Sådan investerer IDA

IDAs egenkapital er investeret dels i en række dattervirksomheder og dels i værdipapirer., der forvaltes af tre portefølgeforvaltere.

IDA har 4 dattervirksomheder (med forskellige ejerandele), hvor der ultimo 2019 i alt er investeret 361 mio. kr.:

  • IDA Forsikring (100%)
  • Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (89%)
  • Teknologiens Mediehus A/S (66%)
  • Mannaz A/S (85%)

Investeringen i værdipapirer udgjorde ultimo 2019 i alt 457 mio. kr., hvor størstedelen (418 mio. kr.) er ”outsourcet” til professionelle porteføljeforvaltere, som håndterer investeringerne iht. skriftlige aftaler herunder fastsatte investeringsrammer mv. De resterende 39 mio. kr. er investeret i aktier i Lån og Spar Bank A/S og Comwell A/S med henholdsvis 32 mio. kr. og 7 mio. kr.

Disse værdier ligger til grund for IDAs investeringspolitik

Formålet med at investere er naturligvis at skabe det bedst mulige afkast. Men en række overvejelser spiller ind på afvejningen af, om en investering er etisk forsvarlig.

Anbefalinger fra en række organisationer er med til at sætte retningen for IDAs investeringspolitik. Vi lytter fx til FN’s Global Compact, der har udstukket 10 investeringsprincipper, som fremmer miljømæssig ansvarlighed, menneskerettigheder og modsætter sig børnearbejde og visse industrier.

Implementeringen af de ansvarlige investeringsprincipper skal sikre, at IDA investerer ansvarligt ift. overholdelse af menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder, miljø, klima, folkesundhed, skatteforvaltning og antikorruption.

IDAs investeringsstrategi, som er godkendt af IDAs hovedbestyrelse, er således:

  • IDAs porteføljeforvaltere er pålagt at sikre etisk ansvarlige investeringer, bl.a. med afsæt i UN, PRI (princip for ansvarlige investeringer). Bl.a. som følge heraf er IDAs investeringer i selskaber på CU200-listen undervægtet.
  • IDA ønsker at styrke den grønne profil i porteføljerne, ved at porteføljeforvalterne tager et aktivt ejerskab, dér fremmer en bæredygtig udvikling. IDA pålægger som led heri forvalterne at sikre, at energiselskaber, der indgår i porteføljen, aktivt tager del i den grønne omstilling. Sker det ikke, er det IDAs holdning, at investering i de pågældende selskaber skal udfases.
  • IDA orienterer en gang om året om IDAs investeringer via hjemmesiden

IDA er en ansvarlig investor, der under hensyntagen til dette, arbejder på at skabe et så højt årligt afkast som muligt. Ved ansvarlig investor mener IDA, at der er fokus på bæredygtige (grønne) og ansvarlige investeringer, som blandt foregår med respekt for en række forhold herunder fx menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder og internationale konventioner.

Ansvarlig investor indebærer således, at der ikke investeres i en række selskaber fx virksomheder som producerer konventionsomfattende våben.

Investeringsrammer: Ansvarlighed og styrkelse af den grønne profil

For at sikre et løbende afkast, dækker IDAs investeringer over forskellige investeringsrammer.

Den største investeringsgruppe udgøres af danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer. Denne type investering giver et mindre men mere stabilt afkast end mere volatile investeringer som aktier.

IDAs nuværende investeringsrammer er seneste tilpasset i efteråret 2018, hvor det blev muligt af investere i infrastruktur og/eller ejendomme med op til 10 % af porteføljen.

Professionelle porteføljeforvaltere: Fokus på ansvarlige og etiske investeringer

IDA investerer ikke selv sin værdipapirbeholdning, men har professionelle porteføljeforvaltere til at administrere dette. IDA har tilknyttet 3 kapitalforvaltere:

De tre kapitalforvaltere blev valgt i 2017 efter et udbud, som blev foretaget med assistance fra Deloitte Financial Advisory, hvor 6 kapitalforvaltere blev tilbudt opgaven.

Alle porteføljeforvaltere efterlever de internationale konventioner og har kontrolprocesser med 3 parts screening af investeringer, politik for valg/fravalg af ikke etisk korrekte investeringer, samt rapportering til egen bestyrelse og til kapitalejerne.

Kapitalforvalterne orienterer på sine hjemmesider, hvordan de blandt andet arbejder med ansvarlige investeringer herunder aktivt ejerskab og eksklusion af selskaber.

På hjemmesiderne kan man ligeledes finde lister over ekskluderede selskaber; dvs. selskaber, som porteføljeforvalterne har fravalgt at investere i.

Model for IDAs samarbejde med kapitalforvalterne

IDA arbejder aktivt for at investere værdibaseret

Med udgangspunkt i IDAs ønske om at styrke den grønne profil og i samspil med kravet til de tre forvaltere om at sikre etisk ansvarlige investeringer, afholder IDA løbende møder med kapitalforvalterne.

Som resultat af møderne er der blandt andet foretaget omlægninger i porteføljerne, så aktieforeninger med fx kul- og olieselskaber er omlagt til andre aktieforeninger med en styrket grøn profil, og hvor ”sorte” energiselskaber ikke indgår i porteføljen.

Desuden er IDA i 1. kvartal 2020 lykkedes med at ændre principperne for porteføljeforvalternes investeringer på vores vegne. Den beslutning gør det muligt at afvikle investeringer i tobaksvirksomheder, som IDA ønsker udfaset, idet tobak medfører en stærkt forhøjet sygdomsrisiko og er årsag til en meget høj overdødelighed.

Værdipapirbeholdning i alt 418 mio. kr.: Placering, åbenhed og gennemsigtighed

IDA orienterer årligt om sine investeringer her på hjemmesiden herunder aktuelle investeringsrammer, investeringsbeløb samt placering fordelt på porteføljeforvaltere og investeringsklasser samt de enkelte konkrete værdipapirer (fondskoder) med relevante links for nærmere information om investeringerne.

De 418 mio. kr. er placeret hos tre porteføljeforvalterne med følgende beløb:

Oprettet, den 14. maj 2020. Opdateres næste gang ca. den 1. marts 2021 på baggrund af konsoliderede tal pr. 31.12.2020.