Arbejdstid

Få overblik over de vigtigste regler om arbejdstid.

Ugentlig arbejdstid

Er du privatansat, afhænger din ugentlige arbejdstid af din kontrakt, da der ikke er nogen lovbestemte reguleringer på området. Medmindre din arbejdsplads er dækket af en overenskomst eller lokal aftale, skal du altså aftale arbejdstiden med din arbejdsgiver.

Loft over arbejdstid

Der er et øvre loft på din arbejdstid, som ikke må overstige 48 timer om ugen i en periode på 4 måneder. Din arbejdstid må dermed gerne være længere i visse uger, hvis den er tilsvarende lavere i andre uge.

Hvileperiode

Du skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i løbet af et døgn. Derudover har du krav på at have fri i mindst ét døgn om ugen.

Overarbejde

Du er forpligtet til at tage overarbejde, hvis du bliver bedt om det. Denne hovedregel kan kun fraviges, hvis du er forhindret af noget vigtigt eller presserende. Samtidig gælder det, at jo vigtigere overarbejdet er for din arbejdsgiver, desto stærkere personlige grunde skal du have for at afvise det.

Det vil altid være en konkret afvejning mellem din arbejdsgivers og dine behov. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte IDA for rådgivning.

Varsel af overarbejde

Medmindre det står i din kontrakt, er der ingen faste regler for at varsle overarbejde. Det kan betyde, at du skal påtage dig overarbejde med meget kort varsel, hvis du bliver bedt om det.

Jo kortere varslet er, desto mindre tungtvejende skal din årsag dog være for at afslå overarbejdet. Det bør også vurderes, om arbejdsgiveren på et tidligere tidspunkt kunne have forudset behovet for overarbejde.

Betaling for overarbejde

Du har kun ret til at ekstrabetaling eller afspadsering, hvis det fremgår af dine ansættelsesvilkår eller overenskomst. Hvis du er offentligt ansat har du ret til merarbejdsbetaling, hvis der er tale om beordret merarbejde,

  • Kommune, stat, region: Ret til frihed af samme varighed + 50%. Mulighed for udbetaling, såfremt frihed ikke kan finde sted. Samme beregning. 
  • Undtagelser: Medarbejdere i 'generaliststillinger' med rådighedsforpligtigelse, samt special- og chefkonsulenter. Kontakt IDA for nærmere herom. 

Deltid

Der er tale om deltid, hvis arbejdstiden er kortere end den normale arbejdstid på din arbejdsplads, der i Danmark typisk er 37 timer om ugen. Du skal være ansat med mere end 8 timer om ugen for at være omfattet af funktionærloven.

Deltidsløn

Normalt beregnes lønnen forholdsmæssigt i forhold til den nedsatte arbejdstid. Hvis din arbejdstid for eksempel er nedsat med 7 timer i et 37-timers job, udgør lønnen typisk 30/37. Du bør også være opmærksom på, at overgang til og fra deltid kan have konsekvenser for din løn under ferie.

Rettigheder som deltidsansat

Det er ulovligt at forskelsbehandle deltidsansatte. Det betyder, at du som deltidsansat ikke må stilles ringere end dine kollegaer, blot fordi du er deltidsansat. Du må heller ikke afskediges, fordi du enten har afslået eller er blevet nægtet at gå på deltid. Du kan finde hele deltidsloven her.

Deltid og ferie

Er du ansat på deltid, optjener du det samme antal feriedage, som en lønmodtager, der arbejder på fuld tid. Det vil sige 25 feriedage, således at en normal arbejdsuge med såvel arbejdsdage og fridage indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. 

Flekstid

Flekstid betyder, at du kan lægge din arbejdstid i forhold til dine behov og i forhold til dine arbejdsopgaver, dog under hensyntagen til de regler der kan være specifikt på din arbejdsplads. Med flekstid kan du opspare overskydende arbejdstimer til senere afspadsering, ligesom der mange steder er mulighed for at skylde timer.

Fikstid

De fleste ordninger med flekstid har en fikstid og en flekstid. Fikstid angiver et tidsrum, hvor du skal være på arbejde.

Flekstiden er et vist antal timer før og efter fikstiden, hvor du kan være på arbejde eller afspadsere.

De fleste arbejdspladser har deres egne regler for, hvordan og hvornår du kan afvikle flekstimer.

Jobløn

Jobløn, der også betegnes bruttoløn og kontraktansat, betyder, at du ikke har en højeste arbejdstid. Du har dermed ikke ret til at afspadsere eller få udbetalt overarbejde.

Selvom du har fastsat en arbejdstid på 37 timer i din kontrakt, kan du godt være ansat på jobløn. Det afgørende er, hvad din kontrakt siger om honorering for tid udover den fastsatte arbejdstid.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten