Husk at holde din ferie

Hvis du ikke holder din ferie, kan du miste den. Planlæg din ferie, så du kan overføre ferien eller få feriepenge udbetalt, og du ikke går glip af ferie.

Som lønmodtager har du ret til 5 ugers ferie hvert år.

Du skal holde 4 ugers / 20 dages ferie i ferieafholdelsesperioden, som løber fra  1. september til 31. december året efter.

Har du ferie ud over de 4 uger / 20 dage tilbage ved ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december, kan du:

Du kan overføre ferie ud over 20 dage til næste ferieafholdelsesperiode ved at lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre feriedagene. Aftalen skal være lavet, inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Holder du den 5. ferieuge i ferieafholdelsesperioden 1. september – 31. december, er der ikke tale om overførsel af ferien.

Du skal være opmærksom på, at ferie op til 4 uger, som ikke er afholdt i ferieafholdelsesperioden, ikke kan overføres. Holder du ikke ferien, mister du ferien, med mindre der er tale om en feriehindring – dvs at du er forhindret i at holde din ferie på grund sygdom, barsel, adoption eller lignende.

Læs mere om feriehindringer

Laver du ikke en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til næste ferieår, skal arbejdsgiveren automatisk udbetale ferie ud over 4 uger ved ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december.

Har du ikke været ansat hele ferieåret (fra 1 september til 31 december året efter) og har du modtaget offentlige ydelser som fx arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, flexydelse, ledighedsydelse, kan du ikke få udbetalt feriepengene. For at få feriepengene udbetalt, skal du skriftlig erklære, at du ikke har modtaget offentlige ydelser.

Har du fået nyt job før 31. december? Så kan du få feriepengene udbetalt uden at du holder ferien, uanset beløbets størrelse og antallet af feriedage.

For at få feriepengene fra din tidligere arbejdsgiver udbetalt, skal du udfylde en blanket og sende den til din tidligere arbejdsgiver senest 30. september året efter.

Blanketten bliver publiceret på borger.dk efter 31. december.

Hvis du i ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser (fx arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, flexydelse, ledighedsydelse), bliver du trukket et tilsvarende antal dage i ydelsen, som du får udbetalt feriepenge for.

Har du ret til ferie udover ferielovens 5 uger – de såkaldte feriefridage eller den 6. ferieuge – kan fridagene kun overføres eller udbetales, hvis det er muligt efter den overenskomst eller anden aftale, som du er omfattet af. 

En række af IDAs overenskomster indeholder regler om overførsel af ferie.

Er du ansat i stat, region eller kommune på en overenskomst med IDA, kan du overføre feriedage (inkl. særlige feriedage) ud over 20 dage pr. år fra et ferieår til det næste, hvis du har lavet en skriftlig aftale med dit arbejdssted. Aftalen skal være indgået inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

Fratræder du, inden den overførte ferie er afholdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie. I så fald skal du have udbetalt feriegodtgørelse for den overførte ferie.

Se alle IDAs overenskomster 

I forbindelse med indførelsen af den nye ferielov optjente du - hvis du var i arbejde - 1. januar – 31. august 2019 16,64 feriedage, som skulle holdes i miniferieåret 1. maj – 31. august 2020. Havde du feriedage til gode 31. august 2020, blev de videreført og omfattet af den nye ferielov. Du kan dermed holde feriedagene frem til 31. december 2021.

Er du i tvivl om, hvorvidt du havde feriedage til gode pr. 31. august 2020, kan du tjekke din lønseddel for august 2020 eller kontakte HR.

Holder du ikke de videreførte feriedage inden 31. december 2021, bortfalder dagene, og du mister retten til både ferien og feriepengene. Årsagen er, at disse dage ikke kan indgå overførsel af feriedage optjent ud over 20 dage til næste ferieafholdelsesperiode (1. september 2021 – 31. december 2022), da dagene ikke er optjent i ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021. 

Har du fået nyt job?

Er du tiltrådt nyt job eller ophørt i et job inden 31. december 2021, har du mulighed for at få udbetalt feriepengene, uden at du holder ferien. Du kan først søge om udbetaling efter 31. december 2021 via borger.dk

Søg om feriepenge på borger.dk

Det er en betingelse for udbetaling, at du i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021 ikke har modtaget følgende offentlige ydelser: arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Har du modtaget en af ydelserne, kan du ikke få ferien udbetalt – så skal du afholde ferien inden 31. december 2021. De dage, hvor du har modtaget den offentlige ydelse, vil blive trukket fra dine feriedage.

Forhøjet ferietillæg – overgangsperioden i forbindelse med den nye ferielov

Har du ifølge overenskomst eller aftale – kollektiv eller individuel – ret til forhøjet ferietillæg, skal du være opmærksom på, at du er berettiget til udbetaling af den forhøjede del af ferietillægget ud over ferielovens ene procent, som du har optjent i indefrysningsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020.

En faglig voldgift vedrørende en specifik overenskomst om netop dette spørgsmål må formodes at have afklaret retsstillingen for tilsvarende ordninger.

Udbetaling af den forhøjede del af ferietillægget skal alene ske til medarbejdere, som var ansat hos samme arbejdsgiver i hele perioden. Medarbejdere, som er fratrådt i perioden, har fortsat alene ret til feriepenge optjent i perioden med 12,5 % af den ferieberettigede løn. Årsagen er, at ferietillæg skal ikke betales til medarbejdere, som fratræder, da ferietillægget er en del af procentsatsen på 12,5 %.

Du har forhåbentlig allerede fået beløbet udbetalt, men er det ikke tilfældet, skal du taget fat i arbejdsgiver/HR.