FAQ om den nye ferielov

Hvordan påvirker den nye ferielov dig ved jobskifte? Og hvad sker der med dine feriefridage og ferietillægget efter den nye ferielov? Få hjælp her.

Danmark har fået en ny ferielov, hvor du afvikler ferie samtidig med, at du optjener den. Det betyder, at du kan holde ferie allerede måneden efter, at du har optjent feriedagene.

Den nye ferielov giver ekstra fleksibilitet, og som nyuddannet får du hurtig adgang til betalt ferie. Omvendt giver ændringen også anledning til mange spørgsmål – dem kan du få svar på her.

Hvad er den nye ferielov?

I mange år har ferien været forskudt – dvs. du har optjent ferie i kalenderåret men først afholdt ferien fra 1. maj året efter.
1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Det betyder, at du kan holde ferie allerede måneden efter, at du har optjent feriedagene (samtidighedsferie).

Det nye ferieår løber fra 1. september til 31. august året efter, hvor du optjener 25 feriedage svarende til 5 uger. Du kan holde ferien i ferieafholdelsesperioden, som også går fra 1. september, men som er forlænget med 4 måneder efter ferieårets udløb frem til den 31. december.

Du optjener 2,08 feriedage pr. måned.

Hvad med feriefridagene – den 6. ferieuge?

Den nye lov omhandler kun de 5 ferieuger, som du er sikret gennem ferieloven.

Hvis du har ret til ekstra feriedage udover de 5 uger, kan du kontakte din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant for at høre, hvordan de ekstra feriedage fremover bliver tildelt.

Det er de lokale regler på arbejdspladsen eller i overenskomsten, der bestemmer, hvordan feriefridage optjenes, afholdes og udbetales.
Er der ikke en generel aftale på din arbejdsplads, beror afholdelse af feriefridage på, hvad du aftaler med din arbejdsgiver.

Læs mere om den 6. ferieuge (feriefridage)

Kort om den nye ferielov
  • Den nye ferielov gælder fra 1. september 2020.
  • Ferie kan holdes måneden efter, feriedagene er optjent.
  • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned.
  • Ferieåret går fra 1. september til 31. august året efter med en ferieafholdelsesperiode også fra 1. september til 31. december året efter.
  • Du har fortsat ret til 5 ugers ferie, ferietillæg (1. pct.) og 12,5 pct. feriegodtgørelse ved fratræden.

Jeg har skiftet job eller forladt arbejdsmarkedet

Jeg har fået nyt job – hvordan holder jeg ferie?

Hvis du har fået nyt job, skal din arbejdsgiver afregne dine opsparede feriedage til FerieKonto, når du fratræder.

Når du holder ferie i dit nye job, skal du anmode om at få udbetalt dine feriepenge på borger.dk for at få løn under din ferie.

Ferie: Sådan er du stillet, når du har fået nyt job

Jeg har forladt arbejdsmarkedet – hvordan får jeg udbetalt min ferie?

Er du gået på folkepension, social førtidspension, efterløn, fleksydelse, alderspension fra en ansættelse eller har du taget varigt ophold i udlandet før 1. september 2020? Så vil feriepenge optjent i indefrysningsperioden 1. september 2019 frem til og med 31. august 2020 blive afregnet til FerieKonto, som herefter afregner til Lønmodtagernes Feriemidler.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan få udbetalt ferie fra Lønmodtagernes Feriemidler 1. oktober 2021, hvis du ikke allerede har fået de indefrosne feriepenge udbetalt. Læs om indefrosne feriepenge længere nede.

Fratræder du efter 1. september 2020, vil ferie optjent i den periode blive afregnet på sædvanlig vis.

Ferie: Sådan er du stillet, hvis du har forladt arbejdsmarkedet

Hvordan får jeg udbetalt mit ferietillæg?

Tidligere har de fleste fastansatte fået udbetalt ferietillægget (1 pct.) én gang årligt, typisk med april- eller maj-lønnen.

Med den nye ferielov kan arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidig med, at ferien afholdes eller to gange årligt - første gang i 2021.

Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september – maj.

Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni – august.

Ferietillægget er efter ferieloven 1 pct. af lønnen i optjeningsperioden. Det kan være højere, hvis dette er aftalt via din ansættelseskontrakt eller den overenskomst eller personalehåndbog, som du er omfattet af.

Læs mere om ferietillæg og løn under ferie

Hvad sker der med mit ferietillæg, som er højere end ferielovens 1 pct.?

Ferieloven regulerer alene ferietillægget på 1 pct.

Hvad sker der med mine feriepenge ved overgangen til ny ferielov? Går de 5 ugers ferie tabt?

Din arbejdsgiver har indbetalt dine feriepenge (12,5 pct af din løn) for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan tjekke dine indefrosne feriepenge på borger.dk, hvis du ikke allerede har fået udbetalt dine indefrosne feriepenge. 

Pengene kommer til udbetaling, når du forlader arbejdsmarkedet.

Læs mere om indefrosne feriepenge

Hvad er mine rettigheder ift. ferie under barsel og sygdom? 

Har du været syg eller på barsel op til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres 4 uger til den følgende periode.

Ferie ud over 4 uger udbetales, med mindre du aftaler, at denne skal overføres.

Det er først efter udløbet af 2 følgende ferieafholdelsesperioder, at du kan få ferien udbetalt under betingelse af, at du i ferieafholdelsesperioden ikke har haft mulighed for at afholde ferien. Du kan også vælge at overføre ferien 3. gang.

Ferie og barsel: Her er reglerne

Hvilke regler gælder, hvis jeg har holdt barsel i indefrysningsperioden?

Hvis du har været på barselsorlov fra 1. september 2019 – 31. august 2020, skal du være opmærksom på, at du ikke optjente ferie i perioder, hvor du kun var på dagpenge.

Din arbejdsgiver har altså kun indbetalt penge til Lønmodtagernes Feriemidler for de perioder, hvor du har modtaget hel eller delvis løn.

Hvis du har haft barselsorlov, hvor arbejdsgiveren betalte delvis løn, beregnes feriebetalingen for orlovsperioden med 12,5 pct. på grundlag af din sædvanlige løn i de seneste 4 uger, hvor fuld løn er udbetalt.

Læs mere om indefrosne feriepenge, hvis du har været på barsel

Vejledninger om ferieloven og overgangen til ny ferielov

Akademikernes Centralorganisation har i samarbejde med bl.a. IDA udarbejdet en vejledning for overgangen til den nye ferielov samt en vejledning for den nye ferielov på det private område.

Læs vejledning om overgangen til ny ferielov

Læs vejledning om den nye ferielov