Regler for frikøb og honorering i IDA

Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for ydelse af kompensation til personer med særlige opgaver i forbindelse med varetagelsen af foreningens interesser.

Frikøb af IDAs politikere er omfattet af bestemmelserne i IDAs Lov og vedtægter, § 19, stk. 9: ”Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for ydelse af kompensation til personer med særlige opgaver i forbindelse med varetagelsen af foreningens interesser.”

Repræsentantskabet har vedtaget følgende frikøbsregler pr 21. maj 2016:

 • Alt politisk arbejde er frivilligt.
 • I særlige tilfælde kan der ydes kompensation/frikøb.
 • Formålet med kompensation/frikøb er at dække tabt arbejdsfortjeneste som følge af aktiviteter og møder for IDA.
 • Kompensation/frikøb sker i forholdet 1:1 efter dokumentation.
 • IDAs formand, næstformand og formanden for Ansattes Råd honoreres; se vedhæftningen herunder.
  Hovedbestyrelsen kan ikke delegere sin kompetence vedrørende sager om kompensation - og frikøbs-ordninger, i det dog formanden i enkelt sager kan gøre det jf. pkt. 7
 • I ganske særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen lave specielle aftaler, som fraviger ovenstående principper. Sådanne aftaler skal inden 14 dage forelægges Repræsentantskabet til godkendelse.

Liste over frikøbssituationer

Nedenfor er anført en liste på 4 punkter over gældende situationer/funktioner, hvor der gives frikøb:

 1. Der kan gives frikøb til den person, der leder IDAs forhandlinger ved de offentlige overenskomstforhandlinger.
 2. Der kan gives frikøb til medlemmer af offentlige råd eller udvalg på arbejdsmarkedet, hvis disse er udpeget af IDA eller af en anden organisation eller offentlig myndighed efter indstilling fra IDA med sigte på at udøve politisk indflydelse.
 3. Der kan gives frikøb til IDAs repræsentanter i følgende stående internationale råd og udvalg: Feani, IndustriAll Europa og IN.
 4. Der kan gives frikøb til IDA-politikeres deltagelse i konferencer, møder og lignende, hvor det er eksternt initieret, og hvor IDAs formand - i den konkrete sag - har bevilget frikøb. Der skal efterfølgende gives en orientering til Hovedbestyrelsen.


Det bredere perspektiv

Hovedprincippet bag retningslinjernes første punkt om, at ”alt politisk arbejde er frivilligt”, er, at der kun er frikøbsordninger i få særlige tilfælde.

Det skal ses i sammenhæng med, at deltagelse i det politiske arbejde i IDA giver udfordringer, netværk og personlig udvikling, som kan være af værdi i dagligdagen og i den erhvervsmæssige karriere og grundlæggende er baseret på et idealistisk-demokratisk engagement.

Læs mere om Repræsentantskabet

Bilag