Din rolle, når der varsles masseafskedigelser

Desværre foretages der med jævne mellemrum masseafskedigelser, og hvis det skulle ramme din arbejdsplads, har medarbejderne brug for din hjælp. Nedenfor kan du som TR, VG- eller AK-formand læse om din rolle ved masseafskedigelse.

Arbejdsgiverens informations- og forhandlingspligt

Din arbejdsgiver har pligt til at informere dig, når arbejdspladsen står overfor større ændringer, såsom at skulle afskedige flere medarbejdere. Det følger af reglerne om samarbejdsudvalg jf. de offentlige overenskomster, lov om masseafskedigelser som gælder både for det offentlige og private arbejdsmarked, og lov om information og høring af lønmodtagere (gældende for virksomheder med mere end 35 ansatte).

I samarbejdsudvalget og efter lov om masseafskedigelser har ledelsen og medarbejderrepræsentanterne pligt til at udvise positiv forhandlingsvilje og derved føre reelle forhandlinger. Der stilles dog ikke krav om, at forhandlingerne fører til et forhandlingsresultat. 

I samarbejds- eller forhandlingsudvalget kan du få indflydelse

Ledelsen skal så tidligt som muligt informere samarbejdsudvalget eller det nedsatte forhandlingsudvalg om forestående nedskæringer, rationaliseringer og afskedigelser. Det betyder, at du har mulighed for at få indflydelse, inddrage medarbejdernes synspunkter og drøfte situationen med ledelsen, før ledelsen træffer deres beslutning.

Det er ikke dig, der træffer afgørelse om, hvem der skal afskediges. Det er ledelsens opgave, ud fra en vurdering af hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes. Men du har mulighed for at være med til at aftale de kriterier, der lægges til grund for, hvem der skal afskediges.

Dette bør søges aftalt i samarbejds- eller forhandlingsudvalget

  • Forsøge at begrænse antallet af varslede afskedigelser ved f.eks. anvendelse af omplacering, frivillig fratræden, seniorordninger, nedsat tid/løn, ikke-betalt orlov etc.
  • Aftale kriterier, der lægges til grund for hvem, der skal afskediges
  • Proces for hvorledes afskedigelserne skal gennemføres, f.eks. at de skal foregå så diskret som muligt, hvem der skal overbringe begrundelse for afskedigelse, fratrædelsesvilkår og praktiske oplysninger, at der skal være plads til reaktion fra den afskedigede, at der skal være mulighed for krisehjælp
  • Fratrædelsesvilkår som f.eks. længere opsigelsesvarsel, godtgørelse, fritstillet med eller uden modregning, suspension, outplacement/efteruddannelse, udbetaling af tilgodehavende ferie, ret til at overtage personalegoder såsom mobiler, computere etc, opsigelse af klausuler
  • Støtteforanstaltninger til de afskedigede som f.eks. psykologhjælp, karriererådgivning, orientering om efterløn, pension, dagpenge etc.
  • Støtte til de medarbejdere, der ikke er omfattet af fyringerne
  • Husk at få det aftalte på skrift

Din funktion, når ledelsen har besluttet, hvem der skal afskediges

  • Sikre at de aftaler, der er blevet indgået i samarbejdsudvalget/forhandlingsudvalget, bliver overholdt.
  • Være bisidder ved samtalen, når medarbejderen skal have besked om afskedigelsen
  • Tilbyde de berørte medarbejdere din støtte, herunder henvise medlemmerne til IDA, som vil tage sig af et evt. efterfølgende forhandlingsforløb og evt. karriererådgivning.

Kontakt til IDA

Du bedes kontakte IDA for at orientere om masseafskedigelserne, og samtidig er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte IDA, hvis du ønsker nærmere rådgivning eller sparring for at tackle situationen i forhold til ledelsen for at varetage medlemmernes vilkår bedst muligt.