Aktier og optioner

Hvad er en aktieoptionsaftale - og hvordan er reglerne for medarbejderaktier? Læs om det og reglerne omkring køb af konvertible obligationer samt find ud, hvordan du er stillet, når du siger op - eller bliver fyret.

 

Hvad er en aktieoptionsaftale?

Aktieløn er baseret på en aftale mellem ansat og arbejdsgiver om, at den ansatte modtager rettigheder til en ejerandel i arbejdsgiverens virksomhed.

Det er en aktiebaseret incitamentsordning, som kan være med til at belønne den ansatte for arbejdsindsatsen og som kan være med til at skabe et tættere bånd mellem medarbejder og virksomhed i form et lille medarbejderskab i virksomheden.

Aktieoptioner er en ret men ikke en pligt til at købe eksisterende aktier i din arbejdsgiverens selskab på et senere tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs. Du bestemmer altså frit som medarbejder, om du senere vil købe aktier. Hvis du har aktieoptioner, skal du først betale for dem, når du køber aktier i overensstemmelse med indholdet af optionerne.

 

Medarbejderaktier

Medarbejderaktier er en samlet ordning, hvor arbejdsgiveren enten forærer aktier til medarbejderne eller sælger aktier til medarbejderne til en favørkurs, hvilket vil sige en lavere pris end den reelle værdi.

Hvis du har fået medarbejderaktierne foræret, løber du ikke nogen økonomisk risiko ved denne form for aflønning. Du har ingen udgifter ved ejerskabet men beskattes efter de relevante skatteregler alt efter ordningens indhold.

Hvis du har købt medarbejderaktier til favørkurs, løber du den risiko, at kursværdien på salgstidspunktet er lavere end den pris, du selv har betalt. Forskellen mellem den pris, du har betalt for medarbejderaktierne, og den salgspris, du kan opnå, vil så være et tab for dig.

 

Konvertible obligationer

Konvertible obligationer er et lån, som medarbejderen yder til den virksomhed, hvor pågældende er ansat. Lånet forbindes med en ret til at konvertere lånet til aktier i selskabet til en aftalt kurs på et eller flere i forvejen fastsatte senere tidspunkter.

Hvis kursudviklingen har betydet, at konverteringen ikke er attraktiv, kan du i stedet kræve lånet indfriet ved udløb.

Lånet forrentes over for dig i låneperioden.

 

Betydning for dine lønmodtagerrettigheder

Som udgangspunkt kommer du til at eje så lidt af virksomheden, at det ikke vil gøre nogen forskel for dine lønmodtagerrettigheder i forhold til, hvis du ikke havde en aktieoptionsordning.

Medejerskab af en større del af virksomhedens aktier kan imidlertid godt ændre på dine lønmodtagerrettigheder.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er tilfældet, så send din aftale til IDA til en gennemgang.

 

Aftaler indgået før 1. januar 2019

Rettigheder hvis du siger op

Hvis lønmodtageren selv siger sin stilling op, misligholder ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist, bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner medmindre andet er aftalt.

Det samme gælder retten til tildelinger efter ansættelsens ophør.

Du kan selvfølgelig stadigvæk aftale en mere fordelagtig løsning med virksomheden, hvis de er interesserede i det.

Rettigheder ved afskedigelse

Hvis du som ansat bliver opsagt eller selv siger op på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse, bevarer du retten til tildelte aktieoptioner m.m.

Derudover bevarer du retten til en forholdsmæssig andel af de tildelinger i regnskabsåret, som du ville have fået, hvis du fortsat var ansat.

Står der i ordningen, at denne andel af tildelinger bortfalder ved virksomheden opsigelse, er der en god chance for, at ordningen er på engelsk og udarbejdet i henhold til amerikansk ret.

Det ændrer ikke på, at aktieoptionsloven gælder og trumfer den amerikanske ret.

 

Aktieoptionsordninger etableret 1. januar 2019 eller senere

Aktieoptionsloven blev ændret pr. 1. januar 2019.

Ordninger etableret under aktieoptionsloven, men før 1. januar 2019, opererer med de situationer, hvor et ansættelsesforhold ophører på grund af lønmodtagerens opsigelse, og hvor ophøret af ansættelsesforholdet skyldes andre forhold.

Denne sondring er fjernet i de nye regler, og medarbejderen har i udgangspunktet ikke krav på ikke-udnyttede aktieoptioner for ordninger etableret efter 1. januar 2019. Det gælder uanset årsagen til ophøret af ansættelsesforholdet, herunder om det sker på grund af arbejdsgivers eller medarbejderens forhold.

Har medarbejderen allerede udnyttet sine aktieoptioner, har arbejdsgiver mulighed for at erhverve aktierne til markedskursen på tilbagekøbstidspunktet.

Det er vigtigt at fremhæve, at der er mulighed for at aftale sig frem til, at aktielønsordningen skal reguleres af de hidtidige regler, sådan som de så ud før 1. januar 2019, herunder med mulighed for at bevare retten til at udnytte aktieoptioner ved arbejdsgivers opsigelse af ansættelsesforholdet.

Vi anbefaler, at du sender aftalen til IDA til gennemgang inden indgåelse.