Din løn bliver ikke udbetalt

Hvis du ikke får udbetalt din løn, har du ret til at hæve opsigelsesforholdet. Undervejs er det en god ide at kontakte IDA, som kan hjælpe med det juridiske.

Får du ikke din løn til tiden, skal du skriftligt bede din arbejdsgiver om at indbetale lønnen. Det kaldes et påkrav. Du skal dokumentere, at dit påkrav er blevet modtaget, og derfor er det en god ide at sende det via mail eller at bede din arbejdsgiver om en kvittering, hvis du sender det som et brev. 

Frist for betaling 

Når du opdager, at du ikke har modtaget løn, skal du sende påkravet hurtigst muligt, og arbejdsgiveren har efterfølgende have en frist på 5 dage til at indbetale den manglende løn. 

Modtager du din løn inden fristen på 5 dage, er sagen slut, men ellers har du ret til hæve ansættelsesforholdet, fordi din arbejdsgiver har misligholdt ansættelsesforholdet ved ikke at betale løn. 

Udformning af påkrav 

I dit påkrav til arbejdsgiveren kan du for eksempel skrive: ”Jeg har ikke fået min løn for xx måned 20xx. Lønnen udgør kroner xx. Såfremt lønnen ikke er indbetalt til min lønkonto senest (frist på fem dage), vil jeg hæve mit ansættelsesforhold og overgive sagen til IDA, der efterfølgende vil fremsætte krav om erstatning for løn, opsigelsesvarsel, feriegodtgørelse m.v.” 

Arbejdsgiverens pligt 

Ophæver du dit ansættelseskrav, fordi du ikke modtager din løn, skal din arbejdsgiver betale din tilgodehavende løn, din løn i opsigelsesperioden mm. At hæve sit ansættelsesforhold er altså ikke det samme som at sige op. 

Overgiv sagen til IDA 

Vælger du at hæve dit ansættelsesforhold, kan du overgive sagen til IDA, som sender et inkassobrev til din arbejdsgiver, hvori dit samlede krav er opgjort. Det er vigtigt, at ansættelsesforholdet hæves korrekt, og at erstatningskravet opgøres og udformes korrekt. Derfor bør du altid inddrage IDA. 

Når du indsender sagen til IDA, skal du medsende:

 • Din ansættelseskontrakt
 • Lønsedler for de seneste 6 måneder
 • December-lønsedlen fra forrige år
 • Eventuelle breve fra kurator.
 • Har du allerede modtaget en opsigelse fra din arbejdsgiver, skal du også medsende opsigelse.
 • Har du fremsat påkrav, skal du også tage påkravet med.

Kontakt A-kassen 

Når du forlader arbejdspladsen efter at have hævet dit ansættelsesforhold, skal du straks kontakte det lokale jobcenter og Akademikerne A-kasse for at melde dig ledig. 

Har arbejdsgiveren ikke inden for 10 dage indbetalt dit tilgodehavende, vil IDA indgive en konkursbegæring (hvis arbejdsgiver har anerkendt kravet), eller udtage stævning (hvis arbejdsgiver ikke anerkender kravet). 

Går din arbejdsgiver konkurs, skal du anmelde dit krav på løn, feriegodgørelse og andet til Lønmodtagernes Garantifond via borger.dk. Inden du sender anmeldelsen, er det en god ide at lade IDA gennemgå den, så du er sikker på, at alt er medtaget. 

Frist for anmeldelse  

Din anmeldelse skal senest sendes fire måneder efter, at din arbejdsgiver er gået konkurs. Gør du det senere, kan Lønmodtagernes Garantifond afvise at udbetale dit krav. Sagsbehandlingstiden kan variere, men typisk vil der gå omkring 8 uger, fra de har modtaget anmeldelsen, til du får udbetalt din løn. 

Hvem kan få udbetalt løn? 

Næsten alle IDA-medlemmer kan få udbetalt løn ved konkurs, men der er undtagelser for visse stillinger og roller. Er du eksempelvis direktør i virksomheden eller har et nærtstående forhold til ejeren, er det ikke sikkert, at Lønmodtagernes Garantifond vil dække det. 

Et nærtstående forhold kan være, at du er barn af eller ægtefælle til ejeren, men du bør alligevel altid anmelde dit krav for en sikkerheds skyld. 

 1. Kompetencecoach

  IDAs KompetenceCoach

Pligter over for kurator  

Hvis kurator beder dig om at arbejde for boet, er du ikke forpligtet til at gøre dette, før kurator har stillet sikkerhed for, at vedkommende kan betale lønnen. Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke krav på løn for arbejde udført hos kurator 

Opsagt af kurator  

Hvis du ikke er opsagt og fritstillet ved konkursen, må du vente på, at kurator opsiger og fritstiller dig, før du anmelder dit krav. Kurator har 14 dage til at beslutte, om han vil indtræde i dit ansættelsesforhold. 

Har du tidligere ophævet dit ansættelsesforhold, fordi arbejdsgiver har misligholdt det, kan du straks anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond. 

Pligt til jobsøgning  

Du skal søge arbejde, mens du er fritstillet. Det skyldes, at du skal begrænse tabet for konkursboet/Lønmodtagernes Garantifond. 

Hvis kurator sælger hele eller dele af det konkursramte firma, og du får tilbudt ansættelse i det nye firma, bør du kontakte IDA, fordi der kan være tale om en virksomhedsoverdragelse, og så kan der være tvivl om erstatningen fra Lønmodtagernes Garantifond. 

Disse krav dækker Lønmodtagernes Garantifond: 

 • Løn (også i opsigelsesperioden, dog højest 6 måneder) 
 • Feriegodtgørelse 
 • Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, dvs. ved ansættelse i mindst 12 og 17 år 
 • Provision 
 • Værdien af fri bil, fri telefon og fri bolig 
 • Gratiale 
 • Visse pensionsbidrag 
 • Overarbejde, hvis du kan dokumentere et krav fx ved aftale overenskomst eller fast praksis 
 • Du kan maksimalt få dækket 160.000 kroner efter skat eksklusiv feriegodtgørelse. 

Disse krav dækker Lønmodtagernes Garantifond ikke: 

 • Positiv flexkonto/afspadsering 
 • Udlæg fx befordring, overnatning, telefonregninger og repræsentation (Derfor anbefaler IDA, at du har et kreditkort, hvor arbejdsgiveren hæfter) 
 • Bestyrelseshonorar til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
 • Krav på løn, som skulle have været udbetalt mere end 6 måneder før konkurs 

Læs mere

Overblik

Se IDAs mange løn-værktøjer

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. Her får du både overblik over værktøjer og gode råd til lønforhandlingen.

Alt om løn

Deltag nu

Giv dit bidrag til i IDAs lønstatistik

Jo flere medlemmer, der deltager, jo stærkere bliver IDAs lønværktøj. Dermed står du stærkere til næste lønforhandling med din chef. Sidste år deltog 28.000.

Deltag i Lønstatistik 2021