Fleksjob

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Hvis du ikke har den fulde arbejdsevne i behold og derfor ikke kan arbejde på almindelige vilkår, har du mulighed for at få et fleksjob.

Fleksjob

For at blive bevilget et fleksjob skal din arbejdsevne være væsentligt og varigt nedsat i ethvert erhverv. I praksis vil det sige, at din arbejdsevne skal være nedsat til under 50 procent i ethvert erhverv.

Vurdering af arbejdsevne
Din arbejdsevne bliver vurderet gennem en arbejdsprøvning, hvis du skal bevilges et fleksjob. Det er dog ikke nødvendigt at komme i arbejdsprøvning, hvis det tydeligvis er formålsløst.

For at kunne blive visiteret til et fleksjob, skal alle muligheder for ansættelse på ordinære vilkår være afprøvet. Det er jobcentret i din bopælskommune, der bevilger fleksjob.

Varighed af fleksjob
Det første fleksjob – uanset din alder – bliver bevilget for 5 år. Er du over 40 år, kan det efterfølgende fleksjob blive gjort varigt.

Er du under 40 år, vil det efterfølgende fleksjob blive bevilget for yderligere 5 år.

Arbejdstid i fleksjob
Bliver du ansat i et fleksjob, skal du kun have løn af din arbejdsgiver for det antal ugentlige timer, du effektivt kan arbejde. Det er muligt at blive ansat på ned til 2 timer ugentligt. Kontakt IDA, hvis du vil have rådgivning til din kontrakt.

Overenskomstdækkede områder

På områder, der er dækket af en overenskomst, fastsættes løn- og øvrige arbejdsvilkår i udgangspunktet efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler og lignende.
Fastsættelse af de øvrige løn- og ansættelsesforhold skal ske efter aftale med de faglige organisationer.

Tvister om anvendelse af overenskomsterne og om løn- og ansættelsesvilkår skal afgøres ved fagretlig behandling.

Områder uden overenskomst

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, bliver løn- og ansættelsesvilkår fastsat efter aftale mellem den ansatte i fleksjobbet og arbejdsgiveren.

På områder, hvor der er en relevant og sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i denne.

Er der taget udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst, kan senere tvister om løn- og ansættelsesvilkår blive behandlet i det fagretlige system.

Ret til funktionærlignende vilkår
Udfører du funktionærarbejde i mindre end 8 timer om ugen, har arbejdsgiveren pligt til at ansætte dig på funktionærlignende vilkår med samme rettigheder og pligter.

Pension og ATP-bidrag
Arbejdsgiveren skal indbetale pension og ATP-bidrag for det antal arbejdstimer, der er aftalt.

Ydelser

Ledighedsydelse
Når du får et fleksjob, mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge. Du har i stedet mulighed for at få udbetalt ledighedsydelse. Du kan læse mere om reglerne for ledighedsydelse på Borger.dk.

Fleksydelse
Retten til efterløn frafalder, hvis du visiteres til fleksjob, og du har i stedet mulighed for at få fleksydelse. Læs mere om fleksydelse på Borger.dk.

Flekslønstilskud
Der udbetales flekslønstilskud fra bopælskommunen direkte til dig som fleksjobber. Fleksløntilskuddet udgør 98 procent af den maksimale sats for arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du er ansat i et fleksjob, så bevarer du retten til flekslønstilskud, såfremt du flytter til en anden kommune.

Du kan læse mere om flekslønstilskud og se satserne hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Supplerende ydelser fra pensionskassen/forsikringsselskaber
Bliver du visiteret til et fleksjob eller er du ansat i et fleksjob, anbefaler IDA, at du kontakter den pensionskasse eller det forsikringsselskab, hvor du har din pensionsopsparing. Du kan måske være berettiget til en varig eller midlertidig ydelse på grund af nedsat erhvervsevne.

Fastansat efter fleksjob

For at blive fastsat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal en række betingelser være opfyldt:

  1. Du skal have været ansat i 12 måneder under overenskomsten sociale vilkår eller på særlige vilkår. Reglen kan fraviges ved akut sygdom eller skade.
  2. Der er indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og -tager, hvor de udfordrende funktioner og konkrete skånehensyn er specificeret.
  3. Det skal være dokumenteret, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.