Sikkerhed og forsikringer

Skal du arbejde i udlandet, bør du undersøge sikkerheden i dit arbejdsland og tage de nødvendige forbehold. På denne side kan du læse mere om sikkerhedsvurderinger og forsikringer.

To mænd er glade

Med mindre du i forvejen er meget fortrolig med dit nye arbejdsland, er det en god idé at undersøge sikkerhedsniveauet, inden du tager jobbet.

Arbejdsgiverens ansvar

Sikkerhed er et arbejdsgiveranliggende, og det gælder særligt, når ansatte udstationeres til fremmede lande. Som minimum bør de følgende punkter være opfyldt:

  • Din arbejdsgiver har informeret dig om eventuelle sikkerhedsrisici, og hvordan du bør håndtere dem.
  • Din arbejdsgiver har sørget for, at du har de rette forsikringer.
  • Virksomheden har allerede på udstationeringstidspunktet etableret et kriseberedskab, der hurtigt kan træde til, hvis der sker dig noget, mens du er i udlandet.

Private sikkerhedsvurderinger

Du kan få et mere detaljeret indblik i faremomenterne i din destination igennem en af de private virksomheder, der har specialiseret sig i sikkerhedsrådgivning.

IDA har indgået en aftale med det engelske selskab Control Risks Group Limited (CRG). Du kan købe sikkerhedsrapporter fra omkring 200 lande hos dem. Ønsker du at modtage en rapport, skal du kontakte IDAs Global Team på 33 18 48 48 og og oplyse om, hvilket land du er interesseret i.

I løbet af 2 dage modtager du rapporten i en papirudgave og et girokort på 500 kroner - det samme beløb, som IDA skal betale CRG.

IDAs kidnapningspolitik

Bliver et medlem bortført under et udlandsophold, vil IDA fra sag til sag vurdere, hvordan vi kan hjælpe medlemmet og pågældendes familie under og efter selve kidnapningen.

Det kan blandt andet være ved at afholde familiens rejse- og opholdsudgifter eller bistand til psykologhjælp. IDA kan ikke bestå med midler til at betale en løsesum.

Undersøg sikkerheden

Skal du til en destination, hvor du ikke kender de lokale forhold, anbefaler IDA, at du som minimum undersøger sikkerhedsvurderingerne fra de følgende aktører:

Det er vigtigt, at du er fuldstændig klar over, hvordan du og eventuelt din familie er forsikret ved sygdom og ulykker i udlandet. Ellers kan et hospitalsophold blive en bekostelig affære.

Person omfavner jorden

Udstationering i et EØS-land

Dine muligheder for sundhedsforsikring i et andet EØS-land afhænger af, hvor længe du er udstationeret:

  • Udstationeret i op til 1 år: I denne situation kan du og din familie få behovsbestemt sygehjælp hos det offentlige sygeforsikringssystem i det land, hvor du arbejder. Det kræver, at du medbringer en blanket fra sundhedsforvaltningen i den kommune, hvor du senest har haft bopæl.
  • Udstationeret i 1-3 år: I dette tilfælde kan du og og din familie få ydelser fra det lokale sygeforsikringssystem på lige fod med arbejdslandets egne borgere.

Udstationeret i det øvrige udland

Er du udstationeret uden for EU/EØS, kan du søge om optagelse i det pågældende lands sygeforsikringsordning. I visse tilfælde kan du i stedet bevare din tilknytning til dansk social sikring.
Behandling i Danmark

Er du ikke længere omfattet af dansk social sikring, eller har du ikke bevaret din bopæl i Danmark, kan du ikke blive behandlet på et dansk sygehus, medmindre du selv eller din arbejdsgiver betaler for det.

Kan den lokale sygeforsikring ikke yde dækning på et niveau, der svarer til det danske, kan din arbejdsgiver vælge at være selvforsikrende eller tegne supplerende sygeforsikring.

Særligt sundhedskort

Framelder du dig folkeregistret, kan du få udstedt et særligt sundhedskort, der giver dig og din familie ret til offentlige sundhedsydelser i Danmark under udstationeringen. Det er dog en betingelse, at du fortsat er under dansk social sikring.

Bopæl i udlandet og dansk sygesikring

Tager du bopæl i et andet EØS-land, kan du opnå samme dækning som landets egne borgere, men samtidig opgiver du din ret til at modtage behandling i det danske sundhedsvæsen.
I Danmark vil du have ret til behovsbestemt sygehjælp på grundlag af et EU-sygesikringskort fra det pågældende land.

Rejs ikke, før din forsikring er i orden

Udgifter til hospitalsophold og anden behandling kan hurtigt løbe op i ruinerende summer i udlandet. Vil hverken din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab betale, skal du selv betale omkostningerne.

I IDA ser vi desværre ofte, at der bliver sjusket med dette punkt i kontrakterne, og derfor fraråder vi vores medlemmer at rejse ud, før spørgsmålet om forsikringer er fuldstændig afklaret.

Tegn en forsikring

Har du som udlandsansat mulighed for at blive optaget i arbejdslandets nationale sygesikringsordning, bør du gøre dette. Alternativt må du tegne en sygeforsikring for dig selv og din familie hos et privat forsikringsselskab i Danmark eller i arbejdslandet.

Disse forsikringer er temmelig dyre, men i betragtning af de omkostninger, som det kan medføre at skulle betale for et behandlingsforløb i udlandet, er det en fornuftig investering.

Arbejdsskadeforsikring

Den danske arbejdsskadeforsikring dækker som hovedregel kun arbejde udført i Danmark. Under en udstationering gælder arbejdsskadeforsikringen dog i op til 1 år, hvis du havde bopæl i Danmark inden udstationeringen.

Bliver du udstationeret i et EU-land kan perioden forlænges til i alt 3 år.

Arbejdsskadeforsikring i udlandet

Ved udlandsansættelse skal du dækkes af arbejdslandets egen ordning. Hvis dækningsgraden er utilstrækkelig, eller du slet ikke kan dækkes, kan det dog blive nødvendigt at tegne en supplerende forsikring, hvis du vil have samme dækning som i Danmark.

Det sociale sikkerhedsnet er vidt forskelligt fra land til land. Her kan du få et hurtigt overblik over reglerne, men du bør altid sætte dig grundigt ind i de lokale forhold.

Mand med telefon

Danske regler

Bliver du udstationeret i et EU- eller EØS-land, har du mulighed for fortsat at være omfattet af den danske ordning om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsskadeforsikring, børnefamilieydelse og tilskud, barselsdagpenge, sociale pensioner, sygesikring og tillægspension (ATP).

Det kræver dog, at de følgende betingelser er opfyldt:

  • Du skal være udsendt og aflønnet af en dansk arbejdsgiver.
  • Du skal forud for udsendelsen have været omfattet af de danske sikringsordninger.
  • Hvis udstationeringen varer mindre end et år, må du ikke afløse en anden udstationeret.

Udenlandske sikringsordninger

I lande uden for EU/EØS er hovedreglen, at du uanset om du er udstationeret eller udlandsansat ikke længere er omfattet af de danske sociale sikringsordninger.
I stedet bliver du omfattet af sikringsordningerne i det pågældende land på linje med landets egne borgere.

Bidragsordninger i udlandet

I mange lande er de sociale forsikringsordninger tilknyttet arbejdsmarkedet, sådan at både ansatte og virksomheder betaler til ordningen. De ansatte bidrager direkte via et fradrag i lønnen, og disse fradrag kan være ganske store.

Derfor bør du argumentere for, at du i din løn kompenseres for eventuelle arbejdstagerbidrag til social sikring.

Dækningsgrad af bidrag

Dækningsgraden kan være meget forskellig fra land til land, hvor de sociale sikringsordninger er tilknyttet arbejdsmarkedet.
I nogle lande er der for eksempel ingen tvungen social sikring, hvis din indtægt overstiger et vist beløb. Er det tilfældet for dig, skal du ansøge om at blive optaget i landets forsikringsordning og selv betale hele bidraget.

Regler om ventetid

Du skal være opmærksom på, om du har ret til arbejdslandets sociale rettigheder fra din ankomst, eller om du skal overstå en ventetid, før du er dækket. Dette afhænger af arbejdslandets regler på området.

Skal du arbejde i udlandet, kan det være nødvendigt med en højere forsikringsdækning, end du er vant til i Danmark.

Ansvarsforsikring

Uanset om du er udstationeret eller ansat på lokale vilkår i udlandet, så vil en privat ansvarsforsikring ikke dække skader, som du forvolder i arbejdstiden.

Typisk har din arbejdsgiver tegnet en forsikring, der dækker skader i arbejdstiden, men er du i tvivl, er det vigtigt, at du spørger vedkommende.

Ulykkesforsikring

Du skal være opmærksom på, at mange ulykkesforsikringer er fritidsulykkesforsikringer, der ikke dækker i arbejdstiden.
Du kan dog tegne en heltidsulykkesforsikring og dermed opnå fuld dækning døgnet rundt.

Forsikringsforhold ved lokal ansættelse

Bliver du ansat lokalt i en udenlandsk virksomhed, er udgangspunktet, at du selv skal sørge for at have en passende forsikringspakke. De fleste vælger at tegne deres forsikringer i et dansk eller internationalt forsikringsselskab, når de rejser ud i verden for at arbejde.

Hvis du bliver i udlandet og arbejder i mere end tre år kan du med fordel overveje at tegne dine forsikringer i arbejdslandet.

Forsikringsforhold ved udstationering

Ved udstationering vil privattegnede forsikringer som ansvars- og ulykkesforsikringer sædvanligvis dække i kortere perioder. Det er normalt, at ansvarsforsikringer dækker de første tre måneder og ulykkesforsikringer det første år af en udstationering.

Det er sædvanligt, at arbejdsgiveren køber en "forsikringspakke" med alle nødvendige forsikringer inkluderet, herunder rejsegods-, transport og indboforsikring.
IDA anbefaler dig, at du får dine forsikringer revideret inden udstationeringens start.

Er du medlem af IDA Forsikring?

Hvis du er medlem af IDA Forsikring og skal bo eller arbejde i udlandet, så anbefaler vi dig at kontakte IDA Forsikring. Her vil en rådgiver hjælpe dig med at få afklaret dine muligheder og behov for forsikringer.

Gå til idaforsikring.dk