Medarbejderaktier og optioner

Hvad er en aktieoptionsaftale - og hvordan er reglerne for medarbejderaktier? Læs om det og reglerne omkring køb af konvertible obligationer samt find ud, hvordan du er stillet, når du siger op - eller bliver fyret.

Hvad er en aktieoptionsaftale?

Aktieoptioner er en ret men ikke en pligt til at købe eksisterende aktier i et selskab på et senere tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs. Du bestemmer altså frit som medarbejder, om du senere vil udnytte optionen og købe aktier. Hvis du har aktieoptioner, skal du normalt først have penge op af lommen når du konvertere optionerne til aktier i henhold til aktieoptionsaftalen bestemmelser. En warrant er nogenlunde det samme som en aktieoption men giver til forskel for en aktieoption ret til at erhverve en nytegnet aktie.

Medarbejderaktier

Medarbejderaktier er normalt en betegnelse for aktier, som arbejdsgiveren enten forærer til medarbejderne eller sælger til medarbejderne til en favørkurs, hvilket vil sige en lavere pris end den reelle værdi.

Hvis du har fået medarbejderaktierne foræret, løber du normalt ikke nogen økonomisk risiko ved denne form for aflønning. Hvis selskabet ikke er børsnoteret, vil du dog normalt blive pålagt at underskrive en ejeraftale, som kan medføre byrder. Vi vil i givet fald anbefale dig at sende ejeraftalen ind til gennemsyn hos os inden du tiltræder den. Du skal yderligere være opmærksom på at du beskattes efter de relevante skatteregler alt efter ordningens indhold.

Hvis du har købt medarbejderaktier til favørkurs, løber du den risiko, at kursværdien på salgstidspunktet er lavere end den pris, du selv har betalt. Forskellen mellem den pris, du har betalt for medarbejderaktierne, og den salgspris, du kan opnå, vil så være et tab for dig.

Konvertible obligationer

Konvertible obligationer er et lån, som medarbejderen yder til den virksomhed, hvor pågældende er ansat. Lånet forbindes med en ret til at konvertere lånet til aktier i selskabet til en aftalt kurs på et eller flere i forvejen fastsatte senere tidspunkter.

Hvis kursudviklingen har betydet, at konverteringen ikke er attraktiv, kan du i stedet kræve lånet indfriet ved udløb.

Lånet forrentes over for dig i låneperioden.

Betydning for dine lønmodtagerrettigheder

Som udgangspunkt kommer du til at eje så lidt af virksomheden, at det ikke vil gøre nogen forskel for dine lønmodtagerrettigheder i forhold til, hvis du ikke havde en aktieoptionsordning.

Medejerskab af en større del af virksomhedens aktier kan imidlertid godt ændre på dine lønmodtagerrettigheder.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er tilfældet, så send din aftale til IDA til en gennemgang.

 

Aftaler indgået før 1. januar 2019

Rettigheder hvis du siger op

Hvis lønmodtageren selv siger sin stilling op, misligholder ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist, bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner medmindre andet er aftalt.

Det samme gælder retten til tildelinger efter ansættelsens ophør.

Du kan selvfølgelig stadigvæk aftale en mere fordelagtig løsning med virksomheden, hvis de er interesserede i det.

Rettigheder ved afskedigelse

Hvis du som ansat bliver opsagt eller selv siger op på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse, bevarer du retten til tildelte aktieoptioner m.m.

Derudover bevarer du retten til en forholdsmæssig andel af de tildelinger i regnskabsåret, som du ville have fået, hvis du fortsat var ansat.

Står der i ordningen, at denne andel af tildelinger bortfalder ved virksomheden opsigelse, er der en god chance for, at ordningen er på engelsk og udarbejdet i henhold til amerikansk ret.

Det ændrer ikke på, at aktieoptionsloven gælder og trumfer den amerikanske ret.

Aktieoptionsordninger etableret 1. januar 2019 eller senere

For aftaler indgået fra 1. januar 2019 er der ikke længere regler om hvad der skal gælde med ens optioner når man fratræder, dine rettigheder er således afhængig af hvad der fremgår af aftalen. Eftersom der ikke fra lovgivers side er nogen beskyttelse af dine optionsrettigheder ved opsigelse, er det vigtigt at du så vidt muligt sikrer dig, at dine rettigheder ved opsigelse er rimelige.Det er vigtigt at fremhæve, at der potentielt er mulighed for at aftale sig frem til, at ordningen skal spejle de hidtidige regler, sådan som de så ud før 1. januar 2019, herunder med mulighed for at bevare retten til at udnytte aktieoptioner ved arbejdsgivers opsigelse af ansættelsesforholdet.

Vi anbefaler, at du sender aftalen til IDA til gennemgang inden indgåelse.

Har du allerede udnyttet dine aktieoptioner i henhold til en aftale under de nye regler, har din arbejdsgiver ikke ret til at  erhverve aktierne til en kurs under markedskursen på tilbagekøbstidspunktet.

Arbejdsgivers oplysningspligt

Hvis du har en akietoptionsordning,warrantordning eller lignende skal din arbejdsgiver skriftligt give dig en række oplysninger om din ordning på dansk. Det fremgår aktieoptionsloven. Følgende oplysninger skal gives i et separat dokument, typisk omtalt som en arbejdsgivererklæring:

  • Tildelingstidspunktet
  • Kriterier for tildelingen
  • Udnyttelsestidspunktet
  • Udnyttelseskursen
  • Retsstillingen ved ansættelsens ophør
  • De økonomiske aspekter ved ordningen

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her

Læs mere

Overblik

Se IDAs mange løn-værktøjer

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. Her får du både overblik over værktøjer og gode råd til lønforhandlingen.

Alt om løn

Opdaterede tal

Lønstatistik 2020 - tjek din løn

Med IDAs Lønstatistik kan du se, hvad IDA-medlemmer med forskellige profiler tjener i gennemsnit. Brug værktøjet til din næste lønforhandling.

Tjek lønstatistik