Analyser: Erhverv

Analyserne handler om samspillet mellem tekniske og naturvidenskabelige kompetencer og udviklingen i erhvervslivet. Det kan fx være i forhold til teknologiske iværksættere, erhvervsmæssige vækstpotentialer samt automatisering og energibesparelser.

Virksomheder, der løfter FN’s Verdensmål, rekrutterer lettere ny arbejdskraft

Marts 2019. At løfte FN’s Verdensmål er ikke dårligt for virksomhederne. 36 pct. af de SDG-fokuserede virksomheder oplever problemer med at rekruttere og fastholde arbejdskraft – hvilket er markant lavere end gennemsnittet på 48 pct. blandt alle virksomheder.

FN’s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag

Marts 2019. 40 pct. af IDAs virksomhedsledere angiver, at deres virksomhed arbejder med FN’s Verdensmål, primært inden for klimaindsats, bæredygtig energi samt rent vand og sanitet. Men virksomhederne arbejder primært med Verdensmålene på et overordnet niveau, og mangler i mange tilfælde at følge op med konkrete mål og initiativer.

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne

Marts 2019. IDAs virksomhedsledere ser klimaforandringer som en forretningsmulighed og kun 3 pct. ser klimaforandringer som en trussel mod deres forretning. De virksomheder, der ser forretningsmuligheder i klimaforandringerne, arbejder i dobbelt så høj grad med at implementere FN’s grønne verdensmål som andre.

Politikerne lever ikke op til deres ansvar for FNs Verdensmål

Februar 2019 Analysen omhandler virksomhedsledernes vurdering af, hvem der har og løfter ansvaret med at realisere FN’s Verdensmål. Over halvdelen placerer ansvaret hos politikerne, mens NGO’er og virksomheder vurderes til at løfte mest.

Cleantech i Danmark

April 2018: Analysen omhandler niveau og udvikling i beskæftigelse, produktivitet, værdiskabelse og eksport i de markedsrettede erhverv, der arbejder med miljøbeskyttelse og ressourcebesparelser.

Danmark som energiteknologisk pionerland

Juni 2017: Omstillingen mod mere vedvarende energi er i gang globalt set og vil i de kommende år medføre store investeringer i energiproduktion og energieffektivitet. Danmark er godt positioneret på området

Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Februar 2017: Denne analyse undersøger iværksætterfrekvensen for personer med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund.

Vækstiværksættere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Januar 2017: De danske rammevilkår for vækstiværksættere er kåret som de bedste i Europa. Alligevel fylder vækstiværksætterne ikke meget i den danske økonomi.

Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien

December 2016: Rapporten undersøger potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering med udgangspunkt i Ingeniørforeningens industripanel. 

Principper for reformering af det offentlige erhvervsfremmesystem

August 2016: IDA mener, at der er behov for at reformere det offentlige erhvervsfremmesystem. Med udgangspunkt i en vision om, at Danmark skal være i top-5 i Europa, når det kommer til at skabe vækstvirksomheder, retter IDA fokus mod 7 principper, fremtidens erhvervsfremmesystem bør indrettes efter. 

Energibesparelser i private virksomheder

Juni 2015: I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser med 90 %. IDA har spurgt 420 medlemmer, der alle er beskæftiget med energibesparelser som en del af deres arbejde, om deres vurdering af potentialer og barriere for energibesparelser i private virksomheder. 

Samfundsværdien af nystartede ingeniørvirksomheder

Januar 2015: Engineer the future har udgivet en analyse, der dokumenterer værdien og omfanget af ingeniør-iværksættere. Analysen viser, at der bliver etableret næsten to ingeniørvirksomheder om dagen, og at godt hver 7. ingeniør på en årgang har startet eget firma i perioden 2001-2012.

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Maj 2014: Analysen viser, at ingeniører beskæftiget med industrieksport skaber vækst for faglærte og ufaglærte såvel som andre højtuddannede. 

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi

April 2012: Når virksomheder ansætter deres første højtuddannede medarbejdere øger det også virksomhedens samlede beskæftigelse og vækst. 

Højproduktive virksomheder - sådan skabes væksten

Januar 2012: På baggrund af internationale erfaringer og data fra Danmarks Statistik har IDA identificeret fire indsatsområder, der er af særlig betydning for højproduktive virksomheder: (1) Menneskelige ressourcer, (2) forskning og innovation, (3) investeringer og rammebetingelser og (4) internationalt samspil og mangfoldighed.