Ansættelsesvilkår og løn for udstationerede

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, hvis du skal udstationeres i forbindelse med dit arbejde. På denne side kan du læse mere om, hvad du skal have styr på i forhold til kontraktforhandlinger og din løn, inden du tager afsted.

Personer lytter og smiler

Skal du udstationeres af en dansk arbejdsgiver i længere end én måned, har du krav på en kontrakt eller anden skriftlig dokumentation, der beskriver dine vilkår under udstationeringen. Det er vigtigt, at alle væsentlige vilkår er angivet i kontrakten.  

Dansk eller udenlandsk lovgivning

Hvad enten du bliver udstationeret i et EØS-land eller et andet sted, vil IDA normalt anbefale, at du aftaler med din arbejdsgiver, at dansk lovgivning gælder for din ansættelse, og at eventuelle uenigheder bliver afgjort ved danske domstole. 

Aftaler I noget andet, bør de juridiske konsekvenser af det fremgå tydeligt. 

I IDA ser vi ofte en tendens til, at man ved længerevarende udstationeringer vælger arbejdslandets lovgivning som grundlag for ansættelsen. 

Arbejdsgiverens forpligtelser

Ved en udstationering påtager arbejdsgiveren sig nogle gange forpligtelser, der ikke er normale i Danmark, såsom boligbetaling, bohaveflytning og andet. 

Det er vigtigt, at disse detaljer er nøje defineret, fordi en lang og kompliceret kontrakt øger risikoen for fejl. 

Er der eksempelvis tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver betaler bohaveflytning, kan du pludselig stå med en ekstraudgift på mange tusinde kroner. 

Tvister mellem dig og arbejdsgiveren

Vær påpasselig med at underskrive en udstationeringskontrakt, hvor der står, at tvister mellem dig og arbejdsgiveren skal afgøres ved voldgift  arbitration på engelsk. 

Afgørelser ved voldgift har nemlig følgende ulemper: 

 • Det kan være svært at blive enige om, hvorvidt en sag faktisk skal/behøver indbringes for voldgift. 
 • Du har et begrænset kendskab til sagsomkostningerne. 
 • En voldgiftsafgørelse er som regel både hemmelig og umulig at appellere. 
Sørg for at gennemlæse din kontrakt

I IDA oplever vi, at udstationeringer ofte iværksættes med kun 6-8 ugers varsel, og du kan derfor komme under et betydeligt pres for at skrive under og komme afsted i en fart.

Men det er vigtigt, at du giver dig tid til at gennemlæse kontrakten, kontakter IDA og eventuelt konsulterer en revisor, inden du skriver under.

Gå til kontakt

Et af de sværeste elementer af en udstationering er lønforhandlingen. Der er mange faktorer der spiller ind på lønnen, og det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvordan kompensationspakken konstrueres.

IDA tilbyder rådgivning omkring både løn og ansættelsesvilkår, når du skal udstationeres. Inden du kontakter os, kan det være relevant at have indsigt i en række forhold som er beskrevet i det følgende: 

Udstationeringspolitik 

En del af de større arbejdsgivere, der har erfaring med udstationering af medarbejdere, vil ofte have udarbejdet en udstationeringspolitik ofte kaldet Mobility Policy. I denne vil det fremgå, hvordan arbejdsgiver håndterer en udstationering, og den vil ofte være en angivelse af de mest centrale vilkår.  

Politikken vil også ofte indeholde information om, hvordan kompensationspakker konstrueres i den pågældende virksomhed – samt indeholde vilkår for den skattemæssige behandling af lønnen, som altid er særligt relevant ved udstationeringer.  

Inden du kontakter IDA, kan det derfor være relevant at undersøge, om der foreligger en udstationeringspolitik og i givet fald orientere dig i denne. 

Mand med computer

Det reelle lønniveau

Der er mange myter om det tårnhøje aflønningsniveau, der følger med en udstationering, men virkeligheden er ofte en anden. Over de seneste 30 år er lønniveauet faldet i et omfang, så man i dag sjældent kan forvente en højere levestandard end den, man forlader i Danmark. 

Individuelle aftaler

Det er sjældent, at lønnen på forhånd er fastsat i en overenskomst, hvis du skal udstationeres. I de fleste tilfælde bliver den derfor fastsat ved en individuel aftale med udgangspunkt i stillingstypen, arbejdsopgaverne og dine faglige og personlige kvalifikationer. Herudover vil arbejdsgivers behov for at få besat den pågældende position også spille ind.  

Lønnens størrelse og udstationeringstillægget vil desuden afhænge af faktorer som din familiemæssige situation, omkostningsniveauet, faciliteter og arbejdsstedets beskaffenhed i det område, hvor du bliver udstationeret. 

Udstationeringens længde

Udstationeringens længde har betydning for lønnen og de øvrige ansættelsesvilkår. Ved kortere udstationeringer er lønnen som regel højere, mens andre goder til gengæld er begrænsede. 
Det skyldes, at du ved en kort udstationering (som udgangspunkt under ½ år) ikke kan nå at komme ud af dansk indkomstbeskatning, men også at en korttidsudstationering ofte kræver en koncentreret og intensiv arbejdsindsats fra morgen til aften. 

Ved længere udstationeringer vil opholdet derimod i højere grad ligne et normalt arbejdsliv med lidt mere fritid og mulighed for et familieliv. 

Afsavn under udstationeringen

Din løn under udstationeringen skal derudover kompensere for både målbare og ikke-målbare afsavn: 

 • Målbare afsavn inkluderer, at din ægtefælle eller samlever måske mister arbejde og indkomst, når I flytter, samt at I kan opleve tab ved salg eller udlejning af ejerbolig og bil. 
 • Ikke-målbare afsavn er blandt andet vanskeligheder ved at holde kontakt til familie, venner og netværk hjemme i Danmark, og at I ikke har nogen omgangskreds i arbejdslandet – i hvert fald ikke i starten. 

Gardinpenge til indretning

Det er almindeligt, at man som udstationeret får udbetalt et beløb, der ofte svarer til en månedsløn, som kan bruges til at etablere en ny husholdning. Dette kaldes gardinpenge, indflytningsgodtgørelse eller ”settle-in allowance. 
Derudover ser vi af og til, at man får en lignende betaling efter en veloverstået udstationering - altså en slags hjemrejsebonus. 

Overarbejde

IDAs undersøgelser viser, at man må påregne længere arbejdsdage som udstationeret end hvad man vil forvente herhjemme - 50 timer eller mere er ikke ualmindeligt, men afhænger dog også af arbejdslandet – og det er sjældent, at overarbejde berettiger til ekstra løn eller afspadsering, når man er udstationeret.

Får du ikke nogen kompensation for overarbejde, bør din faste løn afspejle dette, og du bør samtidig forsøge at få ret til ekstra ferie. 

Der er flere faktorer der kommer i spil ved fastsættelse af din løn under udstationering. Udgangspunktet vil dog for de fleste arbejdsgivere være at se på, hvad lønnen for at udføre et tilsvarende arbejde i Danmark er. Herefter vil man forholde sig til, om der er grundlag for at yde tillæg af forskellig karakter og ud fra forskellige kriterier: 

Udstationeringstillæg

Nogle arbejdsgivere tildeler et generelt tillæg for udstationeringen i sig selv. Det vil oftest ske, hvis din funktion er business critical, eller hvis din arbejdsgiver anerkender, at du ikke vil kunne forsørge en familie på en enkelt indkomst.  Udstationeringstillæg vil ofte være bredt defineret og kunne dække over forskellige ulemper og andre individuelle forhold.  

Belastende levevilkår

Skal du udstationeres under særligt vanskelige/primitive forhold, i særligt forurenede/sundhedsskadelige områder eller i ”high-risk environments” – altså områder med høj kriminalitet, risiko for borgerlige uroligheder, krigstrusler etc., bør du få et såkaldt hardship-tillæg - på engelsk ”hardship allowance” eller "quality of living differential". 

Størrelsen af sådan et tillæg (som kan udgøre betragtelige beløb) fastsættes individuelt, men vil ofte ske på grundlag af basistal fra udbydere af internationale lønindex som Mercer, ECA International eller andre.   

Indeks for leveomkostninger - Cost of Living/COLA

De fleste arbejdsgivere vil forholde sig til Cost of Living Allowance (COLA), når den samlede kompensationspakke fastsættes. Oftest vil arbejdsgiver ud fra indekstal fra udbydere som Mercer, ECA International eller andre justere en del af lønnen. Der er ofte tale om justering af 60 pct af bruttolønnen, som altså betragtes som spendable income.  

Det er dog vigtigt at understrege, at jeres husstands samlede købekraft godt kan falde under udlandsopholdet, selvom indekstallet ligger under det danske, fx fordi en medrejsende ægtefælle eller samlever ikke kan arbejde under udlandsopholdet. 

Andre relevante faktorer:

Ud over ovennævnte konkrete lønelementer kan der være virksomhedsspecifikke tillæg og goder, der er relevante at forholde sig til ved vurdering af den samlede kompensationspakke 

 • Kompensation for bortfald af medrejsende partners indkomst 
 • Betaling for årlige hjemrejser 
 • Betaling, eller økonomisk tilskud til pasning af mindre børn 
 • Betaling, eller økonomisk tilskud til skolegang 
 • Bil og evt. betaling af chauffør 
 • Betalt bolig, eller økonomisk tilskud til bolig 
 • Revisorbistand 
 • Forsikringer – både i relation til social sikring, sygdom etc. (som man som dansker ikke er berettiget til i alle lande) samt indbo-, ansvars- og ulykkesforsikringer (for hele husstanden) 

Skat og skatterådgivning

Et helt centralt element i en udstationering er håndtering af skat og socialsikring. IDA anbefaler, at du altid sikrer dig rådgivning fra en revisor og allerhelst inden, du underskriver kontrakten. Er det ikke muligt, kan et alternativ være, at du ved underskrift tager forbehold for, at der skal være et beløb af en given størrelse til rådighed efter skat hver måned. 

Håndtering af skat og social sikring varierer meget. Det vil sige, at der kan være aftalt, at arbejdsgiver garanterer dig en fast nettoløn, og at de påtager sig alle skattebetalinger i både arbejdslandet og Danmark. Omvendt vil situationen også kunne være, at du selv skal afholde alle skattebetalinger, samt evt. socialsikring i begge lande 

Det er derfor, selvsagt, vigtigt at vide præcis hvilke vilkår, der er gældende, da det ellers er umuligt at vurdere værdien af kompensationspakken, og om du og din eventuelle familie kan opretholde en acceptabel levestandard. 

IDA har et samarbejde med revisionsselskabet Deloitte. Samarbejdet indebærer, at du som medlem – efter individuel vurdering og for IDAs regning – kan blive henvist til 15-20 minutters personlig rådgivning hos en af Deloittes skatterådgivere om danske skattespørgsmål som følger af, at du forlader Danmark. Kontakt IDA herom, hvis det kan blive aktuelt for dig. 

IDA har udarbejdet en standardkontrakt for udstationerede, som du frit kan hente og tage udgangspunkt i. 

Udstationeringskontrakt

Long term secondment contract