Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelse betyder at tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed.

I følge Lov om ansættelsesbeviser skal det fremgå af din ansættelseskontrakt om ansættelsesforholdet er tidsbestemt eller tidsubestemt.

Lov om ansættelsesbeviser gælder for tidsbegrænsede ansættelser, der har en varighed på mere end 1 måned og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Love og regler

Som midlertidigt eller tidsbegrænset ansat er du omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder på henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked. Dvs. bl.a. ferieloven, funktionærloven og de offentlige overenskomster.

Overordnet er tidsbegrænsede ansættelser omfattet af Lov om tidsbegrænset ansættelse.

Det regionale område reguleres de tidsbegrænsede ansættelser af Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse.

Det kommunale område reguleres de tidsbegrænsede ansættelser af Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse.

Statens område er det implementeringsloven, der er gældende.

Ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt må du kun tilbydes "ringere" ansættelsesvilkår end en fastansat, hvis det er begrundet i objektive forhold.

Vikaransat

Vikarer der arbejder for et vikarbureau er ikke omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.

Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

En tidsbestemt ansættelse kan kun forlænges / fornyes efter objektive kriterier, jf., § 5 i Lov om tidsbegrænset ansættelse. En tommelfingerregel er, at hvis virksomheden har kunnet planlægge sig ud af det, er det ikke et objektivt kriterium, der berettiger til fornyelse.

Kan det godtgøres, at forlængelserne er et forsøg på at omgå funktionærlovens opsigelsesvarsler, stilles du efter en konkret vurdering i opsigelsesmæssig henseende, som var du fast ansat.

Hvis man forlænges flere gange uden det er sagligt begrundet i objektive forhold, vil det derfor være i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse og man vil i den situation se det som en omgåelse af funktionærlovens opsigelsesregler, hvorefter man vil være berettiget til et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.

Undervisnings- og forskningsvirksomhed

Efter lovens § 5 stk. 2 gælder særlige regler på undervisnings- og forskningsvirksomhed ved statslige institutioner. Her er der ikke noget krav om saglig begrundelse for at forlænge en tidsbegrænset ansættelse, men man må dog højst gøre det 2 gange.

Konkurrenceklausul

Der gælder særlige regler om korte ansættelser og konkurrenceklausuler.

 • Må man tage ansættelse direkte hos brugervirksomheden?

  Ja, vikarbureauet må ikke opsætte foranstaltninger der umuliggøre muligheden for ansættelse i brugervirksomheden.

 • Må man blive udsendt flere gange til samme virksomhed?

  Ja, hvis der foreligger saglig begrundelse herfor og det ikke er for at omgå ligebehandlingsprincippet.

 • Kan man nægte at acceptere ens arbejdsgivers ønske om nedsættelse af ens arbejdstid?

  Man må ikke afskediges fordi man har nægtet at acceptere en nedsættelse af ens arbejdstid eller fordi man har fremsat ønske om nedsættelse af ens arbejdstid.

 • Hvad sker der med ens optjente ferie hvis man ændrer arbejdstid under ansættelsen?

  Hvis ens arbejdstid ændrer sig mere end 20 % fra optjeningsåret til ferieåret, skal der foretages en feriedifferenceberegning, således at man får løn under ferie svarende til lønnen på optjeningstidspunktet i modsætning til udgangspunktet som er at man får løn under ferie svarende til lønnen på afholdelsestidspunktet.