Opfindelser - Lov om arbejdstagers opfindelser

Opfinderloven regulerer ejerskabsforholdet mellem dig og din arbejdsgiver, hvis du opfinder noget i forbindelse med dit arbejde. De fleste af lovens regler kan dog fraviges ved aftale.

Svejsning

Arbejdsgiverens krav

Hvis du opfinder noget som arbejdstager, mens du er i et ansættelsesforhold, kan din arbejdsgiver ved lov kræve rettighederne overdraget til sig, hvis to betingelser er opfyldt:

  1. For det første skal du være nået til opfindelsen gennem dit arbejde, hvilket vil sige under udførelsen af dine arbejdsopgaver. Det er uden betydning, om du har gjort opfindelsen i din fritid eller i arbejdstiden.
  2. For det andet skal udnyttelsen af opfindelsen falde inden for din arbejdsgivers arbejdsområde. Arbejdsgiveren kan dog også kræve opfindelsen overdraget, hvis den angår en opgave, som arbejdsgiveren har stillet, selv om opgaven ikke falder inden for arbejdsgiverens sædvanlige arbejdsområde.

Hvis din arbejdsgiver får overdraget rettighederne til din opfindelse, har du ret til en godtgørelse, hvis opfindelsens værdi overstiger, hvad man med rimelighed kunne forvente, at du præsterer i dit ansættelsesforhold.

Du kan ikke fraskrive dig denne ret til godtgørelse ved en aftale med din arbejdsgiver. Kravet på godtgørelse forældes efter tre år.

Opfinder du noget, skal du, så snart opfindelsen er en realitet, give din arbejdsgiver alle relevante oplysninger om opfindelsen, så vedkommende kan bedømme dens betydning.

Kræver din arbejdsgiver opfindelsen overdraget, skal du modtage besked om dette senest fire måneder efter din meddelelse.

Der gælder ingen formkrav til meddelelsen mellem dig og din arbejdsgiver, men den bør altid gives skriftigt af hensyn til bevismæssige årsager.

Hvis du søger patent på en opfindelse tidligere end et halvt år efter din ansættelses ophør, kan din arbejdsgiver som hovedregel kræve rettighederne overdraget til sig.

Det gælder dog ikke, hvis du kan sandsynliggøre, at du har gjort opfindelsen efter din ansættelses ophør.

Indgå en individuel aftale

De fleste af lovens regler kan fraviges ved aftale. Det er derfor en god ide at lade IDA gennemgå eventuelle aftaler mellem din arbejdsgiver og dig, inden du skriver under på dem.

Gør du en opfindelse som ansat ved en offentlig forskningsinstitution, skal du straks underette institutionen skriftligt.

Institutionen har herefter to måneder til at afgøre, om den ønsker at disponere over opfindelsen.

Derefter skal du være opmærksom på to ting:

  1. Giver institutionen ikke besked rettidigt, eller ønsker den ikke at overtage opfindelsen, har du samtlige rettigheder til at disponere over den.
  2. Ønsker institutionen at overtage din opfindelse, har du krav på et rimeligt vederlag fra institutionen. Kontakt IDA for at høre nærmere om dette.

Patentlov i 100 år

Du kan se mere om patentloven og ansøgningsprocedure m.v. på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.