Økonomisk sikring af IDAs tillidsvalgte

Med henblik på at skabe større tryghed for medlemmer som varetager tillidshverv for IDA, kan der ydes økonomisk kompensation for mistet lønindtægt i tilfælde af afskedigelse.

Ved afskedigelse af en tillidsvalgt ydes der økonomisk støtte, med mindre det i det konkrete tilfælde ligger klart, at afskedigelsen ikke skyldes den pågældendes tillidshverv.

Ved afskedigelse af AR-, IDA Privat-, IDA Offentlig- medlemmer og suppleanter ydes der økonomisk støtte, hvis det sandsynliggøres, at afskedigelsen skyldes det (fag)politiske virke.

Sagsgang

Privat ansatte: Den opsagte fremsender skriftlig ansøgning om økonomisk støtte overfor bestyrelsen for virksomhedsgruppen/akademikerklubben. Bestyrelsen virksomhedsgruppen/ akademiker-klubben videresender anmodningen til bestyrelsen for IDA Privat sammen med en nærmere vurdering af arbejdsgiverens
begrundelse for opsigelsen samt indstilling til, hvorvidt der bør ydes økonomisk kompensation til den pågældende.

Offentligt ansatte: Den opsagte fremsender skriftlig ansøgning om økonomisk støtte overfor bestyrelsen for IDA Offentlig.

I private virksomheder uden virksomhedsgruppe/akademikerklub, eller i sager hvor særlige forhold gør sig gældende, kan den skriftlige ansøgningen om økonomisk støtte sendes til IDAs sekretariat, som sørger for, at sagen fremlægges for IDA Privat/IDA Offentlig.

Bestyrelserne for IDA Privat/IDA Offentlig indstiller anmodning om udbetaling af støtte til Ansattes Råd. Det er på denne baggrund Ansattes Råd, som træffer beslutning om støtte.

Kompensationen

Den økonomiske kompensation kan normalt ydes for en periode på maksimum 9 måneder fra det tidspunkt, hvor virksomheden ophører med at udbetale løn. Den økonomiske kompensation bortfalder fra det tidspunkt, hvor det afskedigede medlem opnår anden fast ansættelse eller påbegynder selvstændig virksomhed.

Der kan ydes økonomisk kompensation for tab af enhver indtægtsdel, herunder pensionsbidrag, feriepenge o. lign. i det omfang den pågældende ved fortsat ansættelse ville have oppebåret sådanne indtægtsdele.

Økonomisk kompensation vil normalt ikke kunne ydes til dækning af sådanne indtægtsdele som oppebæres mere sporadisk eller tilfældigt og for hvilke tabet ikke med sikkerhed lader sig opgøre.

Et afskediget medlem, der oppebærer økonomisk kompensation i henhold til nærværende retningslinjer, skal overfor IDA indberette enhver arbejdsindtægt som vedkommende evt. måtte oppebære.

Sådan arbejdsindtægt modregnes i den økonomiske kompensation for det tilsvarende tidsrum.

Hvis en forhandling eller en retssag afsluttes med tilkendegivelse af et beløb fra den tidligere arbejdsgiver til det pågældende medlem, har IDA krav på tilbagebetaling af udbetalt økonomisk støtte fra Dispositionsfonden, i det omfang dette kan ske inden for det tilkendte beløb.

Betingelser

  • Den pågældende har været medlem af IAK eller en anden a-kasse, der er faglig relevant for medlemmet, så længe den lovmæssigt fastsatte pensionsalder gør det muligt.
  • Den pågældende har indlagt sit cv i jobfinder.dk samt skal på eget initiativ foretage aktiv stillingssøgning. IDA er blevet orienteret om opsigelsen inden for en frist af 14 dage efter den pågældende har modtaget opsigelsen.
  • Den pågældende står til rådighed for IDA ved eventuelle forhandlinger med arbejdsgiver.
  • Ved eventuelle retssager, der af IDA måtte blive anlagt mod den tidligere arbejdsgiver, skal der træffes aftale om medlemmets medvirken inden retssagen indledes.

Læs samlede retningslinjer vedrørende økonomisk sikring af IDAs tillidsvalgte