Ansættelsesvilkår og løn for udstationerede

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, hvis du skal udstationeres i forbindelse med dit arbejde. På denne side kan du læse mere om, hvad du skal have styr på i forhold til kontraktforhandlinger og din løn, inden du tager afsted.

Personer lytter og smiler

Skal du udstationeres af en dansk arbejdsgiver i længere end én måned, har du krav på en kontrakt eller anden skriftlig dokumention, der beskriver dine vilkår under udstationeringen.
Du har som udgangspunkt ikke ret til noget, hvis ikke det er nævnt eksplicit i kontrakten.

Dansk eller udenlandsk lovgivning

Hvad enten du bliver udstationeret i et EØS-land eller et andet sted, vil IDA normalt anbefale, at du aftaler med din arbejdsgiver, at dansk lovgivning gælder for din ansættelse, og at eventuelle uenigheder bliver afgjort ved danske domstole.

Aftaler I noget andet, bør de juridiske konsekvenser af det fremgå tydeligt.

I IDA ser vi ofte en tendens til, at man ved længerevarende udstationeringer vælger arbejdslandets lovgivning som grundlag for ansættelsen.

Arbejdsgiverens forpligtelser

Ved en udstationering påtager arbejdsgiveren sig forpligtelser, der ikke er normale i Danmark, såsom boligbetaling, bohaveflytning og andet.

Det er vigtigt, at disse detaljer er nøje defineret, fordi en lang og kompliceret kontrakt øger risikoen for fejl.

Er der eksempelvis tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver betaler bohaveflytning, kan du pludselig få en ekstraudgift på flere tusinde kroner.

Tvister mellem dig og arbejdsgiveren

Vær påpasselig med at underskrive en udstationeringskontrakt, hvor der står, at tvister mellem dig og arbejdsgiveren skal afgøres ved voldgift - arbitration på engelsk.

Afgørelser ved voldgift har nemlig følgende ulemper:

  • Det kan være svært at blive enige om, hvorvidt en sag skal afgøres ved voldgift.
  • Du har et begrænset kendskab til sagsomkostningerne.
  • En voldgiftsafgørelse er ofte hemmelig og næsten umulig at appellere.
Sørg for at gennemlæse din kontrakt

I IDA oplever vi, at udstationeringer ofte iværksættes med kun 6-8 ugers varsel, og du kan derfor komme under et betydeligt pres for at skrive under og komme afsted i en fart.

Men det er vigtigt, at du giver dig tid til at gennemlæse kontrakten, kontakter IDA og eventuelt konsulterer en revisor, inden du skriver under.

Gå til kontakt

Et af de sværeste elementer af en udstationering er lønforhandlingen. Her gennemgår vi de faktorer, der har indflydelse på dit lønniveau og eventuelle goder.

Mand med computer

Det reelle lønniveau

Der er mange myter om det tårnhøje lønningsniveau, der følger med en udstationering, men virkeligheden er ofte en anden. Til gengæld overtager arbejdsgiveren ofte betalingen af en række udgifter som bolig, bil, telefon, børneinstitution og andet.

Individuelle aftaler

Det er sjældent, at lønnen på forhånd er fastsat i en overenskomst, hvis du skal udstationeres. I de fleste tilfælde bliver den derfor fastsat ved en individuel aftale med udgangspunkt i stillingstypen, arbejdsopgaverne og dine faglige og personlige kvalifikationer.

Lønnens størrelse og udstationeringstillægget vil desuden afhænge af faktorer som prisniveau, faciliteter og arbejdsstedets beskaffenhed i det område, hvor du bliver udstationeret.

Udstationeringens længde

Udstationeringens længde har betydning for lønnen og de øvrige ansættelsesvilkår. Ved kortere udstationeringer er lønnen som regel højere, mens andre goder til gengæld er begrænsede.
Det skyldes, at du ved en kort udstationering ikke kan nå at komme ud af dansk indkomstbeskatning, men også at en korttidsudstationering ofte kræver en koncentreret og intensiv arbejdsindsats fra morgen til aften.

Ved længere udstationeringer vil opholdet derimod i højere grad ligne et normalt arbejdsliv med mere fritid og mulighed for et familieliv.

Afsavn under udstationeringen

Din løn under udstationeringen skal derudover kompensere for både målbare og ikke-målbare afsavn:

  • Målbare afsavn inkluderer, at din ægtefælle eller samlever mister sin indtjening, når I flytter, samt at I kan opleve tab ved salg eller udlejning af ejerbolig og bil.
  • Ikke-målbare afsavn er blandt andet vanskeligheder ved at holde kontakt til familie, venner og netværk hjemme i Danmark.

Gardinpenge til indretning

Det er almindeligt, at man som udstationeret får udbetalt et beløb, der ofte svarer til en månedsløn, som kan bruges til at etablere en ny husholdning. Dette kaldes gardinpenge.
Derudover er det almindeligt at få en en tilsvarende betaling udbetalt efter en veloverstået udstationering - altså en hjemrejsebonus.

Overarbejde

Det er sjældent, at overarbejde berettiger til ekstra løn eller afspadsering, når man er udstationeret.
Får du ikke nogen kompensation for overarbejde, bør din faste løn afspejle dette, og du bør samtidig forsøge at få ret til ekstra ferie.

En bruttoløn som udstationeret tager typisk udgangspunkt i, hvad lønnen ville være for at udføre et tilsvarende arbejde i Danmark.

Mand med mappe og refleksvest

Bruttoløn

Den løn, du får for at udføre et arbejde som udstationeret, tager som regel udgangspunkt i, hvad lønnen for et tilsvarende arbejde ville være i Danmark. Bruttolønsmodellen tager udgangspunkt i dette princip, idet arbejdsgiveren betaler den udstationerede medarbejder en aftalt løn.

Udstationeringstillæg

Det vil ofte medføre en række økonomiske omkostninger for dig at blive udstationeret. Der er en stor chance for, at din ægtefælle eller samlever ikke får et arbejde, og løn-, pris- og beskatningsniveauet afviger fra det danske.

Derfor bør du udover din løn få et udstationeringstillæg, der svarer til minimum 25 procent af din løn.

Belastende levevilkår

Skal du udstationeres under særligt vanskelige forhold eller i kriminelt belastede områder, bør du få et såkaldt hardship-tillæg - på engelsk "quality of life differential".

Størrelsen af dette tillæg skal fastsættes individuelt, men med undtagelse af ophold i særligt ekstreme zoner eller nær krigsområder, er det vores erfaring i IDA, at et hardship-tillæg ligger på mellem 15 og 50 procent af basislønnen.

Indeks for leveomkostninger

Når din arbejdsgiver skal fastsætte udstationeringstillæggets størrelse vil det ofte ske på baggrund indekstal fra udbydere som Mercer, ECA International eller andre.

Det er dog vigtigt at understrege, at jeres husstands samlede købekraft godt kan falde under udlandsopholdet, selvom indekstallet ligger under det danske, fordi den medrejsende ægtefælle eller samlever ikke kan arbejde.

Få betalt en revisor

Som nævnt tidligere er det bedst, hvis man kan få arbejdsgiveren til at betale for en revisorkonsultation, inden man skriver under; eller man kan skriveunder med et forbehold om, at der skal være et beløb af en given størrelse til rådighed efter skathver måned.

Når nettoløn beregnes tager arbejdsgiveren udgangspunkt i din husstands rådighedsbeløb, og du kan derfor komme til at udlevere personlige oplysninger om dig og din partner.

Mand med sikkerhedshjelm og refleksionsvest

Nettoløn

Nettoløn dækker over en række beregningsmodeller, der også går under betegnelser som ”Balance Sheet” og ”Tax Equalisation”, og som benyttes af mange - især store - virksomheder, når de udstationerer medarbejdere til udlandet.

Sammenlignet med bruttoløn

Nettolønsmodellerne tager ligesom bruttolønsmodellerne udgangspunkt i, hvad lønnen er i Danmark for et givet arbejde, men forskellen er, at man også vurderer den aktuelle økonomi for den specifikke husstand, der skal udstationeres.

Arbejdsgiverens beregning

Arbejdsgiveren skal have oplysninger om husstandens privatøkonomi, og nogle virksomheder går meget grundigt til værks for at foretage en grundig økonomivurdering.

De kan bede omoplysninger om partnerens indkomst, kapitalindkomst, om man modtager arveforskud og meget andet. IDA har oplevet medlemmer, der er blevet bedt om at udlevere partnerens lønsedler, årsopgørelser fra skattevæsenet, ejendomsvurderinger, oversigter over vand, el og varme og mange andre personlige oplysninger.

Din partners kontrakt

Vær opmærksom på, at det kan være i anført i mange ansættelseskontrakter, at lønnen er et fortroligt anliggende mellem den ansatte og virksomheden. Hvis det står nedskrevet i din partners kontrakt, skal du ikke videregive disse oplysninger.

Samme arbejde - forskellig løn

Benytter din arbejdsgiver en rendyrket nettolønsmodel, kan det ske, at du får en helt anderledes løn end din jævnaldrende kollega, som ovenikøbet har samme uddannelse, anciennitet og rolle, hvis I forud for udstationeringen har haft forskellige familiemæssige og privatøkonomiske forhold.

Aktiegevinster

Handler du med aktier i din fritid og opnår en gevinst under din udstationering, er der en risiko for, at din arbejdsgiver kræver at få udbetalt differencen mellem udbytteskatten i Danmark og i udlandet med henvisning til nettolønsprincippet.

Stil krav til din arbejdsgiver

Vælger du at udlevere oplysninger om din privatøkonomi til din arbejdsgiver, bør du få klarlagt, hvem der får adgang til oplysningerne, og hvordan de bliver opbevaret.

Derudover bør du sikre dig, at din arbejdsgiver er kvalificeret til at foretage beregningerne eller overlader arbejdet til en revisor. Du skal også sikre dig, at du får udleveret beregningen, så du kan gennemgå den i ro og mag, inden du eventuelt skriver under på udstationeringsaftalen.

IDA har udarbejdet en standardkontrakt for udstationerede, som du frit kan hente og tage udgangspunkt i. 

Udstationeringskontrakt

Long term secondment contract

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her