er en betingelse, at du genindtræder i din stilling, når den lovlige konflikt er overstået.
  • Det er ikke muligt at få en ny opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, hvis du tilbydes ansættelse ved en virksomhed eller institution, der er omfattet af en lovlig konflikt.

  Tredjelandestatsborgere, der har spørgsmål vedrørende deres opholdstilladelse, skal skriftligt henvende sig til SIRI (Styrelsen for International Rekruttering).

 • U - Udlån

  Hvis du er udlånt til en anden arbejdsgiver, vil du være omfattet af en konflikt, hvis den arbejdsgiver, som betaler din løn, bliver omfattet af konflikt.

 • U - Udmeldelse af IDA

  Du kan udmelde dig af IDA med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Det følger af IDA’s vedtægter, § 9, stk. 1.

 • U - Udstationerede

  Du er også omfattet af konflikten, hvis du er udstationeret eller under konflikten, udstationeres ved et konfliktramt tjenestested.

  Det afgørende er, om den arbejdsgiver, som du er udstationeret hos (og som er konfliktramt), betaler din løn. Gør de det, er du omfattet af konflikten. Gør de ikke det, er du i stedet udlånt, og skal følge reglerne for udlån.

 • V - Vikarer – se "Tidsbegrænset ansatte"

 • Ø - Økonomisk støtte

  Hvis du omfattes af en konflikt, vil du ikke modtage løn i den periode, hvor du ikke er på arbejde. Du vil i stedet modtage økonomisk støtte fra IDA, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Er meldt ind i IDA, i medlemskategori 2 (ansatte), som betalende medlem – vær dog OBS på evt. karensperiode – se nedenfor,
  • At du er ansat på en akademisk overenskomst som IDA er part i, og
  • At din arbejdsplads er udtaget til konflikt

  Hvis du først er blevet omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) efter 28. marts 2018 kl. 16, vil du først være berettiget til økonomisk støtte efter udløbet af en karantæneperiode på løbende måned plus 2 måneder.

  • Eks. du bliver omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) den 29. marts. Du er herefter berettiget til økonomisk støtte fra den 1. juni.
  • Eks. 2: du bliver omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) den 28. marts inden kl. 16. Du er herefter berettiget til økonomisk støtte fra den 1. april.

  Hvis du den 28. marts 2018 har været registreret som ”ledig”, men opnår ansættelse inden konflikten starter, og dermed ændrer din registrering til ”ansat”, vil du være berettiget til konfliktlån, også selvom ændringen først sker efter den 28. marts.

  Alle medlemsorganisationer i Akademikerne har besluttet, at økonomisk støtte under en konflikt ydes i form af konfliktlån (se afsnittet om konfliktlån).