Selvstændig: Konsulent- og samarbejdsaftaler

Som selvstændig skal du lave en konsulentkontrakt eller samarbejdsaftale med dine kunder om den ydelse, de skal købe. IDA har skabeloner, du frit kan bruge.

En selvstændig konsulentkontrakt eller samarbejdsaftale er et dokument, der præcist beskriver hvilke ydelser du som selvstændig konsulent leverer til din kunde.

I kontrakten skal det fremgå, hvad der er aftalt, og hvordan din situation er i tilfælde af uforudsete begivenheder. En skriftlig konsulentkontrakt vil kunne medvirke til at sikre dig mod eventuelle misforståelser og uklarheder.

Konsulentkontrakten og dens indhold kan variere afhængig af, hvilken ydelse der i det konkrete tilfælde er tale om. Måske er der tale om et mere eller mindre fast freelance samarbejde, hvor du indgår en overordnet rammeaftale, der suppleres med aftaler for den enkelte ydelses omfang og pris.

Men der kan også være tale om en enkelt leverance af kortere eller længere varighed. Her indgås kun en enkelt samarbejdsaftale, som indeholder alle vilkår.

I forbindelse med indgåelse af en konsulentkontrakt bør du have afklaret nedenstående punkter:

 • Opgavestillerens navn og adresse
 • Eventuel kontaktperson
 • Udførlig beskrivelse af arbejdet/opgaven og det produkt, der skal leveres
 • Tidspunktet for opgavens udførelse (begyndelse/afleveringstidspunkt)
 • Hvor opgaven skal udføres (hos opgavestiller eller hos dig)
 • Om der stilles hjælpemidler til rådighed for opgavens udførelse
 • Betaling for opgavens udførelse - hvornår og hvordan betalingen sker, herunder eventuelt a conto betaling
 • Hvem opnår de immaterielle rettigheder (fx ophavsret) til det du frembringer
 • Skat
 • Moms
 • Hvilke udgifter ved opgavens udførelse, der dækkes af opdragsstilleren, fx kørsel, overnatning, telefon, repræsentation, materialer og lign.
 • Bestemmelser om opsigelse af kontraktforholdet, hvis der er tale om løbende udførelse af bestemte arbejdsopgaver

Konsulentaftale

Consultancy Agreement

En del af IDAs medlemmer driver selvstændig virksomhed som underleverandører til en kunde. Det er vigtigt, at der mellem leverandøren og underleverandøren findes en klar samarbejdsaftale, der udstikker rettigheder og forpligtelser for underleverandøren og leverandøren.

Hent skabelon

Underleverandøraftale

Sub-supplier Agreement