Sådan investerer IDA

IDAs egenkapital er investeret dels i en række dattervirksomheder og dels i værdipapirer., der forvaltes af tre portefølgeforvaltere.

IDA har 4 dattervirksomheder (med forskellige ejerandele), hvor der ultimo 2020 i alt er investeret 462 mio. kr.:

 • IDA Forsikring (100%)
 • Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (89%)
 • Teknologiens Mediehus A/S (66%)
 • Mannaz A/S (85%)

Investeringen i værdipapirer udgjorde ultimo 2020 i alt 480 mio. kr., hvor størstedelen (443 mio. kr.) er ”outsourcet” til professionelle porteføljeforvaltere, som håndterer investeringerne iht. skriftlige aftaler herunder fastsatte investeringsrammer mv. De resterende 37 mio. kr. er investeret i aktier i Lån og Spar Bank A/S og Comwell A/S med henholdsvis 35 mio. kr. og 2,0 mio. kr.

Disse værdier ligger til grund for IDAs investeringspolitik

Formålet med at investere er naturligvis at skabe det bedst mulige afkast. Men en række overvejelser spiller ind på afvejningen af, om en investering er etisk forsvarlig.

Anbefalinger fra en række organisationer er med til at sætte retningen for IDAs investeringspolitik. Vi lytter fx til FN’s Global Compact, der har udstukket 10 investeringsprincipper, som fremmer miljømæssig ansvarlighed, menneskerettigheder og modsætter sig børnearbejde og visse industrier.

Implementeringen af de ansvarlige investeringsprincipper skal sikre, at IDA investerer ansvarligt ift. overholdelse af menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder, miljø, klima, folkesundhed, skatteforvaltning og antikorruption.

IDAs investeringsstrategi, som er godkendt af IDAs hovedbestyrelse, er således:

 • IDAs porteføljeforvaltere er pålagt at sikre etisk ansvarlige investeringer, bl.a. med afsæt i UN, PRI (princip for ansvarlige investeringer). Bl.a. som følge heraf er IDAs investeringer i selskaber på CU200-listen undervægtet.
 • IDA ønsker at styrke den grønne profil i porteføljerne, ved at porteføljeforvalterne tager et aktivt ejerskab, dér fremmer en bæredygtig udvikling. IDA pålægger som led heri forvalterne at sikre, at energiselskaber, der indgår i porteføljen, aktivt tager del i den grønne omstilling. Sker det ikke, er det IDAs holdning, at investering i de pågældende selskaber skal udfases.
 • IDA orienterer en gang om året om IDAs investeringer via hjemmesiden

IDA er en ansvarlig investor, der under hensyntagen til dette, arbejder på at skabe et så højt årligt afkast som muligt. Ved ansvarlig investor mener IDA, at der er fokus på bæredygtige (grønne) og ansvarlige investeringer, som blandt foregår med respekt for en række forhold herunder fx menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder og internationale konventioner.

Ansvarlig investor indebærer således, at der ikke investeres i en række selskaber fx virksomheder som producerer konventionsomfattende våben.

Investeringsrammer: Ansvarlighed og styrkelse af den grønne profil

For at sikre et løbende afkast, dækker IDAs investeringer over forskellige investeringsrammer.

Den største investeringsgruppe udgøres af danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer. Denne type investering giver et mindre men mere stabilt afkast end mere volatile investeringer som aktier.

IDAs nuværende investeringsrammer er seneste tilpasset i efteråret 2018, hvor det blev muligt af investere i infrastruktur og/eller ejendomme med op til 10 % af porteføljen.

Derudover har IDA præciseret følgende tilføjelser til investeringsstrategien:

 • IDAs porteføljeforvaltere er pålagt at sikre etisk ansvarlige investeringer, bl.a. med afsæt i UN, PRI (princip for ansvarlige investeringer).
 • IDA ønsker fremover at styrke den grønne profil i porteføljerne, ved at porteføljeforvalterne tager et aktivt ejerskab, dér fremmer en bæredygtig udvikling.

Professionelle porteføljeforvaltere: Fokus på ansvarlige og etiske investeringer

IDA investerer ikke selv sin værdipapirbeholdning, men har professionelle porteføljeforvaltere til at administrere dette. IDA har tilknyttet 3 kapitalforvaltere:

De tre kapitalforvaltere blev valgt i 2017 efter et udbud, som blev foretaget med assistance fra Deloitte Financial Advisory, hvor 6 kapitalforvaltere blev tilbudt opgaven.

Alle porteføljeforvaltere efterlever de internationale konventioner og har kontrolprocesser med 3 parts screening af investeringer, politik for valg/fravalg af ikke etisk korrekte investeringer, samt rapportering til egen bestyrelse og til kapitalejerne.

Kapitalforvalterne orienterer på sine hjemmesider, hvordan de blandt andet arbejder med ansvarlige investeringer herunder aktivt ejerskab og eksklusion af selskaber.

På hjemmesiderne kan man ligeledes finde lister over ekskluderede selskaber; dvs. selskaber, som porteføljeforvalterne har fravalgt at investere i.

Model for IDAs samarbejde med kapitalforvalterne

IDA arbejder aktivt for at investere værdibaseret

Med udgangspunkt i IDAs ønske om at styrke den grønne profil og i samspil med kravet til de tre forvaltere om at sikre etisk ansvarlige investeringer, afholder IDA løbende møder med kapitalforvalterne.

Som resultat af møderne er der blandt andet foretaget omlægninger i porteføljerne, så aktieforeninger med fx kul- og olieselskaber er omlagt til andre aktieforeninger med en styrket grøn profil, og hvor ”sorte” energiselskaber ikke indgår i porteføljen.

I 2020 har IDA bedt vores porteføljeforvalterne at ændre principper, således at investeringer i tobakvirksomheder bliver afviklet, da IDA ikke ønsker at denne sektor indgår i aktiebeholdningen. Baggrunden herfor er, at tobak og rygning har alvorlige sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser samt er årsag til en meget høj overdødelighed. Ved at undlade at investere i tobaksproducerende virksomheder, bidrager IDA til FN’s tredje verdensmål: Sundhed & Trivsel.

Derudover er IDA meget opmærksom på hvilke indsatser, som IDAs porteføljeforvaltere foretager sig for at styrke den grønne profil i porteføljerne herunder et aktivt ejerskab, dér fremmer en bæredygtig udvikling.

Porteføljeforvalterne eksekverer og navigerer indenfor IDAs udstukne investeringsrammer

IDAs porteføljeforvaltere arbejder for bæredygtighed og alle forvaltere har tilsluttet sig initiativet Climate Action 100+ og som er et investordrevet initiativ for at sikre, at verdens største drivhusgasemissioner tager de nødvendige skridt til klimaændringerne for at sikre en effektiv overgang til et lavemissionssamfund.

Arbejdet har blandt resulteret, A.P. Møller - Mærsk, der er verdens største shipping-selskab, har forpligtet sig til en nettoudledning på nul i 2050. Nykredit har været tæt involveret i denne sag og deltager fortsat i de løbende opfølgningsmøder.

Et andet eksempel er Australiens største kommercielle flyselskab Qantas Airways Limited, som det første kommercielle flyselskab har sat et konkret mål et om nettoudledning på nul i 2050. Qantas har investeret 50 millioner USD i forskning i og udvikling af avanceret biobrændsel reducere sin CO2-udledning.

Læse mere om Climate Action 100+ på deres hjemmeside

Vedrørende shipping-branchen har Nykredit ligeledes været medstifter på initiativet Ship Recycling Transparency Initiative. Målet er, at investorer sammen med shippingselskaber og banker får mere åbenhed om netop ophugning af skibe. Branchen er udfordret af manglende internationale standarder og kapacitet, hvilket har medført en del ophugning i Sydøstasien under svingende standarder. Det forsøger initiativet at gøre op, så netop informationerne om mere ansvarlige metoder til ophugning af skibe bliver tilgængelige og transparens. I 2020 havde initiativet god fremdrift, hvor shippingselskabet Evergreen tilsluttede sig rapporteringen. Det betyder, at størstedelen af tonnagen på verdenshavene nu forpligter sig til rapportering.

Derudover har PFA og Nykredit besluttet, at tilslutte sig Net-Zero Asset Owner Alliance, som er en række institutionelle investorer der arbejder mod at blive CO2-neutrale i 2050 eller tidligere jf. deres hjemmeside.

Porteføljeforvalterne arbejder ligeledes med aktivt ejerskab, som blandt sker via netværket Hermes EOS jf. de 2 efterfølgende eksempler:

Alphabet Inc.(kunstig intelligens)

I2018 udtrykte Hermes EOS bekymring overfor Alphabet’s ledelse for de eventuelle menneskerettighedsrelaterede problemer, der kan opstå ved brug af kunstig intelligens (AI) på Alphabet’s platforme til prioritering af indhold. Således har Hermes EOS opfordret Alphabet til at fremlægge dokumentation, der viser de ledende principper inden for ”AI Content Governance” og ”AI Governance”.

Siden 2019 har Alphabet derfor fremlagt relevant dokumentation og implementeret en række værktøjer, der sikrer ”fairness, transparency and explicability of AI”. Dette har ydermere affødt en dialog blandt stakeholders med henblik på, hvordan ”AI Social Impact” måles og vurderes. I november 2020 udvidede Alphabet desuden ”the Audit Committee” til ”the Audit and Compliance Committee (ACC)”. Kontrolenhedens ansvarsområde er således udvidet til også at inkludere bæredygtighed, data privacy samt civile rettigheder og menneskerettigheder, og således er Alphabet tættere på at opfylde Hermes EOS’ ønske om udvidet bestyrelsestilsyn. Hermes EOS fortsætter dialogen med Alphabet med fokus på mennesker

Nintendo Corp. Ltd. (kønsdiversitet)
Siden 2016 har Hermes EOS været i dialog med Nintendo vedr. kønsdiversitet i bestyrelsen og bestyrelsens uafhængighed. Hermes EOS’ bekymring har været, at bestyrelsen har bestået kun af mænd af japansk nationalitet, og at Nintendo ikke har haft en nomineringskomite til bestyrelsen, men har ladet bestyrelsen blive nedsat af præsidenten. Således har Hermes EOS opfordret Nintendo til at gennemføre en uafhængig bestyrelsesevaluering samt at styrke søgningen efter kvindelige bestyrelseskandidater.

I kølvandet på Hermes EOS’ opfordringer har Nintendo gennemført en række initiativer for at sikre bedre Governance. Disse omfatter bl.a. en intern og kommende eksterne evaluering af bestyrelsen, et stærkere og mere udbygget talentprogram med en specifik pipeline rettet mod kvindelige ledere samt nedsættelsen af en ”Nomination Advisory Committee”, hvor tre ud af fem medlemmer er eksterne. Nintendo udpegede desuden sit første kvindelige bestyrelsesmedlem i maj 2020.

Hermes EOS er positivt indstillet over for Nintendos arbejde med bestyrelsesstrukturen, men fortsætter dialogen med Nintendos ledelse, da Hermes EOS’ forventningerne til bestyrelsesdiversitet er højere, end hvad Nintendo har implementeret indtil nu.

Selskaber kan også blive ekskluderet
Porteføljeforvalterne formår ofte sammen med andre investorer og med udgangspunkt i aktivt ejerskab og dialog at påvirke selskaber til at rette op på sin adfærd jf. ovenstående eksempler. Det er dog ikke altid, at det lykkes og i sådanne tilfælde bliver selskabet ekskluderet fra investeringsporteføljen.
Arbejdet med bæredygtighed giver porteføljeforvalterne således mulighed for at vælge de bedste finansielle investeringer; men også at afstå fra at investere i virksomheder, der fx krænker menneskerettighederne, og som ikke vil ændre adfærd eller fx ved at udelukke investeringer i industrier og sektorer, der har en negativ indvirkning på miljøet og uden plan for grønomstilling og dermed en bæredygtig udvikling.
Et udvalg af aktiviteter, som fx SEB udelukker er følgende:

 • Virksomheder, der producerer fossile brændstoffer, herunder ukonventionel udvinding af fossile brændstoffer, såsom oliesand og dybhavsboring i særligt følsomme områder.
 • Virksomheder, der ikke overholder internationale standarder og konventioner vedrørende menneskerettigheder, miljø, antikorruption eller arbejdsret, og hvor virksomheden ikke kan fremvise klare mål og igangværende foranstaltninger til at løse problemerne.
 • Virksomheder, der fremstiller, udvikler eller sælger våben, der overtræder internationale konventioner og virksomheder, der deltager i udviklingen af atomvåben programmer eller producere atomvåben.
 • Virksomheder, der producerer tobak og pornografi samt virksomheder, hvor mere end fem procent af det samlede salg kommer fra distributionen af disse produkter.
 • Virksomheder, hvor mere end fem procent af salget kommer fra våben, alkohol og kommercielle spil.

På porteføljeforvalternes hjemmesider kan man læse mere om samfundsansvar og aktivt ejerskab herunder bæredygtig. Desuden offentliggøres hvilke selskaber, som er ekskluderet af den enkelte porteføljeforvalter.

Værdipapirbeholdning i alt 443 mio. kr.: Placering, åbenhed og gennemsigtighed

IDA orienterer årligt om sine investeringer her på hjemmesiden herunder aktuelle investeringsrammer, investeringsbeløb samt placering fordelt på porteføljeforvaltere og investeringsklasser samt de enkelte konkrete værdipapirer (fondskoder) med relevante links for nærmere information om investeringerne.

De 443 mio. kr. er placeret hos tre porteføljeforvalterne med følgende beløb:

Opdateres , den 26. marts 2021. Opdateres næste gang i marts 2022 på baggrund af konsoliderede tal pr. 31.12.2021.