Lønudviklingen i 2018

Hvad er et realistisk bud på forventningerne til lønudviklingen i 2018? Læs vores prognose

Hvad er et realistisk bud på forventningerne til lønudviklingen i 2018. Prognosen for lønudviklingen er lavet på baggrund af tidligere års lønudvikling som det bl.a. fremgår af IDAs lønstatistik og prognose for lønudvikling og inflation fra Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd og Dansk Industri.

IDA´s lønprognose 2018

Sammenligning af IDAs lønstatistik med Dansk Industris lønstatistik viser, at begge statistikker tilnærmelsesvist giver en et ens billede af lønnen på ingeniørarbejdsmarkedet. Der er ingen systematisk forskel på de 2 lønstatistikker – fx så den løn, IDA beregner, konsekvent er højere, end den løn, DI når frem til. Vi har sammenlignet løntabeller med opdeling på anciennitetstrin, branchegrupper (alle og industri) samt civil- og diplomingeniører. I størsteparten af de sammenlignelige grupper er forskellen i månedsløn mellem IDA og DI statistikken under 2.000 kr. og i mange tilfælde også under 1.000 kr. Den gennemsnitlige numeriske forskel på anciennitetsgrupperne er godt 500 kr. Der er en tendens til, at DI statistikken viser en højere løn for ansatte med lang anciennitet, mens IDAs statistik viser den højeste løn for øvrige ansatte.

Lønudviklingen siden 1984

 • Minimalløn: Hvordan når I frem til det tal?

  Tallet er beregnet ud fra sidste års løn for privatansatte nyuddannede tillagt den forventede prisudvikling.

 • Hvad er indeholdt i lønbegrebet i statistikken?

  Løn, samlet pension og andre goder opgjort til SKAT.
  Andre goder opgjort til SKAT er primært værdi af fri bil.
   

 • Hvor meget bør jeg have i løn når jeg får nyt job?

  Der er 3 umiddelbare muligheder for at fastslå et rimeligt niveau.

  1. Tag udgangspunkt i IDAs lønstatistik tabel 3-7 – korriger for at tallene sikkert er fra året før (se vedrørende løbende ansættelse nedenfor)

  2. Tjek firmastatistikken.
  Hvis firmaet du skal ansættes i ikke er i firmastatistikken så kan man skele til tabel 10 og 11 i lønstatistikken vedr. branche og geografi.

  3. Brug lønberegneren – MEN tag forbehold for, at det er en beregningsmodel og man bør tage et reality tjek op mod lønstatistikken jf. punkt 1
  Kommer man med nogle meget efterspurgte kompetencer bør man naturligvis gå efter mere.
  Forhandlingspositionen er i øvrigt afhængig af omstændighederne. Er man ledig, har man selv søgt jobbet eller er man blevet ”headhunted”. Alt sammen faktorer, der skal overvejes ifm. lønforhandling.

 • Får jeg løn under ferie?

  Du modtager løn under ferien, hvis du har optjent ret hertil i det forudgående optjeningsår. Du får altså løn under ferie i det efterfølgende ferieår, det vil sige fra 1. maj til 30. april. Hvis du fx er ansat i hele kalenderåret 2016, får du løn under ferie for 25 feriedage i det efterfølgende ferieår, der starter 1. maj 2017 og slutter 30. april 2018.

  Udover løn under ferie har du efter ferieloven ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Det vil fremgå af din kontrakt, hvis dit ferietillæg er højere end 1 %.

  Ferietillæg i staten: 1,5 %

  Ferietillæg i kommune eller region: 1,95 %

  Hvis du ikke har optjent ret til løn under ferie og ferietillæg, har du måske optjent ret til feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, som du var ansat hos i optjeningsåret. (se: Hvordan beregnes mine feriepenge ved fratræden?)

 • Resultatløn - for alle ansatte

  Aftale om resultatløn skal indgås på forhånd.

  Formålet med resultatløn er ofte at skabe forbedringer i opgavevaretagelsen og fremme lokale omstillings- og udviklingsprojekter. Man kan med andre ord honorere en resultatskabende indsats.

  Resultatlønnen vil typisk være baseret på kvalitative kriterier (kvaliteten af sagsbehandlingen og brugertilfredshed) og kvantitative kriterier (timeforbrug, omkostninger, besøgstal) eller opfyldelse af målsætninger.

  Både ledere og menige medarbejdere kan være omfattet af aftalen. Aftaler om resultatløn indgås af ledelsen og den lokale tillidsrepræsentant. Der er tale om et supplement til lønnen. Resultatløn aftales typisk som ikke-pensionsgivende engangsvederlag.

  Resultatlønsaftalen bør kun indeholde et begrænset antal resultatmål, og der bør i aftalen være indlagt en eller flere evalueringsperioder.

  Kontakt den lokale tillidsrepræsentant for oplysninger om konkrete lokale aftaler om resultatløn.

  Resultatløn i kommunerne

  KL og KTO har udarbejdet en online guide med inspiration til hvordan du kan arbejde hen imod en aftale om resultatløn på din arbejdsplads.

 • Har IDA fastsat en minimumsløn?

   

  IDA fastsætter mindst en gang årligt en vejledende minimumsløn for nyuddannede, privatansatte ingeniører. Her kan du klikke videre og se den vejledende minimalløn for diplomingeniører og for civilingeniører. Du kan også finde den i fagbladet Ingeniørens jobsektion.